NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 15:24-25

15:24 eita <1534> to <3588> telov <5056> otan <3752> paradidw <3860> (5725) thn <3588> basileian <932> tw <3588> yew <2316> kai <2532> patri <3962> otan <3752> katarghsh <2673> (5661) pasan <3956> archn <746> kai <2532> pasan <3956> exousian <1849> kai <2532> dunamin <1411>

15:25 dei <1163> (5904) gar <1063> auton <846> basileuein <936> (5721) acriv <891> ou <3739> yh <5087> (5632) pantav <3956> touv <3588> ecyrouv <2190> upo <5259> touv <3588> podav <4228> autou <846>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org