NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 15:21-22

15:21 epeidh <1894> gar <1063> di <1223> anyrwpou <444> yanatov <2288> kai <2532> di <1223> anyrwpou <444> anastasiv <386> nekrwn <3498>

15:22 wsper <5618> gar <1063> en <1722> tw <3588> adam <76> pantev <3956> apoynhskousin <599> (5719) outwv <3779> kai <2532> en <1722> tw <3588> cristw <5547> pantev <3956> zwopoihyhsontai <2227> (5701)

1 Corinthians 15:49

15:49 kai <2532> kaywv <2531> eforesamen <5409> (5656) thn <3588> eikona <1504> tou <3588> coikou <5517> foreswmen <5409> (5661) kai <2532> thn <3588> eikona <1504> tou <3588> epouraniou <2032>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org