NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 15:12-34

15:12 ei <1487> de <1161> cristov <5547> khrussetai <2784> (5743) oti <3754> ek <1537> nekrwn <3498> eghgertai <1453> (5769) pwv <4459> legousin <3004> (5719) en <1722> umin <5213> tinev <5100> oti <3754> anastasiv <386> nekrwn <3498> ouk <3756> estin <1510> (5748)

15:13 ei <1487> de <1161> anastasiv <386> nekrwn <3498> ouk <3756> estin <1510> (5748) oude <3761> cristov <5547> eghgertai <1453> (5769)

15:14 ei <1487> de <1161> cristov <5547> ouk <3756> eghgertai <1453> (5769) kenon <2756> ara <686> to <3588> khrugma <2782> hmwn <2257> kenh <2756> kai <2532> h <3588> pistiv <4102> hmwn <2257>

15:15 euriskomeya <2147> (5743) de <1161> kai <2532> qeudomarturev <5575> tou <3588> yeou <2316> oti <3754> emarturhsamen <3140> (5656) kata <2596> tou <3588> yeou <2316> oti <3754> hgeiren <1453> (5656) ton <3588> criston <5547> on <3739> ouk <3756> hgeiren <1453> (5656) eiper <1512> ara <686> nekroi <3498> ouk <3756> egeirontai <1453> (5743)

15:16 ei <1487> gar <1063> nekroi <3498> ouk <3756> egeirontai <1453> (5743) oude <3761> cristov <5547> eghgertai <1453> (5769)

15:17 ei <1487> de <1161> cristov <5547> ouk <3756> eghgertai <1453> (5769) mataia <3152> h <3588> pistiv <4102> umwn <5216> [estin] <1510> (5748) eti <2089> este <1510> (5748) en <1722> taiv <3588> amartiaiv <266> umwn <5216>

15:18 ara <686> kai <2532> oi <3588> koimhyentev <2837> (5685) en <1722> cristw <5547> apwlonto <622> (5639)

15:19 ei <1487> en <1722> th <3588> zwh <2222> tauth <3778> en <1722> cristw <5547> hlpikotev <1679> (5761) esmen <1510> (5748) monon <3440> eleeinoteroi <1652> pantwn <3956> anyrwpwn <444> esmen <1510> (5748)

15:20 nuni <3570> de <1161> cristov <5547> eghgertai <1453> (5769) ek <1537> nekrwn <3498> aparch <536> twn <3588> kekoimhmenwn <2837> (5772)

15:21 epeidh <1894> gar <1063> di <1223> anyrwpou <444> yanatov <2288> kai <2532> di <1223> anyrwpou <444> anastasiv <386> nekrwn <3498>

15:22 wsper <5618> gar <1063> en <1722> tw <3588> adam <76> pantev <3956> apoynhskousin <599> (5719) outwv <3779> kai <2532> en <1722> tw <3588> cristw <5547> pantev <3956> zwopoihyhsontai <2227> (5701)

15:23 ekastov <1538> de <1161> en <1722> tw <3588> idiw <2398> tagmati <5001> aparch <536> cristov <5547> epeita <1899> oi <3588> tou <3588> cristou <5547> en <1722> th <3588> parousia <3952> autou <846>

15:24 eita <1534> to <3588> telov <5056> otan <3752> paradidw <3860> (5725) thn <3588> basileian <932> tw <3588> yew <2316> kai <2532> patri <3962> otan <3752> katarghsh <2673> (5661) pasan <3956> archn <746> kai <2532> pasan <3956> exousian <1849> kai <2532> dunamin <1411>

15:25 dei <1163> (5904) gar <1063> auton <846> basileuein <936> (5721) acriv <891> ou <3739> yh <5087> (5632) pantav <3956> touv <3588> ecyrouv <2190> upo <5259> touv <3588> podav <4228> autou <846>

15:26 escatov <2078> ecyrov <2190> katargeitai <2673> (5743) o <3588> yanatov <2288>

15:27 panta <3956> gar <1063> upetaxen <5293> (5656) upo <5259> touv <3588> podav <4228> autou <846> otan <3752> de <1161> eiph <2036> (5632) oti <3754> panta <3956> upotetaktai <5293> (5769) dhlon <1212> oti <3754> ektov <1622> tou <3588> upotaxantov <5293> (5660) autw <846> ta <3588> panta <3956>

15:28 otan <3752> de <1161> upotagh <5293> (5652) autw <846> ta <3588> panta <3956> tote <5119> [kai] <2532> autov <846> o <3588> uiov <5207> upotaghsetai <5293> (5691) tw <3588> upotaxanti <5293> (5660) autw <846> ta <3588> panta <3956> ina <2443> h <1510> (5753) o <3588> yeov <2316> panta <3956> en <1722> pasin <3956>

15:29 epei <1893> ti <5101> poihsousin <4160> (5692) oi <3588> baptizomenoi <907> (5746) uper <5228> twn <3588> nekrwn <3498> ei <1487> olwv <3654> nekroi <3498> ouk <3756> egeirontai <1453> (5743) ti <5101> kai <2532> baptizontai <907> (5743) uper <5228> autwn <846>

15:30 ti <5101> kai <2532> hmeiv <2249> kinduneuomen <2793> (5719) pasan <3956> wran <5610>

15:31 kay <2596> hmeran <2250> apoynhskw <599> (5719) nh <3513> thn <3588> umeteran <5212> kauchsin <2746> adelfoi <80> hn <3739> ecw <2192> (5719) en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> tw <3588> kuriw <2962> hmwn <2257>

15:32 ei <1487> kata <2596> anyrwpon <444> eyhriomachsa <2341> (5656) en <1722> efesw <2181> ti <5101> moi <3427> to <3588> ofelov <3786> ei <1487> nekroi <3498> ouk <3756> egeirontai <1453> (5743) fagwmen <5315> (5632) kai <2532> piwmen <4095> (5632) aurion <839> gar <1063> apoynhskomen <599> (5719)

15:33 mh <3361> planasye <4105> (5744) fyeirousin <5351> (5719) hyh <2239> crhsta <5543> omiliai <3657> kakai <2556>

15:34 eknhqate <1594> (5657) dikaiwv <1346> kai <2532> mh <3361> amartanete <264> (5720) agnwsian <56> gar <1063> yeou <2316> tinev <5100> ecousin <2192> (5719) prov <4314> entrophn <1791> umin <5213> lalw <2980> (5719)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org