NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 11:30-32

11:30 dia <1223> touto <5124> en <1722> umin <5213> polloi <4183> asyeneiv <772> kai <2532> arrwstoi <732> kai <2532> koimwntai <2837> (5743) ikanoi <2425>

11:31 ei <1487> de <1161> eautouv <1438> diekrinomen <1252> (5707) ouk <3756> an <302> ekrinomeya <2919> (5712)

11:32 krinomenoi <2919> (5746) de <1161> upo <5259> tou <3588> kuriou <2962> paideuomeya <3811> (5743) ina <2443> mh <3361> sun <4862> tw <3588> kosmw <2889> katakriywmen <2632> (5686)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org