NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 11:20-34

11:20 sunercomenwn <4905> (5740) oun <3767> umwn <5216> epi <1909> to <3588> auto <846> ouk <3756> estin <1510> (5748) kuriakon <2960> deipnon <1173> fagein <5315> (5629)

11:21 ekastov <1538> gar <1063> to <3588> idion <2398> deipnon <1173> prolambanei <4301> (5719) en <1722> tw <3588> fagein <5315> (5629) kai <2532> ov <3739> men <3303> peina <3983> (5719) ov <3739> de <1161> meyuei <3184> (5719)

11:22 mh <3361> gar <1063> oikiav <3614> ouk <3756> ecete <2192> (5719) eiv <1519> to <3588> esyiein <2068> (5721) kai <2532> pinein <4095> (5721) h <2228> thv <3588> ekklhsiav <1577> tou <3588> yeou <2316> katafroneite <2706> (5719) kai <2532> kataiscunete <2617> (5719) touv <3588> mh <3361> econtav <2192> (5723) ti <5101> eipw <2036> (5632) umin <5213> epainesw <1867> (5661) umav <5209> en <1722> toutw <5129> ouk <3756> epainw <1867> (5719)

11:23 egw <1473> gar <1063> parelabon <3880> (5627) apo <575> tou <3588> kuriou <2962> o <3739> kai <2532> paredwka <3860> (5656) umin <5213> oti <3754> o <3588> kuriov <2962> ihsouv <2424> en <1722> th <3588> nukti <3571> h <3739> paredideto <3860> (5712) elaben <2983> (5627) arton <740>

11:24 kai <2532> eucaristhsav <2168> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> eipen <2036> (5627) touto <5124> mou <3450> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> to <3588> uper <5228> umwn <5216> touto <5124> poieite <4160> (5720) eiv <1519> thn <3588> emhn <1699> anamnhsin <364>

11:25 wsautwv <5615> kai <2532> to <3588> pothrion <4221> meta <3326> to <3588> deipnhsai <1172> (5658) legwn <3004> (5723) touto <5124> to <3588> pothrion <4221> h <3588> kainh <2537> diayhkh <1242> estin <1510> (5748) en <1722> tw <3588> emw <1699> aimati <129> touto <5124> poieite <4160> (5720) osakiv <3740> ean <1437> pinhte <4095> (5725) eiv <1519> thn <3588> emhn <1699> anamnhsin <364>

11:26 osakiv <3740> gar <1063> ean <1437> esyihte <2068> (5725) ton <3588> arton <740> touton <5126> kai <2532> to <3588> pothrion <4221> pinhte <4095> (5725) ton <3588> yanaton <2288> tou <3588> kuriou <2962> kataggellete <2605> (5719) acriv <891> ou <3739> elyh <2064> (5632)

11:27 wste <5620> ov <3739> an <302> esyih <2068> (5725) ton <3588> arton <740> h <2228> pinh <4095> (5725) to <3588> pothrion <4221> tou <3588> kuriou <2962> anaxiwv <371> enocov <1777> estai <1510> (5704) tou <3588> swmatov <4983> kai <2532> tou <3588> aimatov <129> tou <3588> kuriou <2962>

11:28 dokimazetw <1381> (5720) de <1161> anyrwpov <444> eauton <1438> kai <2532> outwv <3779> ek <1537> tou <3588> artou <740> esyietw <2068> (5720) kai <2532> ek <1537> tou <3588> pothriou <4221> pinetw <4095> (5720)

11:29 o <3588> gar <1063> esyiwn <2068> (5723) kai <2532> pinwn <4095> (5723) krima <2917> eautw <1438> esyiei <2068> (5719) kai <2532> pinei <4095> (5719) mh <3361> diakrinwn <1252> (5723) to <3588> swma <4983>

11:30 dia <1223> touto <5124> en <1722> umin <5213> polloi <4183> asyeneiv <772> kai <2532> arrwstoi <732> kai <2532> koimwntai <2837> (5743) ikanoi <2425>

11:31 ei <1487> de <1161> eautouv <1438> diekrinomen <1252> (5707) ouk <3756> an <302> ekrinomeya <2919> (5712)

11:32 krinomenoi <2919> (5746) de <1161> upo <5259> tou <3588> kuriou <2962> paideuomeya <3811> (5743) ina <2443> mh <3361> sun <4862> tw <3588> kosmw <2889> katakriywmen <2632> (5686)

11:33 wste <5620> adelfoi <80> mou <3450> sunercomenoi <4905> (5740) eiv <1519> to <3588> fagein <5315> (5629) allhlouv <240> ekdecesye <1551> (5737)

11:34 ei <1487> tiv <5100> peina <3983> (5719) en <1722> oikw <3624> esyietw <2068> (5720) ina <2443> mh <3361> eiv <1519> krima <2917> sunerchsye <4905> (5741) ta <3588> de <1161> loipa <3062> wv <5613> an <302> elyw <2064> (5632) diataxomai <1299> (5695)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org