NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 10:6-8

10:6 tauta <5023> de <1161> tupoi <5179> hmwn <2257> egenhyhsan <1096> (5675) eiv <1519> to <3588> mh <3361> einai <1510> (5750) hmav <2248> epiyumhtav <1938> kakwn <2556> kaywv <2531> kakeinoi <2548> epeyumhsan <1937> (5656)

10:7 mhde <3366> eidwlolatrai <1496> ginesye <1096> (5737) kaywv <2531> tinev <5100> autwn <846> wsper <5618> gegraptai <1125> (5769) ekayisen <2523> (5656) o <3588> laov <2992> fagein <5315> (5629) kai <2532> pein <4095> (5629) kai <2532> anesthsan <450> (5656) paizein <3815> (5721)

10:8 mhde <3366> porneuwmen <4203> (5725) kaywv <2531> tinev <5100> autwn <846> eporneusan <4203> (5656) kai <2532> epesan <4098> (5627) mia <1520> hmera <2250> eikosi <1501> treiv <5140> ciliadev <5505>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org