NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Timothy 2:5

2:5 eiv <1520> gar <1063> yeov <2316> eiv <1520> kai <2532> mesithv <3316> yeou <2316> kai <2532> anyrwpwn <444> anyrwpov <444> cristov <5547> ihsouv <2424>

Hebrews 8:6

8:6 nun <3568> de <1161> diaforwterav <1313> tetucen <5177> (5754) leitourgiav <3009> osw <3745> kai <2532> kreittonov <2909> estin <1510> (5748) diayhkhv <1242> mesithv <3316> htiv <3748> epi <1909> kreittosin <2909> epaggeliaiv <1860> nenomoyethtai <3549> (5769)

Hebrews 9:15

9:15 kai <2532> dia <1223> touto <5124> diayhkhv <1242> kainhv <2537> mesithv <3316> estin <1510> (5748) opwv <3704> yanatou <2288> genomenou <1096> (5637) eiv <1519> apolutrwsin <629> twn <3588> epi <1909> th <3588> prwth <4413> diayhkh <1242> parabasewn <3847> thn <3588> epaggelian <1860> labwsin <2983> (5632) oi <3588> keklhmenoi <2564> (5772) thv <3588> aiwniou <166> klhronomiav <2817>

Hebrews 12:24

12:24 kai <2532> diayhkhv <1242> neav <3501> mesith <3316> ihsou <2424> kai <2532> aimati <129> rantismou <4473> kreitton <2909> lalounti <2980> (5723) para <3844> ton <3588> abel <6>

1 John 2:1

2:1 teknia <5040> mou <3450> tauta <5023> grafw <1125> (5719) umin <5213> ina <2443> mh <3361> amarthte <264> (5632) kai <2532> ean <1437> tiv <5100> amarth <264> (5632) paraklhton <3875> ecomen <2192> (5719) prov <4314> ton <3588> patera <3962> ihsoun <2424> criston <5547> dikaion <1342>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org