NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 13:1-13

13:1 ean <1437> taiv <3588> glwssaiv <1100> twn <3588> anyrwpwn <444> lalw <2980> (5725) kai <2532> twn <3588> aggelwn <32> agaphn <26> de <1161> mh <3361> ecw <2192> (5725) gegona <1096> (5754) calkov <5475> hcwn <2278> (5723) h <2228> kumbalon <2950> alalazon <214> (5723)

13:2 kan <2579> ecw <2192> (5725) profhteian <4394> kai <2532> eidw <1492> (5762) ta <3588> musthria <3466> panta <3956> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> gnwsin <1108> kan <2579> ecw <2192> (5725) pasan <3956> thn <3588> pistin <4102> wste <5620> orh <3735> meyistanein <3179> (5721) agaphn <26> de <1161> mh <3361> ecw <2192> (5725) ouyen <3762> eimi <1510> (5748)

13:3 kan <2579> qwmisw <5595> (5661) panta <3956> ta <3588> uparconta <5224> (5723) mou <3450> kan <2579> paradw <3860> (5632) to <3588> swma <4983> mou <3450> ina <2443> kauchswmai <2744> (5667) agaphn <26> de <1161> mh <3361> ecw <2192> (5725) ouden <3762> wfeloumai <5623> (5743)

13:4 h <3588> agaph <26> makroyumei <3114> (5719) crhsteuetai <5541> (5736) h <3588> agaph <26> ou <3756> zhloi <2206> (5719) ou <3756> perpereuetai <4068> (5736) ou <3756> fusioutai <5448> (5743)

13:5 ouk <3756> aschmonei <807> (5719) ou <3756> zhtei <2212> (5719) ta <3588> eauthv <1438> ou <3756> paroxunetai <3947> (5743) ou <3756> logizetai <3049> (5736) to <3588> kakon <2556>

13:6 ou <3756> cairei <5463> (5719) epi <1909> th <3588> adikia <93> sugcairei <4796> (5719) de <1161> th <3588> alhyeia <225>

13:7 panta <3956> stegei <4722> (5719) panta <3956> pisteuei <4100> (5719) panta <3956> elpizei <1679> (5719) panta <3956> upomenei <5278> (5719)

13:8 h <3588> agaph <26> oudepote <3763> piptei <4098> (5719) eite <1535> de <1161> profhteiai <4394> katarghyhsontai <2673> (5701) eite <1535> glwssai <1100> pausontai <3973> (5695) eite <1535> gnwsiv <1108> katarghyhsetai <2673> (5701)

13:9 ek <1537> merouv <3313> gar <1063> ginwskomen <1097> (5719) kai <2532> ek <1537> merouv <3313> profhteuomen <4395> (5719)

13:10 otan <3752> de <1161> elyh <2064> (5632) to <3588> teleion <5046> to <3588> ek <1537> merouv <3313> katarghyhsetai <2673> (5701)

13:11 ote <3753> hmhn <1510> (5713) nhpiov <3516> elaloun <2980> (5707) wv <5613> nhpiov <3516> efronoun <5426> (5707) wv <5613> nhpiov <3516> elogizomhn <3049> (5711) wv <5613> nhpiov <3516> ote <3753> gegona <1096> (5754) anhr <435> kathrghka <2673> (5758) ta <3588> tou <3588> nhpiou <3516>

13:12 blepomen <991> (5719) gar <1063> arti <737> di <1223> esoptrou <2072> en <1722> ainigmati <135> tote <5119> de <1161> proswpon <4383> prov <4314> proswpon <4383> arti <737> ginwskw <1097> (5719) ek <1537> merouv <3313> tote <5119> de <1161> epignwsomai <1921> (5695) kaywv <2531> kai <2532> epegnwsyhn <1921> (5681)

13:13 nuni <3570> de <1161> menei <3306> (5719) pistiv <4102> elpiv <1680> agaph <26> ta <3588> tria <5140> tauta <5023> meizwn <3187> de <1161> toutwn <5130> h <3588> agaph <26>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org