Also see definition of "cummin" in Bible Study Dictionaries
Word Study
Index
: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[2x]
: C C- C. C2 Ca Cb Cc Cd Ce Cf Cg Ch Ci Cj Cl Cm Cn Co Cp Cr Cs Ct Cu Cv Cw Cx Cy Cz
cuminil | cuminol | cuminum | cuminum cyminum | cummerbund | cummin | cummings | cumquat | cumshaw | cumu-cirro-stratus | cumulate

cummin

 : 
cum=min

CIDE DICTIONARY

cumminn. 
     Same as Cumin.  [1913 Webster]
    "Ye pay tithe of mint, and cummin."  [1913 Webster]

OXFORD DICTIONARY

cummin, var. of CUMIN.


Also see definition of "cummin" in Bible Study Dictionaries
For further exploring for "cummin" in Webster Dictionary Online


TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.19 seconds
powered by bible.org