NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Zechariah 9

9:1 <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lkw <0120> Mda <05869> Nye <03068> hwhyl <03588> yk <04496> wtxnm <01834> qvmdw <02317> Krdx <0776> Urab <03068> hwhy <01697> rbd <04853> avm (9:1)

9:2 <03966> dam <02449> hmkx <03588> yk <06721> Nwdyuw <06865> ru <0> hb <01379> lbgt <02574> tmx <01571> Mgw (9:2)

9:3 <02351> twuwx <02916> jyjk <02742> Uwrxw <06083> rpek <03701> Pok <06651> rbutw <0> hl <04692> rwum <06865> ru <01129> Nbtw (9:3)

9:4 <0398> lkat <0784> sab <01931> ayhw <02428> hlyx <03220> Myb <05221> hkhw <03423> hnsrwy <0136> ynda <02009> hnh (9:4)

9:5 <03427> bst <03808> al <0831> Nwlqsaw <05804> hzem <04428> Klm <06> dbaw <04007> hjbm <0954> sybh <03588> yk <06138> Nwrqew <03966> dam <02342> lyxtw <05804> hzew <03372> arytw <0831> Nwlqsa <07200> art (9:5)

9:6 <06430> Mytslp <01347> Nwag <03772> ytrkhw <0795> dwdsab <04464> rzmm <03427> bsyw (9:6)

9:7 <02983> yowbyk <06138> Nwrqew <03063> hdwhyb <0441> Plak <01961> hyhw <0430> wnyhlal <01931> awh <01571> Mg <07604> rasnw <08127> wyns <0996> Nybm <08251> wyuqsw <06310> wypm <01818> wymd <05493> ytrohw (9:7)

9:8 o <05869> ynyeb <07200> ytyar <06258> hte <03588> yk <05065> vgn <05750> dwe <05921> Mhyle <05674> rbey <03808> alw <07725> bsmw <05674> rbem <04675> hbum <01004> ytybl <02583> ytynxw (9:8)

9:9 <0860> twnta <01121> Nb <05895> rye <05921> lew <02543> rwmx <05921> le <07392> bkrw <06041> yne <01931> awh <03467> eswnw <06662> qydu <0> Kl <0935> awby <04428> Kklm <02009> hnh <03389> Mlswry <01323> tb <07321> yeyrh <06726> Nwyu <01323> tb <03966> dam <01523> ylyg (9:9)

9:10 <0776> Ura <0657> yopa <05704> de <05104> rhnmw <03220> My <05704> de <03220> Mym <04915> wlsmw <01471> Mywgl <07965> Mwls <01696> rbdw <04421> hmxlm <07198> tsq <03772> htrknw <03389> Mlswrym <05483> owow <0669> Myrpam <07393> bkr <03772> ytrkhw (9:10)

9:11 <0> wb <04325> Mym <0369> Nya <0953> rwbm <0615> Kyryoa <07971> ytxls <01285> Ktyrb <01818> Mdb <0859> ta <01571> Mg (9:11)

9:12 <0> Kl <07725> bysa <04932> hnsm <05046> dygm <03117> Mwyh <01571> Mg <08615> hwqth <0615> yryoa <01225> Nwrubl <07725> wbws (9:12)

9:13 <01368> rwbg <02719> brxk <07760> Kytmvw <03120> Nwy <01121> Kynb <05921> le <06726> Nwyu <01121> Kynb <05782> ytrrwew <0669> Myrpa <04390> ytalm <07198> tsq <03063> hdwhy <0> yl <01869> ytkrd <03588> yk (9:13)

9:14 <08486> Nmyt <05591> twreob <01980> Klhw <08628> eqty <07782> rpwsb <03069> hwhy <0136> yndaw <02671> wux <01300> qrbk <03318> auyw <07200> hary <05921> Mhyle <03068> hwhyw (9:14)

9:15 <04196> xbzm <02106> twywzk <04219> qrzmk <04390> walmw <03196> Nyy <03644> wmk <01993> wmh <08354> wtsw <07050> elq <068> ynba <03533> wsbkw <0398> wlkaw <05921> Mhyle <01598> Ngy <06635> twabu <03069> hwhy (9:15)

9:16 <0127> wtmda <05921> le <05264> twoowntm <05145> rzn <068> ynba <03588> yk <05971> wme <06629> Nauk <01931> awhh <03117> Mwyb <0430> Mhyhla <03068> hwhy <03467> Meyswhw (9:16)

9:17 <01330> twltb <05107> bbwny <08492> swrytw <0970> Myrwxb <01715> Ngd <03308> wypy <04100> hmw <02898> wbwj <04100> hm <03588> yk (9:17)

9:1 lhmma logou kuriou en gh sedrac kai damaskou yusia autou dioti kuriov efora anyrwpouv kai pasav fulav tou israhl

9:2 kai emay en toiv orioiv authv turov kai sidwn dioti efronhsan sfodra

9:3 kai wkodomhsen turov ocurwmata eauth kai eyhsaurisen argurion wv coun kai sunhgagen crusion wv phlon odwn

9:4 dia touto kuriov klhronomhsei authn kai pataxei eiv yalassan dunamin authv kai auth en puri katanalwyhsetai

9:5 oqetai askalwn kai fobhyhsetai kai gaza kai odunhyhsetai sfodra kai akkarwn oti hscunyh epi tw paraptwmati authv kai apoleitai basileuv ek gazhv kai askalwn ou mh katoikhyh

9:6 kai katoikhsousin allogeneiv en azwtw kai kayelw ubrin allofulwn

9:7 kai exarw to aima autwn ek stomatov autwn kai ta bdelugmata autwn ek mesou odontwn autwn kai upoleifyhsetai kai outov tw yew hmwn kai esontai wv ciliarcov en iouda kai akkarwn wv o iebousaiov

9:8 kai uposthsomai tw oikw mou anasthma tou mh diaporeuesyai mhde anakamptein kai ou mh epelyh ep autouv ouketi exelaunwn dioti nun ewraka en toiv ofyalmoiv mou

9:9 caire sfodra yugater siwn khrusse yugater ierousalhm idou o basileuv sou ercetai soi dikaiov kai swzwn autov prauv kai epibebhkwv epi upozugion kai pwlon neon

9:10 kai exoleyreusei armata ex efraim kai ippon ex ierousalhm kai exoleyreuyhsetai toxon polemikon kai plhyov kai eirhnh ex eynwn kai katarxei udatwn ewv yalasshv kai potamwn diekbolav ghv

9:11 kai su en aimati diayhkhv exapesteilav desmiouv sou ek lakkou ouk econtov udwr

9:12 kayhsesye en ocurwmati desmioi thv sunagwghv kai anti miav hmerav paroikesiav sou dipla antapodwsw soi

9:13 dioti eneteina se iouda emautw toxon eplhsa ton efraim kai epegerw ta tekna sou siwn epi ta tekna twn ellhnwn kai qhlafhsw se wv romfaian machtou

9:14 kai kuriov estai ep autouv kai exeleusetai wv astraph boliv kai kuriov pantokratwr en salpiggi salpiei kai poreusetai en salw apeilhv autou

9:15 kuriov pantokratwr uperaspiei autwn kai katanalwsousin autouv kai katacwsousin autouv en liyoiv sfendonhv kai ekpiontai autouv wv oinon kai plhsousin wv fialav yusiasthrion

9:16 kai swsei autouv kuriov en th hmera ekeinh wv probata laon autou dioti liyoi agioi kuliontai epi thv ghv autou

9:17 oti ei ti agayon autou kai ei ti kalon par autou sitov neaniskoiv kai oinov euwdiazwn eiv paryenouvTIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org