NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Zechariah 14

14:1 <07130> Kbrqb <07998> Klls <02505> qlxw <03068> hwhyl <0935> ab <03117> Mwy <02009> hnh (14:1)

14:2 <05892> ryeh <04480> Nm <03772> trky <03808> al <05971> Meh <03499> rtyw <01473> hlwgb <05892> ryeh <02677> yux <03318> auyw <07693> *hnbkst {hnlgst} <0802> Mysnhw <01004> Mytbh <08155> wosnw <05892> ryeh <03920> hdklnw <04421> hmxlml <03389> Mlswry <0413> la <01471> Mywgh <03605> lk <0853> ta <0622> ytpoaw (14:2)

14:3 <07128> brq <03117> Mwyb <03898> wmxlh <03117> Mwyk <01992> Mhh <01471> Mywgb <03898> Mxlnw <03069> hwhy <03318> auyw (14:3)

14:4 <05045> hbgn <02677> wyuxw <06828> hnwpu <02022> rhh <02677> yux <04185> smw <03966> dam <01419> hlwdg <01516> ayg <03220> hmyw <04217> hxrzm <02677> wyuxm <02132> Mytyzh <02022> rh <01234> eqbnw <06924> Mdqm <03389> Mlswry <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <02132> Mytzh <02022> rh <05921> le <01931> awhh <03117> Mwyb <07272> wylgr <05975> wdmew (14:4)

14:5 <05973> Kme <06918> Mysdq <03605> lk <0430> yhla <03068> hwhy <0935> abw <03063> hdwhy <04428> Klm <05818> hyze <03117> ymyb <07494> serh <06440> ynpm <05127> Mton <0834> rsak <05127> Mtonw <0682> lua <0413> la <02022> Myrh <01516> yg <05060> eygy <03588> yk <02022> yrh <01516> ayg <05127> Mtonw (14:5)

14:6 <07087> *Nwapqw {Nwapqy} <03368> twrqy <0216> rwa <01961> hyhy <03808> al <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw (14:6)

14:7 <0216> rwa <01961> hyhy <06153> bre <06256> tel <01961> hyhw <03915> hlyl <03808> alw <03117> Mwy <03808> al <03068> hwhyl <03045> edwy <01931> awh <0259> dxa <03117> Mwy <01961> hyhw (14:7)

14:8 <01961> hyhy <02779> Prxbw <07019> Uyqb <0314> Nwrxah <03220> Myh <0413> la <02677> Myuxw <06931> ynwmdqh <03220> Myh <0413> la <02677> Myux <03389> Mlswrym <02416> Myyx <04325> Mym <03318> wauy <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw (14:8)

14:9 <0259> dxa <08034> wmsw <0259> dxa <03068> hwhy <01961> hyhy <01931> awhh <03117> Mwyb <0776> Urah <03605> lk <05921> le <04428> Klml <03068> hwhy <01961> hyhw (14:9)

14:10 <04428> Klmh <03342> ybqy <05704> de <02606> lannx <04026> ldgmw <06434> Mynph <08179> res <05704> de <07223> Nwsarh <08179> res <04725> Mwqm <05704> de <01144> Nmynb <08179> resml <08478> hytxt <03427> hbsyw <07213> hmarw <03389> Mlswry <05045> bgn <07417> Nwmrl <01387> ebgm <06160> hbrek <0776> Urah <03605> lk <05437> bwoy (14:10)

14:11 <0983> xjbl <03389> Mlswry <03427> hbsyw <05750> dwe <01961> hyhy <03808> al <02764> Mrxw <0> hb <03427> wbsyw (14:11)

14:12 <06310> Mhypb <04743> qmt <03956> wnwslw <02356> Nhyrxb <04743> hnqmt <05869> wynyew <07272> wylgr <05921> le <05975> dme <01931> awhw <01320> wrvb <04743> qmh <03389> Mlswry <05921> le <06633> wabu <0834> rsa <05971> Mymeh <03605> lk <0853> ta <03068> hwhy <05062> Pgy <0834> rsa <04046> hpgmh <01961> hyht <02063> tazw (14:12)

14:13 <07453> wher <03027> dy <05921> le <03027> wdy <05927> htlew <07453> wher <03027> dy <0376> sya <02388> wqyzxhw <0> Mhb <07227> hbr <03068> hwhy <04103> tmwhm <01961> hyht <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw (14:13)

14:14 <03966> dam <07230> brl <0899> Mydgbw <03701> Pokw <02091> bhz <05439> bybo <01471> Mywgh <03605> lk <02428> lyx <0622> Poaw <03389> Mlswryb <03898> Mxlt <03063> hdwhy <01571> Mgw (14:14)

14:15 <02063> tazh <04046> hpgmk <01992> hmhh <04264> twnxmb <01961> hyhy <0834> rsa <0929> hmhbh <03605> lkw <02543> rwmxhw <01581> lmgh <06505> drph <05483> owoh <04046> tpgm <01961> hyht <03651> Nkw (14:15)

14:16 <05521> twkoh <02282> gx <0853> ta <02287> gxlw <06635> twabu <03068> hwhy <04428> Klml <07812> twxtshl <08141> hnsb <08141> hns <01767> ydm <05927> wlew <03389> Mlswry <05921> le <0935> Myabh <01471> Mywgh <03605> lkm <03498> rtwnh <03605> lk <01961> hyhw (14:16)

14:17 <01653> Msgh <01961> hyhy <05921> Mhyle <03808> alw <06635> twabu <03068> hwhy <04428> Klml <07812> twxtshl <03389> Mlswry <0413> la <0776> Urah <04940> twxpsm <0853> tam <05927> hley <03808> al <0834> rsa <01961> hyhw (14:17)

14:18 <05521> twkoh <02282> gx <0853> ta <02287> gxl <05927> wley <03808> al <0834> rsa <01471> Mywgh <0853> ta <03068> hwhy <05062> Pgy <0834> rsa <04046> hpgmh <01961> hyht <05921> Mhyle <03808> alw <0935> hab <03808> alw <05927> hlet <03808> al <04714> Myrum <04940> txpsm <0518> Maw (14:18)

14:19 <05521> twkoh <02282> gx <0853> ta <02287> gxl <05927> wley <03808> al <0834> rsa <01471> Mywgh <03605> lk <02403> tajxw <04714> Myrum <02403> tajx <01961> hyht <02063> taz (14:19)

14:20 <04196> xbzmh <06440> ynpl <04219> Myqrzmk <03068> hwhy <01004> tybb <05518> twryoh <01961> hyhw <03068> hwhyl <06944> sdq <05483> owoh <04698> twlum <05921> le <01961> hyhy <01931> awhh <03117> Mwyb (14:20)

14:21 <01931> awhh <03117> Mwyb <06635> twabu <03068> hwhy <01004> tybb <05750> dwe <03669> ynenk <01961> hyhy <03808> alw <0> Mhb <01310> wlsbw <01992> Mhm <03947> wxqlw <02076> Myxbzh <03605> lk <0935> wabw <06635> twabu <03068> hwhyl <06944> sdq <03063> hdwhybw <03389> Mlswryb <05518> ryo <03605> lk <01961> hyhw (14:21)

14:1 idou hmerai ercontai tou kuriou kai diamerisyhsetai ta skula sou en soi

14:2 kai episunaxw panta ta eynh epi ierousalhm eiv polemon kai alwsetai h poliv kai diarpaghsontai ai oikiai kai ai gunaikev molunyhsontai kai exeleusetai to hmisu thv polewv en aicmalwsia oi de kataloipoi tou laou mou ou mh exoleyreuywsin ek thv polewv

14:3 kai exeleusetai kuriov kai parataxetai en toiv eynesin ekeinoiv kaywv hmera parataxewv autou en hmera polemou

14:4 kai sthsontai oi podev autou en th hmera ekeinh epi to orov twn elaiwn to katenanti ierousalhm ex anatolwn kai scisyhsetai to orov twn elaiwn to hmisu autou prov anatolav kai to hmisu autou prov yalassan caov mega sfodra kai klinei to hmisu tou orouv prov borran kai to hmisu autou prov noton

14:5 kai emfracyhsetai faragx orewn mou kai egkollhyhsetai faragx orewn ewv iasol kai emfracyhsetai kaywv enefragh en taiv hmeraiv tou seismou en hmeraiv oziou basilewv iouda kai hxei kuriov o yeov mou kai pantev oi agioi met autou

14:6 en ekeinh th hmera ouk estai fwv kai qucov kai pagov

14:7 estai mian hmeran kai h hmera ekeinh gnwsth tw kuriw kai ouc hmera kai ou nux kai prov esperan estai fwv

14:8 kai en th hmera ekeinh exeleusetai udwr zwn ex ierousalhm to hmisu autou eiv thn yalassan thn prwthn kai to hmisu autou eiv thn yalassan thn escathn kai en yerei kai en eari estai outwv

14:9 kai estai kuriov eiv basilea epi pasan thn ghn en th hmera ekeinh estai kuriov eiv kai to onoma autou en

14:10 kuklwn pasan thn ghn kai thn erhmon apo gabe ewv remmwn kata noton ierousalhm rama de epi topou menei apo thv pulhv beniamin ewv tou topou thv pulhv thv prwthv ewv thv pulhv twn gwniwn kai ewv tou purgou ananehl ewv twn upolhniwn tou basilewv

14:11 katoikhsousin en auth kai ouk estai anayema eti kai katoikhsei ierousalhm pepoiyotwv

14:12 kai auth estai h ptwsiv hn koqei kuriov pantav touv laouv osoi epestrateusan epi ierousalhm takhsontai ai sarkev autwn esthkotwn autwn epi touv podav autwn kai oi ofyalmoi autwn ruhsontai ek twn opwn autwn kai h glwssa autwn takhsetai en tw stomati autwn

14:13 kai estai en th hmera ekeinh ekstasiv kuriou ep autouv megalh kai epilhmqontai ekastov thv ceirov tou plhsion autou kai sumplakhsetai h ceir autou prov ceira tou plhsion autou

14:14 kai o ioudav parataxetai en ierousalhm kai sunaxei thn iscun pantwn twn lawn kukloyen crusion kai argurion kai imatismon eiv plhyov sfodra

14:15 kai auth estai h ptwsiv twn ippwn kai twn hmionwn kai twn kamhlwn kai twn onwn kai pantwn twn kthnwn twn ontwn en taiv parembolaiv ekeinaiv kata thn ptwsin tauthn

14:16 kai estai osoi ean kataleifywsin ek pantwn twn eynwn twn elyontwn epi ierousalhm kai anabhsontai kat eniauton tou proskunhsai tw basilei kuriw pantokratori kai tou eortazein thn eorthn thv skhnophgiav

14:17 kai estai osoi ean mh anabwsin ek paswn twn fulwn thv ghv eiv ierousalhm tou proskunhsai tw basilei kuriw pantokratori kai outoi ekeinoiv prosteyhsontai

14:18 ean de fulh aiguptou mh anabh mhde elyh ekei kai epi toutoiv estai h ptwsiv hn pataxei kuriov panta ta eynh osa ean mh anabh tou eortasai thn eorthn thv skhnophgiav

14:19 auth estai h amartia aiguptou kai h amartia pantwn twn eynwn osa an mh anabh tou eortasai thn eorthn thv skhnophgiav

14:20 en th hmera ekeinh estai to epi ton calinon tou ippou agion tw kuriw pantokratori kai esontai oi lebhtev oi en tw oikw kuriou wv fialai pro proswpou tou yusiasthriou

14:21 kai estai pav lebhv en ierousalhm kai en tw iouda agion tw kuriw pantokratori kai hxousin pantev oi yusiazontev kai lhmqontai ex autwn kai eqhsousin en autoiv kai ouk estai cananaiov ouketi en tw oikw kuriou pantokratorov en th hmera ekeinhTIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org