NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Zechariah 12

12:1 P <07130> wbrqb <0120> Mda <07307> xwr <03335> ruyw <0776> Ura <03245> doyw <08064> Myms <05186> hjn <03068> hwhy <05002> Man <03478> larvy <05921> le <03068> hwhy <01697> rbd <04853> avm (12:1)

12:2 <03389> Mlswry <05921> le <04692> rwumb <01961> hyhy <03063> hdwhy <05921> le <01571> Mgw <05439> bybo <05971> Mymeh <03605> lkl <07478> ler <05592> Po <03389> Mlswry <0853> ta <07760> Mv <0595> ykna <02009> hnh (12:2)

12:3 <0776> Urah <01471> yywg <03605> lk <05921> hyle <0622> wpoanw <08295> wjrvy <08295> jwrv <06006> hyome <03605> lk <05971> Mymeh <03605> lkl <04614> homem <068> Nba <03389> Mlswry <0853> ta <07760> Myva <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw (12:3)

12:4 <05788> Nwrweb <05221> hka <05971> Mymeh <05483> owo <03605> lkw <05869> ynye <0853> ta <06491> xqpa <03063> hdwhy <01004> tyb <05921> lew <07697> Nwegsb <07392> wbkrw <08541> Nwhmtb <05483> owo <03605> lk <05221> hka <03068> hwhy <05002> Man <01931> awhh <03117> Mwyb (12:4)

12:5 <0430> Mhyhla <06635> twabu <03068> hwhyb <03389> Mlswry <03427> ybsy <0> yl <0556> huma <03820> Mblb <03063> hdwhy <0441> ypla <0559> wrmaw (12:5)

12:6 P <03389> Mlswryb <08478> hytxt <05750> dwe <03389> Mlswry <03427> hbsyw <05439> bybo <05971> Mymeh <03605> lk <0853> ta <08040> lwamv <05921> lew <03225> Nymy <05921> le <0398> wlkaw <05995> rymeb <0784> sa <03940> dyplkw <06086> Myueb <0784> sa <03595> rwykk <03063> hdwhy <0441> ypla <0853> ta <07760> Myva <01931> awhh <03117> Mwyb (12:6)

12:7 <03063> hdwhy <05921> le <03389> Mlswry <03427> bsy <08597> traptw <01732> dywd <01004> tyb <08597> trapt <01431> ldgt <03808> al <04616> Neml <07223> hnsarb <03063> hdwhy <0168> ylha <0853> ta <03068> hwhy <03467> eyswhw (12:7)

12:8 <06440> Mhynpl <03068> hwhy <04397> Kalmk <0430> Myhlak <01732> dywd <01004> tybw <01732> dywdk <01931> awhh <03117> Mwyb <0> Mhb <03782> lsknh <01961> hyhw <03389> Mlswry <03427> bswy <01157> deb <03068> hwhy <01598> Ngy <01931> awhh <03117> Mwyb (12:8)

12:9 <03389> Mlswry <05921> le <0935> Myabh <01471> Mywgh <03605> lk <0853> ta <08045> dymshl <01245> sqba <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw (12:9)

12:10 <01060> rwkbh <05921> le <04843> rmhk <05921> wyle <04843> rmhw <03173> dyxyh <05921> le <05594> dpomk <05921> wyle <05594> wdpow <01856> wrqd <0834> rsa <0853> ta <0413> yla <05027> wjybhw <08469> Mynwnxtw <02580> Nx <07307> xwr <03389> Mlswry <03427> bswy <05921> lew <01732> dywd <01004> tyb <05921> le <08210> ytkpsw (12:10)

12:11 <04023> Nwdgm <01237> teqbb <01910> Nwmr <0> ddh <04553> dpomk <03389> Mlswryb <04553> dpomh <01431> ldgy <01931> awhh <03117> Mwyb (12:11)

12:12 <0905> dbl <0802> Mhysnw <0905> dbl <05416> Ntn <01004> tyb <04940> txpsm <0905> dbl <0802> Mhysnw <0905> dbl <01732> dywd <01004> tyb <04940> txpsm <0905> dbl <04940> twxpsm <04940> twxpsm <0776> Urah <05594> hdpow (12:12)

12:13 <0905> dbl <0802> Mhysnw <0905> dbl <08097> yemsh <04940> txpsm <0905> dbl <0802> Mhysnw <0905> dbl <03878> ywl <01004> tyb <04940> txpsm (12:13)

12:14 o <0905> dbl <0802> Mhysnw <0905> dbl <04940> txpsm <04940> txpsm <07604> twrasnh <04940> twxpsmh <03605> lk (12:14)

12:1 lhmma logou kuriou epi ton israhl legei kuriov ekteinwn ouranon kai yemeliwn ghn kai plasswn pneuma anyrwpou en autw

12:2 idou egw tiyhmi thn ierousalhm wv proyura saleuomena pasi toiv laoiv kuklw kai en th ioudaia estai perioch epi ierousalhm

12:3 kai estai en th hmera ekeinh yhsomai thn ierousalhm liyon katapatoumenon pasin toiv eynesin pav o katapatwn authn empaizwn empaixetai kai episunacyhsontai ep authn panta ta eynh thv ghv

12:4 en th hmera ekeinh legei kuriov pantokratwr pataxw panta ippon en ekstasei kai ton anabathn autou en parafronhsei epi de ton oikon iouda dianoixw touv ofyalmouv mou kai pantav touv ippouv twn lawn pataxw en apotuflwsei

12:5 kai erousin oi ciliarcoi iouda en taiv kardiaiv autwn eurhsomen eautoiv touv katoikountav ierousalhm en kuriw pantokratori yew autwn

12:6 en th hmera ekeinh yhsomai touv ciliarcouv iouda wv dalon purov en xuloiv kai wv lampada purov en kalamh kai katafagontai ek dexiwn kai ex euwnumwn pantav touv laouv kukloyen kai katoikhsei ierousalhm eti kay eauthn

12:7 kai swsei kuriov ta skhnwmata iouda kaywv ap archv opwv mh megalunhtai kauchma oikou dauid kai eparsiv twn katoikountwn ierousalhm epi ton ioudan

12:8 kai estai en th hmera ekeinh uperaspiei kuriov uper twn katoikountwn ierousalhm kai estai o asyenwn en autoiv en ekeinh th hmera wv oikov dauid o de oikov dauid wv oikov yeou wv aggelov kuriou enwpion autwn

12:9 kai estai en th hmera ekeinh zhthsw tou exarai panta ta eynh ta epercomena epi ierousalhm

12:10 kai ekcew epi ton oikon dauid kai epi touv katoikountav ierousalhm pneuma caritov kai oiktirmou kai epibleqontai prov me any wn katwrchsanto kai koqontai ep auton kopeton wv ep agaphton kai odunhyhsontai odunhn wv epi prwtotokw

12:11 en th hmera ekeinh megalunyhsetai o kopetov en ierousalhm wv kopetov rownov en pediw ekkoptomenou

12:12 kai koqetai h gh kata fulav fulav fulh kay eauthn kai ai gunaikev autwn kay eautav fulh oikou dauid kay eauthn kai ai gunaikev autwn kay eautav fulh oikou nayan kay eauthn kai ai gunaikev autwn kay eautav

12:13 fulh oikou leui kay eauthn kai ai gunaikev autwn kay eautav fulh tou sumewn kay eauthn kai ai gunaikev autwn kay eautav

12:14 pasai ai fulai ai upoleleimmenai fulh kay eauthn kai ai gunaikev autwn kay eautavTIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org