NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Zechariah 11

11:1 <0730> Kyzrab <0784> sa <0398> lkatw <01817> Kytld <03844> Nwnbl <06605> xtp (11:1)

11:2 <01219> *ryubh {rwubh} <03293> rey <03381> dry <03588> yk <01316> Nsb <0437> ynwla <03213> wlylyh <07703> wdds <0117> Myrda <0834> rsa <0730> zra <05307> lpn <03588> yk <01265> swrb <03213> llyh (11:2)

11:3 o <03383> Ndryh <01347> Nwag <07703> dds <03588> yk <03715> Myrypk <07581> tgas <06963> lwq <0155> Mtrda <07703> hdds <03588> yk <07462> Myerh <03215> tlly <06963> lwq (11:3)

11:4 <02028> hgrhh <06629> Nau <0853> ta <07462> her <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk (11:4)

11:5 <05921> Nhyle <02550> lwmxy <03808> al <07462> Mhyerw <06238> rseaw <03068> hwhy <01288> Kwrb <0559> rmay <04376> Nhyrkmw <0816> wmsay <03808> alw <02026> Ngrhy <07069> Nhynq <0834> rsa (11:5)

11:6 <03027> Mdym <05337> lyua <03808> alw <0776> Urah <0853> ta <03807> wttkw <04428> wklm <03027> dybw <07453> wher <03027> dyb <0376> sya <0120> Mdah <0853> ta <04672> ayumm <0595> ykna <02009> hnhw <03068> hwhy <05002> Man <0776> Urah <03427> ybsy <05921> le <05750> dwe <02550> lwmxa <03808> al <03588> yk (11:6)

11:7 <06629> Nauh <0853> ta <07462> heraw <02256> Mylbx <07121> ytarq <0259> dxalw <05278> Men <07121> ytarq <0259> dxal <04731> twlqm <08147> yns <0> yl <03947> xqaw <06629> Nauh <06041> yyne <03651> Nkl <02028> hgrhh <06629> Nau <0853> ta <07462> heraw (11:7)

11:8 <0> yb <0973> hlxb <05315> Mspn <01571> Mgw <0> Mhb <05315> yspn <07114> ruqtw <0259> dxa <03391> xryb <07462> Myerh <07969> tsls <0853> ta <03582> dxkaw (11:8)

11:9 <07468> htwer <01320> rvb <0853> ta <0802> hsa <0398> hnlkat <07604> twrasnhw <03582> dxkt <03582> tdxknhw <04191> twmt <04191> htmh <0853> Mkta <07462> hera <03808> al <0559> rmaw (11:9)

11:10 <05971> Mymeh <03605> lk <0854> ta <03772> ytrk <0834> rsa <01285> ytyrb <0853> ta <06565> ryphl <0853> wta <01438> edgaw <05278> Men <0853> ta <04731> ylqm <0853> ta <03947> xqaw (11:10)

11:11 <01931> awh <03068> hwhy <01697> rbd <03588> yk <0853> yta <08104> Myrmsh <06629> Nauh <06041> yyne <03651> Nk <03045> wedyw <01931> awhh <03117> Mwyb <06565> rptw (11:11)

11:12 <03701> Pok <07970> Mysls <07939> yrkv <0853> ta <08254> wlqsyw <02308> wldx <03808> al <0518> Maw <07939> yrkv <03051> wbh <05869> Mkynyeb <02896> bwj <0518> Ma <0413> Mhyla <0559> rmaw (11:12)

11:13 <03335> ruwyh <0413> la <03069> hwhy <01004> tyb <0853> wta <07993> Kylsaw <03701> Pokh <07970> Mysls <03947> hxqaw <05921> Mhylem <03365> ytrqy <0834> rsa <03366> rqyh <0145> rda <03335> ruwyh <0413> la <07993> whkylsh <0413> yla <03069> hwhy <0559> rmayw (11:13)

11:14 o <03478> larvy <0996> Nybw <03063> hdwhy <0996> Nyb <0264> hwxah <0853> ta <06565> rphl <02256> Mylbxh <0853> ta <08145> ynsh <04731> ylqm <0853> ta <01438> edgaw (11:14)

11:15 <0196> ylwa <07462> her <03627> ylk <0> Kl <03947> xq <05750> dwe <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw (11:15)

11:16 o <06561> qrpy <06541> Nhyorpw <0398> lkay <01277> hayrbh <01320> rvbw <03557> lklky <03808> al <05324> hbunh <07495> apry <03808> al <07665> trbsnhw <01245> sqby <03808> al <05288> renh <06485> dqpy <03808> al <03582> twdxknh <0776> Urab <07462> her <06965> Myqm <0595> ykna <02009> hnh <03588> yk (11:16)

11:17 o <03543> hhkt <03543> hhk <03225> wnymy <05869> Nyew <03001> sbyt <03001> swby <02220> werz <03225> wnymy <05869> Nye <05921> lew <02220> wewrz <05921> le <02719> brx <06629> Nauh <05800> ybze <0457> lylah <07473> yer <01945> ywh (11:17)

11:1 dianoixon o libanov tav yurav sou kai katafagetw pur tav kedrouv sou

11:2 ololuxatw pituv dioti peptwken kedrov oti megalwv megistanev etalaipwrhsan ololuxate druev thv basanitidov oti katespasyh o drumov o sumfutov

11:3 fwnh yrhnountwn poimenwn oti tetalaipwrhken h megalwsunh autwn fwnh wruomenwn leontwn oti tetalaipwrhken to fruagma tou iordanou

11:4 tade legei kuriov pantokratwr poimainete ta probata thv sfaghv

11:5 a oi kthsamenoi katesfazon kai ou metemelonto kai oi pwlountev auta elegon euloghtov kuriov kai peplouthkamen kai oi poimenev autwn ouk epascon ouden ep autoiv

11:6 dia touto ou feisomai ouketi epi touv katoikountav thn ghn legei kuriov kai idou egw paradidwmi touv anyrwpouv ekaston eiv ceirav tou plhsion autou kai eiv ceirav basilewv autou kai katakoqousin thn ghn kai ou mh exelwmai ek ceirov autwn

11:7 kai poimanw ta probata thv sfaghv eiv thn canaanitin kai lhmqomai emautw duo rabdouv thn mian ekalesa kallov kai thn eteran ekalesa scoinisma kai poimanw ta probata

11:8 kai exarw touv treiv poimenav en mhni eni kai barunyhsetai h quch mou ep autouv kai gar ai qucai autwn epwruonto ep eme

11:9 kai eipa ou poimanw umav to apoynhskon apoynhsketw kai to ekleipon ekleipetw kai ta kataloipa katesyietwsan ekastov tav sarkav tou plhsion autou

11:10 kai lhmqomai thn rabdon mou thn kalhn kai aporriqw authn tou diaskedasai thn diayhkhn mou hn dieyemhn prov pantav touv laouv

11:11 kai diaskedasyhsetai en th hmera ekeinh kai gnwsontai oi cananaioi ta probata ta fulassomena dioti logov kuriou estin

11:12 kai erw prov autouv ei kalon enwpion umwn estin dote sthsantev ton misyon mou h apeipasye kai esthsan ton misyon mou triakonta argurouv

11:13 kai eipen kuriov prov me kayev autouv eiv to cwneuthrion kai skeqai ei dokimon estin on tropon edokimasyhn uper autwn kai elabon touv triakonta argurouv kai enebalon autouv eiv ton oikon kuriou eiv to cwneuthrion

11:14 kai aperriqa thn rabdon thn deuteran to scoinisma tou diaskedasai thn katascesin ana meson iouda kai ana meson tou israhl

11:15 kai eipen kuriov prov me eti labe seautw skeuh poimenika poimenov apeirou

11:16 dioti idou egw exegeirw poimena epi thn ghn to eklimpanon ou mh episkeqhtai kai to dieskorpismenon ou mh zhthsh kai to suntetrimmenon ou mh iashtai kai to oloklhron ou mh kateuyunh kai ta krea twn eklektwn katafagetai kai touv astragalouv autwn ekstreqei

11:17 w oi poimainontev ta mataia kai oi kataleloipotev ta probata macaira epi touv bracionav autou kai epi ton ofyalmon ton dexion autou o braciwn autou xhrainomenov xhranyhsetai kai o ofyalmov o dexiov autou ektufloumenov ektuflwyhsetaiTIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org