NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Zechariah 1

1:1 <0559> rmal <05030> aybnh <05714> wde <01121> Nb <01296> hykrb <01121> Nb <02148> hyrkz <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> hyh <01867> swyrdl <08147> Myts <08141> tnsb <08066> ynymsh <02320> sdxb (1:1)

1:2 <07110> Puq <01> Mkytwba <05921> le <03068> hwhy <07107> Puq (1:2)

1:3 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0413> Mkyla <07725> bwsaw <06635> twabu <03068> hwhy <05002> Man <0413> yla <07725> wbws <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> Mhla <0559> trmaw (1:3)

1:4 <03068> hwhy <05002> Man <0413> yla <07181> wbysqh <03808> alw <08085> wems <03808> alw <07451> Myerh <04611> *Mkyllemw {Mkylylemw} <07451> Myerh <01870> Mkykrdm <04994> an <07725> wbws <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <07223> Mynsarh <05030> Myaybnh <0413> Mhyla <07121> warq <0834> rsa <01> Mkytbak <01961> wyht <0408> la (1:4)

1:5 <02421> wyxy <05769> Mlwelh <05030> Myabnhw <01992> Mh <0346> hya <01> Mkytwba (1:5)

1:6 o <0854> wnta <06213> hve <03651> Nk <04611> wnyllemkw <01870> wnykrdk <0> wnl <06213> twvel <06635> twabu <03068> hwhy <02161> Mmz <0834> rsak <0559> wrmayw <07725> wbwsyw <01> Mkytba <05381> wgyvh <03808> awlh <05030> Myaybnh <05650> ydbe <0853> ta <06680> ytywu <0834> rsa <02706> yqxw <01697> yrbd <0389> Ka (1:6)

1:7 <0559> rmal <05030> aybnh <05714> awde <01121> Nb <01296> whykrb <01121> Nb <02148> hyrkz <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> hyh <01867> swyrdl <08147> Myts <08141> tnsb <07627> jbs <02320> sdx <01931> awh <02320> sdx <06240> rve <06249> ytsel <0702> hebraw <06242> Myrve <03117> Mwyb (1:7)

1:8 <03836> Mynblw <08320> Myqrv <0122> Mymda <05483> Myowo <0310> wyrxaw <04699> hlumb <0834> rsa <01918> Myodhh <0996> Nyb <05975> dme <01931> awhw <0122> Mda <05483> owo <05921> le <07392> bkr <0376> sya <02009> hnhw <03915> hlylh <07200> ytyar (1:8)

1:9 <0428> hla <01992> hmh <04100> hm <07200> Kara <0589> yna <0> yb <01696> rbdh <04397> Kalmh <0413> yla <0559> rmayw <0113> ynda <0428> hla <04100> hm <0559> rmaw (1:9)

1:10 <0776> Urab <01980> Klhthl <03068> hwhy <07971> xls <0834> rsa <0428> hla <0559> rmayw <01918> Myodhh <0996> Nyb <05975> dmeh <0376> syah <06030> Neyw (1:10)

1:11 <08252> tjqsw <03427> tbsy <0776> Urah <03605> lk <02009> hnhw <0776> Urab <01980> wnklhth <0559> wrmayw <01918> Myodhh <0996> Nyb <05975> dmeh <03069> hwhy <04397> Kalm <0853> ta <06030> wneyw (1:11)

1:12 <08141> hns <07657> Myebs <02088> hz <02194> htmez <0834> rsa <03063> hdwhy <05892> yre <0853> taw <03389> Mlswry <0853> ta <07355> Mxrt <03808> al <0859> hta <04970> ytm <05704> de <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rmayw <03068> hwhy <04397> Kalm <06030> Neyw (1:12)

1:13 <05150> Mymxn <01697> Myrbd <02896> Mybwj <01697> Myrbd <0> yb <01696> rbdh <04397> Kalmh <0853> ta <03068> hwhy <06030> Neyw (1:13)

1:14 <01419> hlwdg <07068> hanq <06726> Nwyulw <03389> Mlswryl <07065> ytanq <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <07121> arq <0> yb <01696> rbdh <04397> Kalmh <0413> yla <0559> rmayw (1:14)

1:15 <07451> herl <05826> wrze <01992> hmhw <04592> jem <07107> ytpuq <0589> yna <0834> rsa <07600> Mynnash <01471> Mywgh <05921> le <07107> Puq <0589> yna <01419> lwdg <07110> Puqw (1:15)

1:16 <03389> Mlswry <05921> le <05186> hjny <06961> *wqw {hwqw} <06635> twabu <03068> hwhy <05002> Man <0> hb <01129> hnby <01004> ytyb <07356> Mymxrb <03389> Mlswryl <07725> ytbs <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl (1:16)

1:17 o <03389> Mlswryb <05750> dwe <0977> rxbw <06726> Nwyu <0853> ta <05750> dwe <03068> hwhy <05162> Mxnw <02896> bwjm <05892> yre <06327> hnyuwpt <05750> dwe <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <07121> arq <05750> dwe (1:17)

1:18 <07161> twnrq <0702> ebra <02009> hnhw <07200> araw <05869> ynye <0853> ta <05375> avaw <2:1> (1:18)

1:19 o <03389> Mlswryw <03478> larvy <0853> ta <03063> hdwhy <0853> ta <02219> wrz <0834> rsa <07161> twnrqh <0428> hla <0413> yla <0559> rmayw <0428> hla <04100> hm <0> yb <01696> rbdh <04397> Kalmh <0413> la <0559> rmaw <2:2> (1:19)

1:20 <02796> Mysrx <0702> hebra <03068> hwhy <07200> ynaryw <2:3> (1:20)

1:21 o <02219> htwrzl <03063> hdwhy <0776> Ura <0413> la <07161> Nrq <05375> Myavnh <01471> Mywgh <07161> twnrq <0853> ta <03034> twdyl <0853> Mta <02729> dyrxhl <0428> hla <0935> wabyw <07218> wsar <05375> avn <03808> al <0376> sya <06310> ypk <03063> hdwhy <0853> ta <02219> wrz <0834> rsa <07161> twnrqh <0428> hla <0559> rmal <0559> rmayw <06213> twvel <0935> Myab <0428> hla <04100> hm <0559> rmaw <2:4> (1:21)

1:1 en tw ogdow mhni etouv deuterou epi dareiou egeneto logov kuriou prov zacarian ton tou baraciou uion addw ton profhthn legwn

1:2 wrgisyh kuriov epi touv paterav umwn orghn megalhn

1:3 kai ereiv prov autouv tade legei kuriov pantokratwr epistreqate prov me kai epistrafhsomai prov umav legei kuriov

1:4 kai mh ginesye kaywv oi paterev umwn oiv enekalesan autoiv oi profhtai oi emprosyen legontev tade legei kuriov pantokratwr apostreqate apo twn odwn umwn twn ponhrwn kai apo twn epithdeumatwn umwn twn ponhrwn kai ou prosescon tou eisakousai mou legei kuriov

1:5 oi paterev umwn pou eisin kai oi profhtai mh ton aiwna zhsontai

1:6 plhn touv logouv mou kai ta nomima mou decesye osa egw entellomai en pneumati mou toiv douloiv mou toiv profhtaiv oi katelabosan touv paterav umwn kai apekriyhsan kai eipan kaywv paratetaktai kuriov pantokratwr tou poihsai kata tav odouv umwn kai kata ta epithdeumata umwn outwv epoihsen umin

1:7 th tetradi kai eikadi tw endekatw mhni outov estin o mhn sabat en tw deuterw etei epi dareiou egeneto logov kuriou prov zacarian ton tou baraciou uion addw ton profhthn legwn

1:8 ewraka thn nukta kai idou anhr epibebhkwv epi ippon purron kai outov eisthkei ana meson twn duo orewn twn kataskiwn kai opisw autou ippoi purroi kai qaroi kai poikiloi kai leukoi

1:9 kai eipa ti outoi kurie kai eipen prov me o aggelov o lalwn en emoi egw deixw soi ti estin tauta

1:10 kai apekriyh o anhr o efesthkwv ana meson twn orewn kai eipen prov me outoi eisin ouv exapestalken kuriov tou periodeusai thn ghn

1:11 kai apekriyhsan tw aggelw kuriou tw efestwti ana meson twn orewn kai eipon periwdeukamen pasan thn ghn kai idou pasa h gh katoikeitai kai hsucazei

1:12 kai apekriyh o aggelov kuriou kai eipen kurie pantokratwr ewv tinov ou mh elehshv thn ierousalhm kai tav poleiv iouda av upereidev touto ebdomhkoston etov

1:13 kai apekriyh kuriov pantokratwr tw aggelw tw lalounti en emoi rhmata kala kai logouv paraklhtikouv

1:14 kai eipen prov me o aggelov o lalwn en emoi anakrage legwn tade legei kuriov pantokratwr ezhlwka thn ierousalhm kai thn siwn zhlon megan

1:15 kai orghn megalhn egw orgizomai epi ta eynh ta sunepitiyemena any wn egw men wrgisyhn oliga autoi de sunepeyento eiv kaka

1:16 dia touto tade legei kuriov epistreqw epi ierousalhm en oiktirmw kai o oikov mou anoikodomhyhsetai en auth legei kuriov pantokratwr kai metron ektayhsetai epi ierousalhm eti

1:17 kai eipen prov me o aggelov o lalwn en emoi anakrage legwn tade legei kuriov pantokratwr eti diacuyhsontai poleiv en agayoiv kai elehsei kuriov eti thn siwn kai airetiei eti thn ierousalhm

1:18 (2:1) kai hra touv ofyalmouv mou kai eidon kai idou tessara kerata

1:19 (2:2) kai eipa prov ton aggelon ton lalounta en emoi ti estin tauta kurie kai eipen prov me tauta ta kerata ta diaskorpisanta ton ioudan kai ton israhl

1:20 (2:3) kai edeixen moi kuriov tessarav tektonav

1:21 (2:4) kai eipa ti outoi ercontai poihsai kai eipen prov me tauta ta kerata ta diaskorpisanta ton ioudan kai ton israhl kateaxan kai oudeiv autwn hren kefalhn kai eishlyon outoi tou oxunai auta eiv ceirav autwn ta tessara kerata ta eynh ta epairomena kerav epi thn ghn kuriou tou diaskorpisai authnTIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org