NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Titus 3

3:1 upomimnhske <5279> (5720) autouv <846> arcaiv <746> exousiaiv <1849> upotassesyai <5293> (5733) peiyarcein <3980> (5721) prov <4314> pan <3956> ergon <2041> agayon <18> etoimouv <2092> einai <1510> (5750)

3:2 mhdena <3367> blasfhmein <987> (5721) amacouv <269> einai <1510> (5750) epieikeiv <1933> pasan <3956> endeiknumenouv <1731> (5734) prauthta <4240> prov <4314> pantav <3956> anyrwpouv <444>

3:3 hmen <1510> (5713) gar <1063> pote <4218> kai <2532> hmeiv <2249> anohtoi <453> apeiyeiv <545> planwmenoi <4105> (5746) douleuontev <1398> (5723) epiyumiaiv <1939> kai <2532> hdonaiv <2237> poikilaiv <4164> en <1722> kakia <2549> kai <2532> fyonw <5355> diagontev <1236> (5723) stughtoi <4767> misountev <3404> (5723) allhlouv <240>

3:4 ote <3753> de <1161> h <3588> crhstothv <5544> kai <2532> h <3588> filanyrwpia <5363> epefanh <2014> (5648) tou <3588> swthrov <4990> hmwn <2257> yeou <2316>

3:5 ouk <3756> ex <1537> ergwn <2041> twn <3588> en <1722> dikaiosunh <1343> a <3739> epoihsamen <4160> (5656) hmeiv <2249> alla <235> kata <2596> to <3588> autou <846> eleov <1656> eswsen <4982> (5656) hmav <2248> dia <1223> loutrou <3067> paliggenesiav <3824> kai <2532> anakainwsewv <342> pneumatov <4151> agiou <40>

3:6 ou <3739> execeen <1632> (5656) ef <1909> hmav <2248> plousiwv <4146> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> swthrov <4990> hmwn <2257>

3:7 ina <2443> dikaiwyentev <1344> (5685) th <3588> ekeinou <1565> cariti <5485> klhronomoi <2818> genhywmen <1096> (5680) kat <2596> elpida <1680> zwhv <2222> aiwniou <166>

3:8 pistov <4103> o <3588> logov <3056> kai <2532> peri <4012> toutwn <5130> boulomai <1014> (5736) se <4571> diabebaiousyai <1226> (5738) ina <2443> frontizwsin <5431> (5725) kalwn <2570> ergwn <2041> proistasyai <4291> (5733) oi <3588> pepisteukotev <4100> (5761) yew <2316> tauta <5023> estin <1510> (5748) kala <2570> kai <2532> wfelima <5624> toiv <3588> anyrwpoiv <444>

3:9 mwrav <3474> de <1161> zhthseiv <2214> kai <2532> genealogiav <1076> kai <2532> erin <2054> kai <2532> macav <3163> nomikav <3544> periistaso <4026> (5732) eisin <1510> (5748) gar <1063> anwfeleiv <512> kai <2532> mataioi <3152>

3:10 airetikon <141> anyrwpon <444> meta <3326> mian <1520> kai <2532> deuteran <1208> nouyesian <3559> paraitou <3868> (5737)

3:11 eidwv <1492> (5761) oti <3754> exestraptai <1612> (5769) o <3588> toioutov <5108> kai <2532> amartanei <264> (5719) wn <1510> (5752) autokatakritov <843>

3:12 otan <3752> pemqw <3992> (5692) arteman <734> prov <4314> se <4571> h <2228> tucikon <5190> spoudason <4704> (5657) elyein <2064> (5629) prov <4314> me <3165> eiv <1519> nikopolin <3533> ekei <1563> gar <1063> kekrika <2919> (5758) paraceimasai <3914> (5658)

3:13 zhnan <2211> ton <3588> nomikon <3544> kai <2532> apollwn <625> spoudaiwv <4709> propemqon <4311> (5657) ina <2443> mhden <3367> autoiv <846> leiph <3007> (5725)

3:14 manyanetwsan <3129> (5720) de <1161> kai <2532> oi <3588> hmeteroi <2251> kalwn <2570> ergwn <2041> proistasyai <4291> (5733) eiv <1519> tav <3588> anagkaiav <316> creiav <5532> ina <2443> mh <3361> wsin <1510> (5753) akarpoi <175>

3:15 aspazontai <782> (5736) se <4571> oi <3588> met <3326> emou <1700> pantev <3956> aspasai <782> (5663) touv <3588> filountav <5368> (5723) hmav <2248> en <1722> pistei <4102> h <3588> cariv <5485> meta <3326> pantwn <3956> umwn <5216>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org