NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Romans 11

11:1 legw <3004> (5719) oun <3767> mh <3361> apwsato <683> (5662) o <3588> yeov <2316> ton <3588> laon <2992> autou <846> mh <3361> genoito <1096> (5636) kai <2532> gar <1063> egw <1473> israhlithv <2475> eimi <1510> (5748) ek <1537> spermatov <4690> abraam <11> fulhv <5443> beniamin <958>

11:2 ouk <3756> apwsato <683> (5662) o <3588> yeov <2316> ton <3588> laon <2992> autou <846> on <3739> proegnw <4267> (5656) h <2228> ouk <3756> oidate <1492> (5758) en <1722> hlia <2243> ti <5101> legei <3004> (5719) h <3588> grafh <1124> wv <5613> entugcanei <1793> (5719) tw <3588> yew <2316> kata <2596> tou <3588> israhl <2474>

11:3 kurie <2962> touv <3588> profhtav <4396> sou <4675> apekteinan <615> (5656) ta <3588> yusiasthria <2379> sou <4675> kateskaqan <2679> (5656) kagw <2504> upeleifyhn <5275> (5681) monov <3441> kai <2532> zhtousin <2212> (5719) thn <3588> quchn <5590> mou <3450>

11:4 alla <235> ti <5101> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> crhmatismov <5538> katelipon <2641> (5627) emautw <1683> eptakisciliouv <2035> andrav <435> oitinev <3748> ouk <3756> ekamqan <2578> (5656) gonu <1119> th <3588> baal <896>

11:5 outwv <3779> oun <3767> kai <2532> en <1722> tw <3588> nun <3568> kairw <2540> leimma <3005> kat <2596> ekloghn <1589> caritov <5485> gegonen <1096> (5754)

11:6 ei <1487> de <1161> cariti <5485> ouketi <3765> ex <1537> ergwn <2041> epei <1893> h <3588> cariv <5485> ouketi <3765> ginetai <1096> (5736) cariv <5485>

11:7 ti <5101> oun <3767> o <3739> epizhtei <1934> (5719) israhl <2474> touto <5124> ouk <3756> epetucen <2013> (5627) h <3588> de <1161> eklogh <1589> epetucen <2013> (5627) oi <3588> de <1161> loipoi <3062> epwrwyhsan <4456> (5681)

11:8 kayaper <2509> gegraptai <1125> (5769) edwken <1325> (5656) autoiv <846> o <3588> yeov <2316> pneuma <4151> katanuxewv <2659> ofyalmouv <3788> tou <3588> mh <3361> blepein <991> (5721) kai <2532> wta <3775> tou <3588> mh <3361> akouein <191> (5721) ewv <2193> thv <3588> shmeron <4594> hmerav <2250>

11:9 kai <2532> dauid <1138> legei <3004> (5719) genhyhtw <1096> (5676) h <3588> trapeza <5132> autwn <846> eiv <1519> pagida <3803> kai <2532> eiv <1519> yhran <2339> kai <2532> eiv <1519> skandalon <4625> kai <2532> eiv <1519> antapodoma <468> autoiv <846>

11:10 skotisyhtwsan <4654> (5682) oi <3588> ofyalmoi <3788> autwn <846> tou <3588> mh <3361> blepein <991> (5721) kai <2532> ton <3588> nwton <3577> autwn <846> dia <1223> pantov <3956> sugkamqon <4781> (5657)

11:11 legw <3004> (5719) oun <3767> mh <3361> eptaisan <4417> (5656) ina <2443> peswsin <4098> (5632) mh <3361> genoito <1096> (5636) alla <235> tw <3588> autwn <846> paraptwmati <3900> h <3588> swthria <4991> toiv <3588> eynesin <1484> eiv <1519> to <3588> parazhlwsai <3863> (5658) autouv <846>

11:12 ei <1487> de <1161> to <3588> paraptwma <3900> autwn <846> ploutov <4149> kosmou <2889> kai <2532> to <3588> htthma <2275> autwn <846> ploutov <4149> eynwn <1484> posw <4214> mallon <3123> to <3588> plhrwma <4138> autwn <846>

11:13 umin <5213> de <1161> legw <3004> (5719) toiv <3588> eynesin <1484> ef <1909> oson <3745> men <3303> oun <3767> eimi <1510> (5748) egw <1473> eynwn <1484> apostolov <652> thn <3588> diakonian <1248> mou <3450> doxazw <1392> (5719)

11:14 ei <1487> pwv <4459> parazhlwsw <3863> (5661) mou <3450> thn <3588> sarka <4561> kai <2532> swsw <4982> (5661) tinav <5100> ex <1537> autwn <846>

11:15 ei <1487> gar <1063> h <3588> apobolh <580> autwn <846> katallagh <2643> kosmou <2889> tiv <5101> h <3588> proslhmqiv <4356> ei <1487> mh <3361> zwh <2222> ek <1537> nekrwn <3498>

11:16 ei <1487> de <1161> h <3588> aparch <536> agia <40> kai <2532> to <3588> furama <5445> kai <2532> ei <1487> h <3588> riza <4491> agia <40> kai <2532> oi <3588> kladoi <2798>

11:17 ei <1487> de <1161> tinev <5100> twn <3588> kladwn <2798> exeklasyhsan <1575> (5681) su <4771> de <1161> agrielaiov <65> wn <1510> (5752) enekentrisyhv <1461> (5681) en <1722> autoiv <846> kai <2532> sugkoinwnov <4791> thv <3588> rizhv <4491> thv <3588> piothtov <4096> thv <3588> elaiav <1636> egenou <1096> (5633)

11:18 mh <3361> katakaucw <2620> (5737) twn <3588> kladwn <2798> ei <1487> de <1161> katakaucasai <2620> (5736) ou <3756> su <4771> thn <3588> rizan <4491> bastazeiv <941> (5719) alla <235> h <3588> riza <4491> se <4571>

11:19 ereiv <2046> (5692) oun <3767> exeklasyhsan <1575> (5681) kladoi <2798> ina <2443> egw <1473> egkentrisyw <1461> (5686)

11:20 kalwv <2573> th <3588> apistia <570> exeklasyhsan <1575> (5681) su <4771> de <1161> th <3588> pistei <4102> esthkav <2476> (5758) mh <3361> uqhla <5308> fronei <5426> (5720) alla <235> fobou <5399> (5737)

11:21 ei <1487> gar <1063> o <3588> yeov <2316> twn <3588> kata <2596> fusin <5449> kladwn <2798> ouk <3756> efeisato <5339> (5662) oude <3761> sou <4675> feisetai <5316> (5695)

11:22 ide <1492> (5657) oun <3767> crhstothta <5544> kai <2532> apotomian <663> yeou <2316> epi <1909> men <3303> touv <3588> pesontav <4098> (5631) apotomia <663> epi <1909> de <1161> se <4571> crhstothv <5544> yeou <2316> ean <1437> epimenhv <1961> (5725) th <3588> crhstothti <5544> epei <1893> kai <2532> su <4771> ekkophsh <1581> (5691)

11:23 kakeinoi <2548> de <1161> ean <1437> mh <3361> epimenwsin <1961> (5725) th <3588> apistia <570> egkentrisyhsontai <1461> (5701) dunatov <1415> gar <1063> estin <1510> (5748) o <3588> yeov <2316> palin <3825> egkentrisai <1461> (5658) autouv <846>

11:24 ei <1487> gar <1063> su <4771> ek <1537> thv <3588> kata <2596> fusin <5449> exekophv <1581> (5648) agrielaiou <65> kai <2532> para <3844> fusin <5449> enekentrisyhv <1461> (5681) eiv <1519> kallielaion <2565> posw <4214> mallon <3123> outoi <3778> oi <3588> kata <2596> fusin <5449> egkentrisyhsontai <1461> (5701) th <3588> idia <2398> elaia <1636>

11:25 ou <3756> gar <1063> yelw <2309> (5719) umav <5209> agnoein <50> (5721) adelfoi <80> to <3588> musthrion <3466> touto <5124> ina <2443> mh <3361> hte <1510> (5753) en <1722> eautoiv <1438> fronimoi <5429> oti <3754> pwrwsiv <4457> apo <575> merouv <3313> tw <3588> israhl <2474> gegonen <1096> (5754) acriv <891> ou <3739> to <3588> plhrwma <4138> twn <3588> eynwn <1484> eiselyh <1525> (5632)

11:26 kai <2532> outwv <3779> pav <3956> israhl <2474> swyhsetai <4982> (5701) kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) hxei <2240> (5692) ek <1537> siwn <4622> o <3588> ruomenov <4506> (5740) apostreqei <654> (5692) asebeiav <763> apo <575> iakwb <2384>

11:27 kai <2532> auth <3778> autoiv <846> h <3588> par <3844> emou <1700> diayhkh <1242> otan <3752> afelwmai <851> (5643) tav <3588> amartiav <266> autwn <846>

11:28 kata <2596> men <3303> to <3588> euaggelion <2098> ecyroi <2190> di <1223> umav <5209> kata <2596> de <1161> thn <3588> ekloghn <1589> agaphtoi <27> dia <1223> touv <3588> paterav <3962>

11:29 ametamelhta <278> gar <1063> ta <3588> carismata <5486> kai <2532> h <3588> klhsiv <2821> tou <3588> yeou <2316>

11:30 wsper <5618> gar <1063> umeiv <5210> pote <4218> hpeiyhsate <544> (5656) tw <3588> yew <2316> nun <3568> de <1161> hlehyhte <1653> (5681) th <3588> toutwn <5130> apeiyeia <543>

11:31 outwv <3779> kai <2532> outoi <3778> nun <3568> hpeiyhsan <544> (5656) tw <3588> umeterw <5212> eleei <1656> ina <2443> kai <2532> autoi <846> nun <3568> elehywsin <1653> (5686)

11:32 sunekleisen <4788> (5656) gar <1063> o <3588> yeov <2316> touv <3588> pantav <3956> eiv <1519> apeiyeian <543> ina <2443> touv <3588> pantav <3956> elehsh <1653> (5661)

11:33 w <5599> bayov <899> ploutou <4149> kai <2532> sofiav <4678> kai <2532> gnwsewv <1108> yeou <2316> wv <5613> anexeraunhta <419> ta <3588> krimata <2917> autou <846> kai <2532> anexicniastoi <421> ai <3588> odoi <3598> autou <846>

11:34 tiv <5101> gar <1063> egnw <1097> (5627) noun <3563> kuriou <2962> h <2228> tiv <5101> sumboulov <4825> autou <846> egeneto <1096> (5633)

11:35 h <2228> tiv <5101> proedwken <4272> (5656) autw <846> kai <2532> antapodoyhsetai <467> (5701) autw <846>

11:36 oti <3754> ex <1537> autou <846> kai <2532> di <1223> autou <846> kai <2532> eiv <1519> auton <846> ta <3588> panta <3956> autw <846> h <3588> doxa <1391> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> amhn <281>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org