NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Romans 10

10:1 adelfoi <80> h <3588> men <3303> eudokia <2107> thv <3588> emhv <1699> kardiav <2588> kai <2532> h <3588> dehsiv <1162> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> uper <5228> autwn <846> eiv <1519> swthrian <4991>

10:2 marturw <3140> (5719) gar <1063> autoiv <846> oti <3754> zhlon <2205> yeou <2316> ecousin <2192> (5719) all <235> ou <3756> kat <2596> epignwsin <1922>

10:3 agnoountev <50> (5723) gar <1063> thn <3588> tou <3588> yeou <2316> dikaiosunhn <1343> kai <2532> thn <3588> idian <2398> zhtountev <2212> (5723) sthsai <2476> (5658) th <3588> dikaiosunh <1343> tou <3588> yeou <2316> ouc <3756> upetaghsan <5293> (5648)

10:4 telov <5056> gar <1063> nomou <3551> cristov <5547> eiv <1519> dikaiosunhn <1343> panti <3956> tw <3588> pisteuonti <4100> (5723)

10:5 mwushv <3475> gar <1063> grafei <1125> (5719) oti <3754> thn <3588> dikaiosunhn <1343> thn <3588> ek <1537> nomou <3551> o <3588> poihsav <4160> (5660) anyrwpov <444> zhsetai <2198> (5695) en <1722> auth <846>

10:6 h <3588> de <1161> ek <1537> pistewv <4102> dikaiosunh <1343> outwv <3779> legei <3004> (5719) mh <3361> eiphv <2036> (5632) en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4675> tiv <5101> anabhsetai <305> (5695) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> tout <5124> estin <1510> (5748) criston <5547> katagagein <2609> (5629)

10:7 h <2228> tiv <5101> katabhsetai <2597> (5695) eiv <1519> thn <3588> abusson <12> tout <5124> estin <1510> (5748) criston <5547> ek <1537> nekrwn <3498> anagagein <321> (5629)

10:8 alla <235> ti <5101> legei <3004> (5719) egguv <1451> sou <4675> to <3588> rhma <4487> estin <1510> (5748) en <1722> tw <3588> stomati <4750> sou <4675> kai <2532> en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4675> tout <5124> estin <1510> (5748) to <3588> rhma <4487> thv <3588> pistewv <4102> o <3739> khrussomen <2784> (5719)

10:9 oti <3754> ean <1437> omologhshv <3670> (5661) to <3588> rhma <4487> en <1722> tw <3588> stomati <4750> sou <4675> oti <3754> kuriov <2962> ihsouv <2424> kai <2532> pisteushv <4100> (5661) en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4675> oti <3754> o <3588> yeov <2316> auton <846> hgeiren <1453> (5656) ek <1537> nekrwn <3498> swyhsh <4982> (5701)

10:10 kardia <2588> gar <1063> pisteuetai <4100> (5743) eiv <1519> dikaiosunhn <1343> stomati <4750> de <1161> omologeitai <3670> (5743) eiv <1519> swthrian <4991>

10:11 legei <3004> (5719) gar <1063> h <3588> grafh <1124> pav <3956> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) ep <1909> autw <846> ou <3756> kataiscunyhsetai <2617> (5701)

10:12 ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) diastolh <1293> ioudaiou <2453> te <5037> kai <2532> ellhnov <1672> o <3588> gar <1063> autov <846> kuriov <2962> pantwn <3956> ploutwn <4147> (5723) eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> epikaloumenouv <1941> (5734) auton <846>

10:13 pav <3956> gar <1063> ov <3739> an <302> epikaleshtai <1941> (5672) to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> swyhsetai <4982> (5701)

10:14 pwv <4459> oun <3767> epikaleswntai <1941> (5668) eiv <1519> on <3739> ouk <3756> episteusan <4100> (5656) pwv <4459> de <1161> pisteuswsin <4100> (5661) ou <3739> ouk <3756> hkousan <191> (5656) pwv <4459> de <1161> akouswsin <191> (5661) cwriv <5565> khrussontov <2784> (5723)

10:15 pwv <4459> de <1161> khruxwsin <2784> (5661) ean <1437> mh <3361> apostalwsin <649> (5652) kayaper <2509> gegraptai <1125> (5769) wv <5613> wraioi <5611> oi <3588> podev <4228> twn <3588> euaggelizomenwn <2097> (5734) agaya <18>

10:16 all <235> ou <3756> pantev <3956> uphkousan <5219> (5656) tw <3588> euaggeliw <2098> hsaiav <2268> gar <1063> legei <3004> (5719) kurie <2962> tiv <5101> episteusen <4100> (5656) th <3588> akoh <189> hmwn <2257>

10:17 ara <686> h <3588> pistiv <4102> ex <1537> akohv <189> h <3588> de <1161> akoh <189> dia <1223> rhmatov <4487> cristou <5547>

10:18 alla <235> legw <3004> (5719) mh <3361> ouk <3756> hkousan <191> (5656) menounge <3304> eiv <1519> pasan <3956> thn <3588> ghn <1093> exhlyen <1831> (5627) o <3588> fyoggov <5353> autwn <846> kai <2532> eiv <1519> ta <3588> perata <4009> thv <3588> oikoumenhv <3625> ta <3588> rhmata <4487> autwn <846>

10:19 alla <235> legw <3004> (5719) mh <3361> israhl <2474> ouk <3756> egnw <1097> (5627) prwtov <4413> mwushv <3475> legei <3004> (5719) egw <1473> parazhlwsw <3863> (5692) umav <5209> ep <1909> ouk <3756> eynei <1484> ep <1909> eynei <1484> asunetw <801> parorgiw <3949> (5692) umav <5209>

10:20 hsaiav <2268> de <1161> apotolma <662> (5719) kai <2532> legei <3004> (5719) eureyhn <2147> (5681) toiv <3588> eme <1691> mh <3361> zhtousin <2212> (5723) emfanhv <1717> egenomhn <1096> (5633) toiv <3588> eme <1691> mh <3361> eperwtwsin <1905> (5723)

10:21 prov <4314> de <1161> ton <3588> israhl <2474> legei <3004> (5719) olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> exepetasa <1600> (5656) tav <3588> ceirav <5495> mou <3450> prov <4314> laon <2992> apeiyounta <544> (5723) kai <2532> antilegonta <483> (5723)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org