NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Revelation 9

9:1 kai <2532> o <3588> pemptov <3991> aggelov <32> esalpisen <4537> (5656) kai <2532> eidon <1492> (5627) astera <792> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> peptwkota <4098> (5761) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> h <3588> kleiv <2807> tou <3588> freatov <5421> thv <3588> abussou <12>

9:2 kai <2532> hnoixen <455> (5656) to <3588> frear <5421> thv <3588> abussou <12> kai <2532> anebh <305> (5627) kapnov <2586> ek <1537> tou <3588> freatov <5421> wv <5613> kapnov <2586> kaminou <2575> megalhv <3173> kai <2532> eskotwyh <4656> (5681) o <3588> hliov <2246> kai <2532> o <3588> ahr <109> ek <1537> tou <3588> kapnou <2586> tou <3588> freatov <5421>

9:3 kai <2532> ek <1537> tou <3588> kapnou <2586> exhlyon <1831> (5627) akridev <200> eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> edoyh <1325> (5681) autaiv <846> exousia <1849> wv <5613> ecousin <2192> (5719) exousian <1849> oi <3588> skorpioi <4651> thv <3588> ghv <1093>

9:4 kai <2532> erreyh <4483> (5681) autaiv <846> ina <2443> mh <3361> adikhsousin <91> (5692) ton <3588> corton <5528> thv <3588> ghv <1093> oude <3761> pan <3956> clwron <5515> oude <3761> pan <3956> dendron <1186> ei <1487> mh <3361> touv <3588> anyrwpouv <444> oitinev <3748> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) thn <3588> sfragida <4973> tou <3588> yeou <2316> epi <1909> twn <3588> metwpwn <3359>

9:5 kai <2532> edoyh <1325> (5681) autaiv <846> ina <2443> mh <3361> apokteinwsin <615> (5725) autouv <846> all <235> ina <2443> basanisyhsontai <928> (5701) mhnav <3376> pente <4002> kai <2532> o <3588> basanismov <929> autwn <846> wv <5613> basanismov <929> skorpiou <4651> otan <3752> paish <3817> (5661) anyrwpon <444>

9:6 kai <2532> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> zhthsousin <2212> (5692) oi <3588> anyrwpoi <444> ton <3588> yanaton <2288> kai <2532> ou <3756> mh <3361> eurhsousin <2147> (5692) auton <846> kai <2532> epiyumhsousin <1937> (5692) apoyanein <599> (5629) kai <2532> feugei <5343> (5719) o <3588> yanatov <2288> ap <575> autwn <846>

9:7 kai <2532> ta <3588> omoiwmata <3667> twn <3588> akridwn <200> omoia <3664> ippoiv <2462> htoimasmenoiv <2090> (5772) eiv <1519> polemon <4171> kai <2532> epi <1909> tav <3588> kefalav <2776> autwn <846> wv <5613> stefanoi <4735> omoioi <3664> crusw <5557> kai <2532> ta <3588> proswpa <4383> autwn <846> wv <5613> proswpa <4383> anyrwpwn <444>

9:8 kai <2532> eicon <2192> (5707) tricav <2359> wv <5613> tricav <2359> gunaikwn <1135> kai <2532> oi <3588> odontev <3599> autwn <846> wv <5613> leontwn <3023> hsan <1510> (5713)

9:9 kai <2532> eicon <2192> (5707) ywrakav <2382> wv <5613> ywrakav <2382> sidhrouv <4603> kai <2532> h <3588> fwnh <5456> twn <3588> pterugwn <4420> autwn <846> wv <5613> fwnh <5456> armatwn <716> ippwn <2462> pollwn <4183> trecontwn <5143> (5723) eiv <1519> polemon <4171>

9:10 kai <2532> ecousin <2192> (5719) ourav <3769> omoiav <3664> skorpioiv <4651> kai <2532> kentra <2759> kai <2532> en <1722> taiv <3588> ouraiv <3769> autwn <846> h <3588> exousia <1849> autwn <846> adikhsai <91> (5658) touv <3588> anyrwpouv <444> mhnav <3376> pente <4002>

9:11 ecousin <2192> (5719) ep <1909> autwn <846> basilea <935> ton <3588> aggelon <32> thv <3588> abussou <12> onoma <3686> autw <846> ebraisti <1447> abaddwn <3> kai <2532> en <1722> th <3588> ellhnikh <1673> onoma <3686> ecei <2192> (5719) apolluwn <623>

9:12 h <3588> ouai <3759> h <3588> mia <1520> aphlyen <565> (5627) idou <2400> (5628) ercetai <2064> (5736) eti <2089> duo <1417> ouai <3759> meta <3326> tauta <5023>

9:13 kai <2532> o <3588> ektov <1623> aggelov <32> esalpisen <4537> (5656) kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhn <5456> mian <1520> ek <1537> twn <3588> keratwn <2768> tou <3588> yusiasthriou <2379> tou <3588> crusou <5552> tou <3588> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316>

9:14 legonta <3004> (5723) tw <3588> ektw <1623> aggelw <32> o <3588> ecwn <2192> (5723) thn <3588> salpigga <4536> luson <3089> (5657) touv <3588> tessarav <5064> aggelouv <32> touv <3588> dedemenouv <1210> (5772) epi <1909> tw <3588> potamw <4215> tw <3588> megalw <3173> eufrath <2166>

9:15 kai <2532> eluyhsan <3089> (5681) oi <3588> tessarev <5064> aggeloi <32> oi <3588> htoimasmenoi <2090> (5772) eiv <1519> thn <3588> wran <5610> kai <2532> hmeran <2250> kai <2532> mhna <3376> kai <2532> eniauton <1763> ina <2443> apokteinwsin <615> (5725) to <3588> triton <5154> twn <3588> anyrwpwn <444>

9:16 kai <2532> o <3588> ariymov <706> twn <3588> strateumatwn <4753> tou <3588> ippikou <2461> dismuriadev <3461> muriadwn <3461> hkousa <191> (5656) ton <3588> ariymon <706> autwn <846>

9:17 kai <2532> outwv <3779> eidon <1492> (5627) touv <3588> ippouv <2462> en <1722> th <3588> orasei <3706> kai <2532> touv <3588> kayhmenouv <2521> (5740) ep <1909> autwn <846> econtav <2192> (5723) ywrakav <2382> purinouv <4447> kai <2532> uakinyinouv <5191> kai <2532> yeiwdeiv <2306> kai <2532> ai <3588> kefalai <2776> twn <3588> ippwn <2462> wv <5613> kefalai <2776> leontwn <3023> kai <2532> ek <1537> twn <3588> stomatwn <4750> autwn <846> ekporeuetai <1607> (5736) pur <4442> kai <2532> kapnov <2586> kai <2532> yeion <2303>

9:18 apo <575> twn <3588> triwn <5140> plhgwn <4127> toutwn <5130> apektanyhsan <615> (5681) to <3588> triton <5154> twn <3588> anyrwpwn <444> ek <1537> tou <3588> purov <4442> kai <2532> tou <3588> kapnou <2586> kai <2532> tou <3588> yeiou <2303> tou <3588> ekporeuomenou <1607> (5740) ek <1537> twn <3588> stomatwn <4750> autwn <846>

9:19 h <3588> gar <1063> exousia <1849> twn <3588> ippwn <2462> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autwn <846> estin <1510> (5748) kai <2532> en <1722> taiv <3588> ouraiv <3769> autwn <846> ai <3588> gar <1063> ourai <3769> autwn <846> omoiai <3664> ofesin <3789> ecousai <2192> (5723) kefalav <2776> kai <2532> en <1722> autaiv <846> adikousin <91> (5719)

9:20 kai <2532> oi <3588> loipoi <3062> twn <3588> anyrwpwn <444> oi <3739> ouk <3756> apektanyhsan <615> (5681) en <1722> taiv <3588> plhgaiv <4127> tautaiv <3778> ou <3756> metenohsan <3340> (5656) ek <1537> twn <3588> ergwn <2041> twn <3588> ceirwn <5495> autwn <846> ina <2443> mh <3361> proskunhsousin <4352> (5692) ta <3588> daimonia <1140> kai <2532> ta <3588> eidwla <1497> ta <3588> crusa <5552> kai <2532> ta <3588> argura <693> kai <2532> ta <3588> calka <5470> kai <2532> ta <3588> liyina <3035> kai <2532> ta <3588> xulina <3585> a <3739> oute <3777> blepein <991> (5721) dunantai <1410> (5736) oute <3777> akouein <191> (5721) oute <3777> peripatein <4043> (5721)

9:21 kai <2532> ou <3756> metenohsan <3340> (5656) ek <1537> twn <3588> fonwn <5408> autwn <846> oute <3777> ek <1537> twn <3588> farmakwn <5331> autwn <846> oute <3777> ek <1537> thv <3588> porneiav <4202> autwn <846> oute <3777> ek <1537> twn <3588> klemmatwn <2809> autwn <846>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org