NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Revelation 15

15:1 kai <2532> eidon <1492> (5627) allo <243> shmeion <4592> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> mega <3173> kai <2532> yaumaston <2298> aggelouv <32> epta <2033> econtav <2192> (5723) plhgav <4127> epta <2033> tav <3588> escatav <2078> oti <3754> en <1722> autaiv <846> etelesyh <5055> (5681) o <3588> yumov <2372> tou <3588> yeou <2316>

15:2 kai <2532> eidon <1492> (5627) wv <5613> yalassan <2281> ualinhn <5193> memigmenhn <3396> (5772) puri <4442> kai <2532> touv <3588> nikwntav <3528> (5723) ek <1537> tou <3588> yhriou <2342> kai <2532> ek <1537> thv <3588> eikonov <1504> autou <846> kai <2532> ek <1537> tou <3588> ariymou <706> tou <3588> onomatov <3686> autou <846> estwtav <2476> (5761) epi <1909> thn <3588> yalassan <2281> thn <3588> ualinhn <5193> econtav <2192> (5723) kiyarav <2788> tou <3588> yeou <2316>

15:3 kai <2532> adousin <103> (5719) thn <3588> wdhn <5603> mwusewv <3475> tou <3588> doulou <1401> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> thn <3588> wdhn <5603> tou <3588> arniou <721> legontev <3004> (5723) megala <3173> kai <2532> yaumasta <2298> ta <3588> erga <2041> sou <4675> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> dikaiai <1342> kai <2532> alhyinai <228> ai <3588> odoi <3598> sou <4675> o <3588> basileuv <935> twn <3588> aiwnwn <165>

15:4 tiv <5101> ou <3756> mh <3361> fobhyh <5399> (5680) kurie <2962> kai <2532> doxasei <1392> (5692) to <3588> onoma <3686> sou <4675> oti <3754> monov <3441> osiov <3741> oti <3754> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> hxousin <2240> (5692) kai <2532> proskunhsousin <4352> (5692) enwpion <1799> sou <4675> oti <3754> ta <3588> dikaiwmata <1345> sou <4675> efanerwyhsan <5319> (5681)

15:5 kai <2532> meta <3326> tauta <5023> eidon <1492> (5627) kai <2532> hnoigh <455> (5648) o <3588> naov <3485> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142> en <1722> tw <3588> ouranw <3772>

15:6 kai <2532> exhlyon <1831> (5627) oi <3588> epta <2033> aggeloi <32> [oi] <3588> econtev <2192> (5723) tav <3588> epta <2033> plhgav <4127> ek <1537> tou <3588> naou <3485> endedumenoi <1746> (5765) liyon <3037> kayaron <2513> lampron <2986> kai <2532> periezwsmenoi <4024> (5772) peri <4012> ta <3588> sthyh <4738> zwnav <2223> crusav <5552>

15:7 kai <2532> en <1520> ek <1537> twn <3588> tessarwn <5064> zwwn <2226> edwken <1325> (5656) toiv <3588> epta <2033> aggeloiv <32> epta <2033> fialav <5357> crusav <5552> gemousav <1073> (5723) tou <3588> yumou <2372> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> zwntov <2198> (5723) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165>

15:8 kai <2532> egemisyh <1072> (5681) o <3588> naov <3485> kapnou <2586> ek <1537> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> ek <1537> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846> kai <2532> oudeiv <3762> edunato <1410> (5711) eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> ton <3588> naon <3485> acri <891> telesywsin <5055> (5686) ai <3588> epta <2033> plhgai <4127> twn <3588> epta <2033> aggelwn <32>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org