NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Revelation 1

1:1 apokaluqiv <602> ihsou <2424> cristou <5547> hn <3739> edwken <1325> (5656) autw <846> o <3588> yeov <2316> deixai <1166> (5658) toiv <3588> douloiv <1401> autou <846> a <3739> dei <1163> (5904) genesyai <1096> (5635) en <1722> tacei <5034> kai <2532> eshmanen <4591> (5656) aposteilav <649> (5660) dia <1223> tou <3588> aggelou <32> autou <846> tw <3588> doulw <1401> autou <846> iwannh <2491>

1:2 ov <3739> emarturhsen <3140> (5656) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> thn <3588> marturian <3141> ihsou <2424> cristou <5547> osa <3745> eiden <1492> (5627)

1:3 makariov <3107> o <3588> anaginwskwn <314> (5723) kai <2532> oi <3588> akouontev <191> (5723) touv <3588> logouv <3056> thv <3588> profhteiav <4394> kai <2532> thrountev <5083> (5723) ta <3588> en <1722> auth <846> gegrammena <1125> (5772) o <3588> gar <1063> kairov <2540> egguv <1451>

1:4 iwannhv <2491> taiv <3588> epta <2033> ekklhsiaiv <1577> taiv <3588> en <1722> th <3588> asia <773> cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> apo <575> o <3588> wn <1510> (5752) kai <2532> o <3588> hn <1510> (5713) kai <2532> o <3588> ercomenov <2064> (5740) kai <2532> apo <575> twn <3588> epta <2033> pneumatwn <4151> a <3739> enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> autou <846>

1:5 kai <2532> apo <575> ihsou <2424> cristou <5547> o <3588> martuv <3144> o <3588> pistov <4103> o <3588> prwtotokov <4416> twn <3588> nekrwn <3498> kai <2532> o <3588> arcwn <758> twn <3588> basilewn <935> thv <3588> ghv <1093> tw <3588> agapwnti <25> (5723) hmav <2248> kai <2532> lusanti <3089> (5660) hmav <2248> ek <1537> twn <3588> amartiwn <266> [hmwn] <2257> en <1722> tw <3588> aimati <129> autou <846>

1:6 kai <2532> epoihsen <4160> (5656) hmav <2248> basileian <932> iereiv <2409> tw <3588> yew <2316> kai <2532> patri <3962> autou <846> autw <846> h <3588> doxa <1391> kai <2532> to <3588> kratov <2904> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> amhn <281>

1:7 idou <2400> (5628) ercetai <2064> (5736) meta <3326> twn <3588> nefelwn <3507> kai <2532> oqetai <3700> (5695) auton <846> pav <3956> ofyalmov <3788> kai <2532> oitinev <3748> auton <846> exekenthsan <1574> (5656) kai <2532> koqontai <2875> (5695) ep <1909> auton <846> pasai <3956> ai <3588> fulai <5443> thv <3588> ghv <1093> nai <3483> amhn <281>

1:8 egw <1473> eimi <1510> (5748) to <3588> alfa <1> kai <2532> to <3588> w <5598> legei <3004> (5719) kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> wn <1510> (5752) kai <2532> o <3588> hn <1510> (5713) kai <2532> o <3588> ercomenov <2064> (5740) o <3588> pantokratwr <3841>

1:9 egw <1473> iwannhv <2491> o <3588> adelfov <80> umwn <5216> kai <2532> sugkoinwnov <4791> en <1722> th <3588> yliqei <2347> kai <2532> basileia <932> kai <2532> upomonh <5281> en <1722> ihsou <2424> egenomhn <1096> (5633) en <1722> th <3588> nhsw <3520> th <3588> kaloumenh <2564> (5746) patmw <3963> dia <1223> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> thn <3588> marturian <3141> ihsou <2424>

1:10 egenomhn <1096> (5633) en <1722> pneumati <4151> en <1722> th <3588> kuriakh <2960> hmera <2250> kai <2532> hkousa <191> (5656) opisw <3694> mou <3450> fwnhn <5456> megalhn <3173> wv <5613> salpiggov <4536>

1:11 legoushv <3004> (5723) o <3739> blepeiv <991> (5719) graqon <1125> (5657) eiv <1519> biblion <975> kai <2532> pemqon <3992> (5657) taiv <3588> epta <2033> ekklhsiaiv <1577> eiv <1519> efeson <2181> kai <2532> eiv <1519> smurnan <4667> kai <2532> eiv <1519> pergamon <4010> kai <2532> eiv <1519> yuateira <2363> kai <2532> eiv <1519> sardeiv <4554> kai <2532> eiv <1519> filadelfeian <5359> kai <2532> eiv <1519> laodikeian <2993>

1:12 kai <2532> epestreqa <1994> (5656) blepein <991> (5721) thn <3588> fwnhn <5456> htiv <3748> elalei <2980> (5707) met <3326> emou <1700> kai <2532> epistreqav <1994> (5660) eidon <1492> (5627) epta <2033> lucniav <3087> crusav <5552>

1:13 kai <2532> en <1722> mesw <3319> twn <3588> lucniwn <3087> omoion <3664> uion <5207> anyrwpou <444> endedumenon <1746> (5765) podhrh <4158> kai <2532> periezwsmenon <4024> (5772) prov <4314> toiv <3588> mastoiv <3149> zwnhn <2223> crusan <5552>

1:14 h <3588> de <1161> kefalh <2776> autou <846> kai <2532> ai <3588> tricev <2359> leukai <3022> wv <5613> erion <2053> leukon <3022> wv <5613> ciwn <5510> kai <2532> oi <3588> ofyalmoi <3788> autou <846> wv <5613> flox <5395> purov <4442>

1:15 kai <2532> oi <3588> podev <4228> autou <846> omoioi <3664> calkolibanw <5474> wv <5613> en <1722> kaminw <2575> pepurwmenhv <4448> (5772) kai <2532> h <3588> fwnh <5456> autou <846> wv <5613> fwnh <5456> udatwn <5204> pollwn <4183>

1:16 kai <2532> ecwn <2192> (5723) en <1722> th <3588> dexia <1188> ceiri <5495> autou <846> asterav <792> epta <2033> kai <2532> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> romfaia <4501> distomov <1366> oxeia <3691> ekporeuomenh <1607> (5740) kai <2532> h <3588> oqiv <3799> autou <846> wv <5613> o <3588> hliov <2246> fainei <5316> (5719) en <1722> th <3588> dunamei <1411> autou <846>

1:17 kai <2532> ote <3753> eidon <1492> (5627) auton <846> epesa <4098> (5627) prov <4314> touv <3588> podav <4228> autou <846> wv <5613> nekrov <3498> kai <2532> eyhken <5087> (5656) thn <3588> dexian <1188> autou <846> ep <1909> eme <1691> legwn <3004> (5723) mh <3361> fobou <5399> (5737) egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> prwtov <4413> kai <2532> o <3588> escatov <2078>

1:18 kai <2532> o <3588> zwn <2198> (5723) kai <2532> egenomhn <1096> (5633) nekrov <3498> kai <2532> idou <2400> (5628) zwn <2198> (5723) eimi <1510> (5748) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> kai <2532> ecw <2192> (5719) tav <3588> kleiv <2807> tou <3588> yanatou <2288> kai <2532> tou <3588> adou <86>

1:19 graqon <1125> (5657) oun <3767> a <3739> eidev <1492> (5627) kai <2532> a <3739> eisin <1510> (5748) kai <2532> a <3739> mellei <3195> (5719) ginesyai <1096> (5738) meta <3326> tauta <5023>

1:20 to <3588> musthrion <3466> twn <3588> epta <2033> asterwn <792> ouv <3739> eidev <1492> (5627) epi <1909> thv <3588> dexiav <1188> mou <3450> kai <2532> tav <3588> epta <2033> lucniav <3087> tav <3588> crusav <5552> oi <3588> epta <2033> asterev <792> aggeloi <32> twn <3588> epta <2033> ekklhsiwn <1577> eisin <1510> (5748) kai <2532> ai <3588> lucniai <3087> ai <3588> epta <2033> epta <2033> ekklhsiai <1577> eisin <1510> (5748)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org