NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 96

96:1 <0776> Urah <03605> lk <03068> hwhyl <07891> wrys <02319> sdx <07892> rys <03068> hwhyl <07891> wrys (96:1)

96:2 <03444> wtewsy <03117> Mwyl <03117> Mwym <01319> wrvb <08034> wms <01288> wkrb <03068> hwhyl <07891> wrys (96:2)

96:3 <06381> wytwalpn <05971> Mymeh <03605> lkb <03519> wdwbk <01471> Mywgb <05608> wrpo (96:3)

96:4 <0430> Myhla <03605> lk <05921> le <01931> awh <03372> arwn <03966> dam <01984> llhmw <03068> hwhy <01419> lwdg <03588> yk (96:4)

96:5 <06213> hve <08064> Myms <03068> hwhyw <0457> Mylyla <05971> Mymeh <0430> yhla <03605> lk <03588> yk (96:5)

96:6 <04720> wsdqmb <08597> traptw <05797> ze <06440> wynpl <01926> rdhw <01935> dwh (96:6)

96:7 <05797> zew <03519> dwbk <03068> hwhyl <03051> wbh <05971> Myme <04940> twxpsm <03068> hwhyl <03051> wbh (96:7)

96:8 <02691> wytwruxl <0935> wabw <04503> hxnm <05375> wav <08034> wms <03519> dwbk <03068> hwhyl <03051> wbh (96:8)

96:9 <0776> Urah <03605> lk <06440> wynpm <02342> wlyx <06944> sdq <01927> trdhb <03068> hwhyl <07812> wwxtsh (96:9)

96:10 <04339> Myrsymb <05971> Myme <01777> Nydy <04131> jwmt <01077> lb <08398> lbt <03559> Nwkt <0637> Pa <04427> Klm <03068> hwhy <01471> Mywgb <0559> wrma (96:10)

96:11 <04393> walmw <03220> Myh <07481> Mery <0776> Urah <01523> lgtw <08064> Mymsh <08055> wxmvy (96:11)

96:12 <03293> rey <06086> yue <03605> lk <07442> wnnry <0227> za <0> wb <0834> rsa <03605> lkw <07704> ydv <05937> zley (96:12)

96:13 <0530> wtnwmab <05971> Mymew <06664> qdub <08398> lbt <08199> jpsy <0776> Urah <08199> jpsl <0935> ab <03588> yk <0935> ab <03588> yk <03068> hwhy <06440> ynpl (96:13)

96:1 (95:1) ote o oikov wkodomeito meta thn aicmalwsian wdh tw dauid asate tw kuriw asma kainon asate tw kuriw pasa h gh

96:2 (95:2) asate tw kuriw euloghsate to onoma autou euaggelizesye hmeran ex hmerav to swthrion autou

96:3 (95:3) anaggeilate en toiv eynesin thn doxan autou en pasi toiv laoiv ta yaumasia autou

96:4 (95:4) oti megav kuriov kai ainetov sfodra foberov estin epi pantav touv yeouv

96:5 (95:5) oti pantev oi yeoi twn eynwn daimonia o de kuriov touv ouranouv epoihsen

96:6 (95:6) exomologhsiv kai wraiothv enwpion autou agiwsunh kai megaloprepeia en tw agiasmati autou

96:7 (95:7) enegkate tw kuriw ai patriai twn eynwn enegkate tw kuriw doxan kai timhn

96:8 (95:8) enegkate tw kuriw doxan onomati autou arate yusiav kai eisporeuesye eiv tav aulav autou

96:9 (95:9) proskunhsate tw kuriw en aulh agia autou saleuyhtw apo proswpou autou pasa h gh

96:10 (95:10) eipate en toiv eynesin o kuriov ebasileusen kai gar katwrywsen thn oikoumenhn htiv ou saleuyhsetai krinei laouv en euyuthti

96:11 (95:11) eufrainesywsan oi ouranoi kai agalliasyw h gh saleuyhtw h yalassa kai to plhrwma authv

96:12 (95:12) carhsetai ta pedia kai panta ta en autoiv tote agalliasontai panta ta xula tou drumou

96:13 (95:13) pro proswpou kuriou oti ercetai oti ercetai krinai thn ghn krinei thn oikoumenhn en dikaiosunh kai laouv en th alhyeia autouTIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org