NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 92

92:1 <05945> Nwyle <08034> Kmsl <02167> rmzlw <03068> hwhyl <03034> twdhl <02896> bwj ((2)) <07676> tbsh <03117> Mwyl <07892> rys <04210> rwmzm (92:1)

92:2 <03915> twlylb <0530> Ktnwmaw <02617> Kdox <01242> rqbb <05046> dyghl <92:3> (92:2)

92:3 <03658> rwnkb <01902> Nwygh <05921> yle <05035> lbn <05921> ylew <06218> rwve <05921> yle <92:4> (92:3)

92:4 <07442> Nnra <03027> Kydy <04639> yvemb <06467> Klepb <03068> hwhy <08055> yntxmv <03588> yk <92:5> (92:4)

92:5 <04284> Kytbsxm <06009> wqme <03966> dam <03068> hwhy <04639> Kyvem <01431> wldg <04100> hm <92:6> (92:5)

92:6 <02063> taz <0853> ta <0995> Nyby <03808> al <03684> lyokw <03045> edy <03808> al <01198> reb <0376> sya <92:7> (92:6)

92:7 <05704> de <05703> yde <08045> Mdmshl <0205> Nwa <06466> ylep <03605> lk <06692> wuyuyw <06212> bve <03644> wmk <07563> Myesr <06524> xrpb <92:8> (92:7)

92:8 <03068> hwhy <05769> Mlel <04791> Mwrm <0859> htaw <92:9> (92:8)

92:9 <0205> Nwa <06466> ylep <03605> lk <06504> wdrpty <06> wdbay <0341> Kybya <02009> hnh <03588> yk <03068> hwhy <0341> Kybya <02009> hnh <03588> yk <92:10> (92:9)

92:10 <07488> Nner <08081> Nmsb <01101> ytlb <07161> ynrq <07214> Myark <07311> Mrtw <92:11> (92:10)

92:11 <0241> ynza <08085> hnemst <07489> Myerm <05921> yle <06965> Mymqb <07790> yrwsb <05869> ynye <05027> jbtw <92:12> (92:11)

92:12 <07685> hgvy <03844> Nwnblb <0730> zrak <06524> xrpy <08558> rmtk <06662> qydu <92:13> (92:12)

92:13 <06524> wxyrpy <0430> wnyhla <02691> twruxb <03068> hwhy <01004> tybb <08362> Mylwts <92:14> (92:13)

92:14 <01961> wyhy <07488> Mynnerw <01879> Mynsd <07872> hbyvb <05107> Nwbwny <05750> dwe <92:15> (92:14)

92:15 <0> wb <05766> *htlwe {htle} <03808> alw <06697> yrwu <03068> hwhy <03477> rsy <03588> yk <05046> dyghl <92:16> (92:15)

92:1 (91:1) qalmov wdhv eiv thn hmeran tou sabbatou (91:2) agayon to exomologeisyai tw kuriw kai qallein tw onomati sou uqiste

92:2 (91:3) tou anaggellein to prwi to eleov sou kai thn alhyeian sou kata nukta

92:3 (91:4) en dekacordw qalthriw met wdhv en kiyara

92:4 (91:5) oti eufranav me kurie en tw poihmati sou kai en toiv ergoiv twn ceirwn sou agalliasomai

92:5 (91:6) wv emegalunyh ta erga sou kurie sfodra ebayunyhsan oi dialogismoi sou

92:6 (91:7) anhr afrwn ou gnwsetai kai asunetov ou sunhsei tauta

92:7 (91:8) en tw anateilai touv amartwlouv wv corton kai diekuqan pantev oi ergazomenoi thn anomian opwv an exoleyreuywsin eiv ton aiwna tou aiwnov

92:8 (91:9) su de uqistov eiv ton aiwna kurie

92:9 (91:10) oti idou oi ecyroi sou apolountai kai diaskorpisyhsontai pantev oi ergazomenoi thn anomian

92:10 (91:11) kai uqwyhsetai wv monokerwtov to kerav mou kai to ghrav mou en elaiw pioni

92:11 (91:12) kai epeiden o ofyalmov mou en toiv ecyroiv mou kai en toiv epanistanomenoiv ep eme ponhreuomenoiv akousetai to ouv mou

92:12 (91:13) dikaiov wv foinix anyhsei wsei kedrov h en tw libanw plhyunyhsetai

92:13 (91:14) pefuteumenoi en tw oikw kuriou en taiv aulaiv tou yeou hmwn exanyhsousin

92:14 (91:15) eti plhyunyhsontai en ghrei pioni kai eupayountev esontai

92:15 (91:16) tou anaggeilai oti euyhv kuriov o yeov mou kai ouk estin adikia en autwTIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org