NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 9

9:1 <06381> Kytwalpn <03605> lk <05608> hrpoa <03820> ybl <03605> lkb <03068> hwhy <03034> hdwa ((2)) <01732> dwdl <04210> rwmzm <04192> Nbl <0> twmle <05329> xunml (9:1)

9:2 <05945> Nwyle <08034> Kms <02167> hrmza <0> Kb <05970> huleaw <08055> hxmva <9:3> (9:2)

9:3 <06440> Kynpm <06> wdbayw <03782> wlsky <0268> rwxa <0341> ybywa <07725> bwsb <9:4> (9:3)

9:4 <06664> qdu <08199> jpws <03678> aokl <03427> tbsy <01779> ynydw <04941> yjpsm <06213> tyve <03588> yk <9:5> (9:4)

9:5 <05703> dew <05769> Mlwel <04229> tyxm <08034> Mms <07563> esr <06> tdba <01471> Mywg <01605> treg <9:6> (9:5)

9:6 <01992> hmh <02143> Mrkz <06> dba <05428> tstn <05892> Myrew <05331> xunl <02723> twbrx <08552> wmt <0341> bywah <9:7> (9:6)

9:7 <03678> waok <04941> jpsml <03559> Nnwk <03427> bsy <05769> Mlwel <03068> hwhyw <9:8> (9:7)

9:8 <04339> Myrsymb <03816> Mymal <01777> Nydy <06664> qdub <08398> lbt <08199> jpsy <01931> awhw <9:9> (9:8)

9:9 <06869> hrub <06256> twtel <04869> bgvm <01790> Kdl <04869> bgvm <03068> hwhy <01961> yhyw <9:10> (9:9)

9:10 <03068> hwhy <01875> Kysrd <05800> tbze <03808> al <03588> yk <08034> Kms <03045> yedwy <0> Kb <0982> wxjbyw <9:11> (9:10)

9:11 <05949> wytwlyle <05971> Mymeb <05046> wdygh <06726> Nwyu <03427> bsy <03068> hwhyl <02167> wrmz <9:12> (9:11)

9:12 <06041> *Mywne {Myyne} <06818> tqeu <07911> xks <03808> al <02142> rkz <0853> Mtwa <01818> Mymd <01875> srd <03588> yk <9:13> (9:12)

9:13 <04194> twm <08179> yresm <07311> ymmwrm <08130> yanvm <06040> yyne <07200> har <03068> hwhy <02603> ynnnx <9:14> (9:13)

9:14 <03444> Ktewsyb <01523> hlyga <06726> Nwyu <01323> tb <08179> yresb <08416> Kytlht <03605> lk <05608> hrpoa <04616> Neml <9:15> (9:14)

9:15 <07272> Mlgr <03920> hdkln <02934> wnmj <02098> wz <07568> tsrb <06213> wve <07845> txsb <01471> Mywg <02883> webj <9:16> (9:15)

9:16 <05542> hlo <01902> Nwygh <07563> esr <05367> sqwn <03709> wypk <06467> lepb <06213> hve <04941> jpsm <03068> hwhy <03045> edwn <9:17> (9:16)

9:17 <0430> Myhla <07913> yxks <01471> Mywg <03605> lk <07585> hlwasl <07563> Myesr <07725> wbwsy <9:18> (9:17)

9:18 <05703> del <06> dbat <06035> *Myyne {Mywne} <08615> twqt <034> Nwyba <07911> xksy <05331> xunl <03808> al <03588> yk <9:19> (9:18)

9:19 <06440> Kynp <05921> le <01471> Mywg <08199> wjpsy <0376> swna <05810> zey <0408> la <03069> hwhy <06965> hmwq <9:20> (9:19)

9:20 <05542> hlo <01992> hmh <0582> swna <01471> Mywg <03045> wedy <01992> Mhl <04172> hrwm <03069> hwhy <07896> htys <9:21> (9:20)

9:1 eiv to telov uper twn krufiwn tou uiou qalmov tw dauid (9:2) exomologhsomai soi kurie en olh kardia mou dihghsomai panta ta yaumasia sou

9:2 (9:3) eufranyhsomai kai agalliasomai en soi qalw tw onomati sou uqiste

9:3 (9:4) en tw apostrafhnai ton ecyron mou eiv ta opisw asyenhsousin kai apolountai apo proswpou sou

9:4 (9:5) oti epoihsav thn krisin mou kai thn dikhn mou ekayisav epi yronou o krinwn dikaiosunhn

9:5 (9:6) epetimhsav eynesin kai apwleto o asebhv to onoma autwn exhleiqav eiv ton aiwna kai eiv ton aiwna tou aiwnov

9:6 (9:7) tou ecyrou exelipon ai romfaiai eiv telov kai poleiv kayeilev apwleto to mnhmosunon autwn met hcouv

9:7 (9:8) kai o kuriov eiv ton aiwna menei htoimasen en krisei ton yronon autou

9:8 (9:9) kai autov krinei thn oikoumenhn en dikaiosunh krinei laouv en euyuthti

9:9 (9:10) kai egeneto kuriov katafugh tw penhti bohyov en eukairiaiv en yliqei

9:10 (9:11) kai elpisatwsan epi se oi ginwskontev to onoma sou oti ouk egkatelipev touv ekzhtountav se kurie

9:11 (9:12) qalate tw kuriw tw katoikounti en siwn anaggeilate en toiv eynesin ta epithdeumata autou

9:12 (9:13) oti ekzhtwn ta aimata autwn emnhsyh ouk epelayeto thv kraughv twn penhtwn

9:13 (9:14) elehson me kurie ide thn tapeinwsin mou ek twn ecyrwn mou o uqwn me ek twn pulwn tou yanatou

9:14 (9:15) opwv an exaggeilw pasav tav aineseiv sou en taiv pulaiv thv yugatrov siwn agalliasomai epi tw swthriw sou

9:15 (9:16) enepaghsan eynh en diafyora h epoihsan en pagidi tauth h ekruqan sunelhmfyh o pouv autwn

9:16 (9:17) ginwsketai kuriov krimata poiwn en toiv ergoiv twn ceirwn autou sunelhmfyh o amartwlov wdh diaqalmatov

9:17 (9:18) apostrafhtwsan oi amartwloi eiv ton adhn panta ta eynh ta epilanyanomena tou yeou

9:18 (9:19) oti ouk eiv telov epilhsyhsetai o ptwcov h upomonh twn penhtwn ouk apoleitai eiv ton aiwna

9:19 (9:20) anasthyi kurie mh krataiousyw anyrwpov kriyhtwsan eynh enwpion sou

9:20 (9:21) katasthson kurie nomoyethn ep autouv gnwtwsan eynh oti anyrwpoi eisin diaqalmaTIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org