NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 84

84:1 <06635> twabu <03068> hwhy <04908> Kytwnksm <03039> twdydy <04100> hm ((2)) <04210> rwmzm <07141> xrq <01121> ynbl <01665> tytgh <05921> le <05329> xunml (84:1)

84:2 <02416> yx <0410> la <0413> la <07442> wnnry <01320> yrvbw <03820> ybl <03068> hwhy <02691> twruxl <05315> yspn <03615> htlk <01571> Mgw <03700> hpokn <84:3> (84:2)

84:3 <0430> yhlaw <04428> yklm <06635> twabu <03068> hwhy <04196> Kytwxbzm <0853> ta <0667> hyxrpa <07896> hts <0834> rsa <0> hl <07064> Nq <01866> rwrdw <01004> tyb <04672> haum <06833> rwpu <01571> Mg <84:4> (84:3)

84:4 <05542> hlo <01984> Kwllhy <05750> dwe <01004> Ktyb <03427> ybswy <0835> yrsa <84:5> (84:4)

84:5 <03824> Mbblb <04546> twlom <0> Kb <0> wl <05797> zwe <0120> Mda <0835> yrsa <84:6> (84:5)

84:6 <04175> hrwm <05844> hjey <01293> twkrb <01571> Mg <07896> whwtysy <04599> Nyem <01056> akbh <06010> qmeb <05674> yrbe <84:7> (84:6)

84:7 <06726> Nwyub <0430> Myhla <0413> la <07200> hary <02428> lyx <0413> la <02428> lyxm <01980> wkly <84:8> (84:7)

84:8 <05542> hlo <03290> bqey <0430> yhla <0238> hnyzah <08605> ytlpt <08085> hems <06635> twabu <0430> Myhla <03068> hwhy <84:9> (84:8)

84:9 <04899> Kxysm <06440> ynp <05027> jbhw <0430> Myhla <07200> har <04043> wnngm <84:10> (84:9)

84:10 <07562> esr <0168> ylhab <01752> rwdm <0430> yhla <01004> tybb <05605> Ppwtoh <0977> ytrxb <0505> Plam <02691> Kyruxb <03117> Mwy <02896> bwj <03588> yk <84:11> (84:10)

84:11 <08549> Mymtb <01980> Myklhl <02896> bwj <04513> enmy <03808> al <03068> hwhy <05414> Nty <03519> dwbkw <02580> Nx <0430> Myhla <03068> hwhy <04043> Ngmw <08121> sms <03588> yk <84:12> (84:11)

84:12 <0> Kb <0982> xjb <0120> Mda <0835> yrsa <06635> twabu <03068> hwhy <84:13> (84:12)

84:1 (83:1) eiv to telov uper twn lhnwn toiv uioiv kore qalmov (83:2) wv agaphta ta skhnwmata sou kurie twn dunamewn

84:2 (83:3) epipoyei kai ekleipei h quch mou eiv tav aulav tou kuriou h kardia mou kai h sarx mou hgalliasanto epi yeon zwnta

84:3 (83:4) kai gar strouyion euren eautw oikian kai trugwn nossian eauth ou yhsei ta nossia authv ta yusiasthria sou kurie twn dunamewn o basileuv mou kai o yeov mou

84:4 (83:5) makarioi oi katoikountev en tw oikw sou eiv touv aiwnav twn aiwnwn ainesousin se diaqalma

84:5 (83:6) makariov anhr ou estin h antilhmqiv autou para sou kurie anabaseiv en th kardia autou dieyeto

84:6 (83:7) en th koiladi tou klauymwnov eiv topon on eyeto kai gar eulogiav dwsei o nomoyetwn

84:7 (83:8) poreusontai ek dunamewv eiv dunamin ofyhsetai o yeov twn yewn en siwn

84:8 (83:9) kurie o yeov twn dunamewn eisakouson thv proseuchv mou enwtisai o yeov iakwb diaqalma

84:9 (83:10) uperaspista hmwn ide o yeov kai epibleqon epi to proswpon tou cristou sou

84:10 (83:11) oti kreisswn hmera mia en taiv aulaiv sou uper ciliadav exelexamhn pararripteisyai en tw oikw tou yeou mallon h oikein en skhnwmasin amartwlwn

84:11 (83:12) oti eleon kai alhyeian agapa kuriov o yeov carin kai doxan dwsei kuriov ou sterhsei ta agaya touv poreuomenouv en akakia

84:12 (83:13) kurie twn dunamewn makariov anyrwpov o elpizwn epi seTIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org