NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 81

81:1 <03290> bqey <0430> yhlal <07321> weyrh <05797> wnzwe <0430> Myhlal <07442> wnynrh ((2)) <0623> Poal <01665> tytgh <05921> le <05329> xunml (81:1)

81:2 <05035> lbn <05973> Me <05273> Myen <03658> rwnk <08596> Pt <05414> wntw <02172> hrmz <05375> wav <81:3> (81:2)

81:3 <02282> wngx <03117> Mwyl <03677> hokb <07782> rpws <02320> sdxb <08628> weqt <81:4> (81:3)

81:4 <03290> bqey <0430> yhlal <04941> jpsm <01931> awh <03478> larvyl <02706> qx <03588> yk <81:5> (81:4)

81:5 <08085> emsa <03045> ytedy <03808> al <08193> tpv <04714> Myrum <0776> Ura <05921> le <03318> wtaub <07760> wmv <03084> Powhyb <05715> twde <81:6> (81:5)

81:6 <05674> hnrbet <01731> dwdm <03709> wypk <07926> wmks <05447> lbom <05493> ytwryoh <81:7> (81:6)

81:7 <05542> hlo <04809> hbyrm <04325> ym <05921> le <0974> Knxba <07482> Mer <05643> rtob <06030> Knea <02502> Kulxaw <07121> tarq <06869> hrub <81:8> (81:7)

81:8 <0> yl <08085> emst <0518> Ma <03478> larvy <0> Kb <05749> hdyeaw <05971> yme <08085> ems <81:9> (81:8)

81:9 <05236> rkn <0410> lal <07812> hwxtst <03808> alw <02114> rz <0410> la <0> Kb <01961> hyhy <03808> al <81:10> (81:9)

81:10 <04390> whalmaw <06310> Kyp <07337> bxrh <04714> Myrum <0776> Uram <05927> Klemh <0430> Kyhla <03068> hwhy <0595> ykna <81:11> (81:10)

81:11 <0> yl <014> hba <03808> al <03478> larvyw <06963> ylwql <05971> yme <08085> ems <03808> alw <81:12> (81:11)

81:12 <04156> Mhytwuewmb <01980> wkly <03820> Mbl <08307> twryrsb <07971> whxlsaw <81:13> (81:12)

81:13 <01980> wklhy <01870> ykrdb <03478> larvy <0> yl <08085> ems <05971> yme <03863> wl <81:14> (81:13)

81:14 <03027> ydy <07725> bysa <06862> Mhyru <05921> lew <03665> eynka <0341> Mhybywa <04592> jemk <81:15> (81:14)

81:15 <05769> Mlwel <06256> Mte <01961> yhyw <0> wl <03584> wsxky <03068> hwhy <08130> yanvm <81:16> (81:15)

81:16 <07646> Keybva <01706> sbd <06697> rwumw <02406> hjx <02459> blxm <0398> whlykayw <81:17> (81:16)

81:1 (80:1) eiv to telov uper twn lhnwn tw asaf qalmov (80:2) agalliasye tw yew tw bohyw hmwn alalaxate tw yew iakwb

81:2 (80:3) labete qalmon kai dote tumpanon qalthrion terpnon meta kiyarav

81:3 (80:4) salpisate en neomhnia salpiggi en eushmw hmera eorthv hmwn

81:4 (80:5) oti prostagma tw israhl estin kai krima tw yew iakwb

81:5 (80:6) marturion en tw iwshf eyeto auton en tw exelyein auton ek ghv aiguptou glwssan hn ouk egnw hkousen

81:6 (80:7) apesthsen apo arsewn ton nwton autou ai ceirev autou en tw kofinw edouleusan

81:7 (80:8) en yliqei epekalesw me kai errusamhn se ephkousa sou en apokrufw kataigidov edokimasa se epi udatov antilogiav diaqalma

81:8 (80:9) akouson laov mou kai diamarturomai soi israhl ean akoushv mou

81:9 (80:10) ouk estai en soi yeov prosfatov oude proskunhseiv yew allotriw

81:10 (80:11) egw gar eimi kuriov o yeov sou o anagagwn se ek ghv aiguptou platunon to stoma sou kai plhrwsw auto

81:11 (80:12) kai ouk hkousen o laov mou thv fwnhv mou kai israhl ou prosescen moi

81:12 (80:13) kai exapesteila autouv kata ta epithdeumata twn kardiwn autwn poreusontai en toiv epithdeumasin autwn

81:13 (80:14) ei o laov mou hkousen mou israhl taiv odoiv mou ei eporeuyh

81:14 (80:15) en tw mhdeni an touv ecyrouv autwn etapeinwsa kai epi touv ylibontav autouv epebalon thn ceira mou

81:15 (80:16) oi ecyroi kuriou eqeusanto autw kai estai o kairov autwn eiv ton aiwna

81:16 (80:17) kai eqwmisen autouv ek steatov purou kai ek petrav meli ecortasen autouvTIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org