NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 7

7:1 <05337> ynlyuhw <07291> ypdr <03605> lkm <03467> yneyswh <02620> ytyox <0> Kb <0430> yhla <03068> hwhy ((2)) <01145> ynymy <0> Nb <03568> swk <01697> yrbd <05921> le <03068> hwhyl <07891> rs <0834> rsa <01732> dwdl <07692> Nwygs (7:1)

7:2 <05337> lyum <0369> Nyaw <06561> qrp <05315> yspn <0738> hyrak <02963> Prjy <06435> Np <7:3> (7:2)

7:3 <03709> ypkb <05766> lwe <03426> sy <0518> Ma <02063> taz <06213> ytyve <0518> Ma <0430> yhla <03068> hwhy <7:4> (7:3)

7:4 <07387> Mqyr <06887> yrrwu <02502> hulxaw <07451> er <07999> ymlws <01580> ytlmg <0518> Ma <7:5> (7:4)

7:5 <05542> hlo <07931> Nksy <06083> rpel <03519> ydwbkw <02416> yyx <0776> Ural <07429> omryw <05381> gvyw <05315> yspn <0341> bywa <07291> Pdry <7:6> (7:5)

7:6 <06680> tywu <04941> jpsm <0410> yla <05782> hrwew <06887> yrrwu <05678> twrbeb <05375> avnh <0639> Kpab <03068> hwhy <06965> hmwq <7:7> (7:6)

7:7 <07725> hbws <04791> Mwrml <05921> hylew <05437> Kbbwot <03816> Mymal <05712> tdew <7:8> (7:7)

7:8 <05921> yle <08537> ymtkw <06664> yqduk <03068> hwhy <08199> ynjps <05971> Myme <01777> Nydy <03068> hwhy <7:9> (7:8)

7:9 <06662> qydu <0430> Myhla <03629> twylkw <03826> twbl <0974> Nxbw <06662> qydu <03559> Nnwktw <07563> Myesr <07451> er <04994> an <01584> rmgy <7:10> (7:9)

7:10 <03820> bl <03477> yrsy <03467> eyswm <0430> Myhla <05921> le <04043> yngm <7:11> (7:10)

7:11 <03117> Mwy <03605> lkb <02194> Mez <0410> law <06662> qydu <08199> jpws <0430> Myhla <7:12> (7:11)

7:12 <03559> hnnwkyw <01869> Krd <07198> wtsq <03913> swjly <02719> wbrx <07725> bwsy <03808> al <0518> Ma <7:13> (7:12)

7:13 <06466> lepy <01814> Myqldl <02671> wyux <04194> twm <03627> ylk <03559> Nykh <0> wlw <7:14> (7:13)

7:14 <08267> rqs <03205> dlyw <05999> lme <02029> hrhw <0205> Nwa <02254> lbxy <02009> hnh <7:15> (7:14)

7:15 <06466> lepy <07845> txsb <05307> lpyw <02658> whrpxyw <03738> hrk <0953> rwb <7:16> (7:15)

7:16 <03381> dry <02555> womx <06936> wdqdq <05921> lew <07218> wsarb <05999> wlme <07725> bwsy <7:17> (7:16)

7:17 <05945> Nwyle <03068> hwhy <08034> Ms <02167> hrmzaw <06664> wqduk <03068> hwhy <03034> hdwa <7:18> (7:17)

7:1 qalmov tw dauid on hsen tw kuriw uper twn logwn cousi uiou iemeni (7:2) kurie o yeov mou epi soi hlpisa swson me ek pantwn twn diwkontwn me kai rusai me

7:2 (7:3) mhpote arpash wv lewn thn quchn mou mh ontov lutroumenou mhde swzontov

7:3 (7:4) kurie o yeov mou ei epoihsa touto ei estin adikia en cersin mou

7:4 (7:5) ei antapedwka toiv antapodidousin moi kaka apopesoin ara apo twn ecyrwn mou kenov

7:5 (7:6) katadiwxai ara o ecyrov thn quchn mou kai katalaboi kai katapathsai eiv ghn thn zwhn mou kai thn doxan mou eiv coun kataskhnwsai diaqalma

7:6 (7:7) anasthyi kurie en orgh sou uqwyhti en toiv perasi twn ecyrwn mou exegeryhti kurie o yeov mou en prostagmati w eneteilw

7:7 (7:8) kai sunagwgh lawn kuklwsei se kai uper tauthv eiv uqov epistreqon

7:8 (7:9) kuriov krinei laouv krinon me kurie kata thn dikaiosunhn mou kai kata thn akakian mou ep emoi

7:9 (7:10) suntelesyhtw dh ponhria amartwlwn kai kateuyuneiv dikaion etazwn kardiav kai nefrouv o yeov

7:10 (7:11) dikaia h bohyeia mou para tou yeou tou swzontov touv euyeiv th kardia

7:11 (7:12) o yeov krithv dikaiov kai iscurov kai makroyumov mh orghn epagwn kay ekasthn hmeran

7:12 (7:13) ean mh epistrafhte thn romfaian autou stilbwsei to toxon autou eneteinen kai htoimasen auto

7:13 (7:14) kai en autw htoimasen skeuh yanatou ta belh autou toiv kaiomenoiv exeirgasato

7:14 (7:15) idou wdinhsen adikian sunelaben ponon kai eteken anomian

7:15 (7:16) lakkon wruxen kai aneskaqen auton kai empeseitai eiv boyron on eirgasato

7:16 (7:17) epistreqei o ponov autou eiv kefalhn autou kai epi korufhn autou h adikia autou katabhsetai

7:17 (7:18) exomologhsomai kuriw kata thn dikaiosunhn autou kai qalw tw onomati kuriou tou uqistouTIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org