NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 64

64:1 <02416> yyx <05341> rut <0341> bywa <06343> dxpm <07879> yxyvb <06963> ylwq <0430> Myhla <08085> ems ((2)) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05329> xunml (64:1)

64:2 <0205> Nwa <06466> ylep <07285> tsgrm <07489> Myerm <05475> dwom <05641> ynrytot <64:3> (64:2)

64:3 <04751> rm <01697> rbd <02671> Mux <01869> wkrd <03956> Mnwsl <02719> brxk <08150> wnns <0834> rsa <64:4> (64:3)

64:4 <03372> waryy <03808> alw <03384> whry <06597> Matp <08535> Mt <04565> Myrtomb <03384> twryl <64:5> (64:4)

64:5 <0> wml <07200> hary <04310> ym <0559> wrma <04170> Mysqwm <02934> Nwmjl <05608> wrpoy <07451> er <01697> rbd <0> wml <02388> wqzxy <64:6> (64:5)

64:6 <06013> qme <03820> blw <0376> sya <07130> brqw <02665> vpxm <02664> vpx <08552> wnmt <05766> tlwe <02664> wvpxy <64:7> (64:6)

64:7 <04347> Mtwkm <01961> wyh <06597> Mwatp <02671> Ux <0430> Myhla <03384> Mryw <64:8> (64:7)

64:8 <0> Mb <07200> har <03605> lk <05074> wddnty <03956> Mnwsl <05921> wmyle <03782> whwlyskyw <64:9> (64:8)

64:9 <07919> wlykvh <04639> whvemw <0430> Myhla <06467> lep <05046> wdygyw <0120> Mda <03605> lk <03372> waryyw <64:10> (64:9)

64:10 <03820> bl <03477> yrsy <03605> lk <01984> wllhtyw <0> wb <02620> hoxw <03069> hwhyb <06662> qydu <08055> xmvy <64:11> (64:10)

64:1 (63:1) eiv to telov qalmov tw dauid (63:2) eisakouson o yeov thv fwnhv mou en tw deesyai me apo fobou ecyrou exelou thn quchn mou

64:2 (63:3) eskepasav me apo sustrofhv ponhreuomenwn apo plhyouv ergazomenwn thn anomian

64:3 (63:4) oitinev hkonhsan wv romfaian tav glwssav autwn eneteinan toxon autwn pragma pikron

64:4 (63:5) tou katatoxeusai en apokrufoiv amwmon exapina katatoxeusousin auton kai ou fobhyhsontai

64:5 (63:6) ekrataiwsan eautoiv logon ponhron dihghsanto tou kruqai pagidav eipan tiv oqetai autouv

64:6 (63:7) exhreunhsan anomiav exelipon exereunwntev exereunhsei proseleusetai anyrwpov kai kardia bayeia

64:7 (63:8) kai uqwyhsetai o yeov belov nhpiwn egenhyhsan ai plhgai autwn

64:8 (63:9) kai exhsyenhsan ep autouv ai glwssai autwn etaracyhsan pantev oi yewrountev autouv

64:9 (63:10) kai efobhyh pav anyrwpov kai anhggeilan ta erga tou yeou kai ta poihmata autou sunhkan

64:10 (63:11) eufranyhsetai dikaiov epi tw kuriw kai elpiei ep auton kai epainesyhsontai pantev oi euyeiv th kardiaTIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org