NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 62

62:1 <03444> ytewsy <04480> wnmm <05315> yspn <01747> hymwd <0430> Myhla <0413> la <0389> Ka ((2)) <01732> dwdl <04210> rwmzm <03038> Nwtwdy <05921> le <05329> xunml (62:1)

62:2 <07227> hbr <04131> jwma <03808> al <04869> ybgvm <03444> ytewsyw <06697> yrwu <01931> awh <0389> Ka <62:3> (62:2)

62:3 <01760> hywxdh <01447> rdg <05186> ywjn <07023> ryqk <03605> Mklk <07523> wxurt <0376> sya <05921> le <02050> wttwht <0575> hna <05704> de <62:4> (62:3)

62:4 <05542> hlo <07043> wllqy <07130> Mbrqbw <01288> wkrby <06310> wypb <03577> bzk <07521> wury <05080> xydhl <03289> wuey <07613> wtavm <0389> Ka <62:5> (62:4)

62:5 <08615> ytwqt <04480> wnmm <03588> yk <05315> yspn <01826> ymwd <0430> Myhlal <0389> Ka <62:6> (62:5)

62:6 <04131> jwma <03808> al <04869> ybgvm <03444> ytewsyw <06697> yrwu <01931> awh <0389> Ka <62:7> (62:6)

62:7 <0430> Myhlab <04268> yoxm <05797> yze <06697> rwu <03519> ydwbkw <03468> yesy <0430> Myhla <05921> le <62:8> (62:7)

62:8 <05542> hlo <0> wnl <04268> hoxm <0430> Myhla <03824> Mkbbl <06440> wynpl <08210> wkps <05971> Me <06256> te <03605> lkb <0> wb <0982> wxjb <62:9> (62:8)

62:9 <03162> dxy <01892> lbhm <01992> hmh <05927> twlel <03976> Mynzamb <0376> sya <01121> ynb <03577> bzk <0120> Mda <01121> ynb <01892> lbh <0389> Ka <62:10> (62:9)

62:10 <03820> bl <07896> wtyst <0408> la <05107> bwny <03588> yk <02428> lyx <01891> wlbht <0408> la <01498> lzgbw <06233> qseb <0982> wxjbt <0408> la <62:11> (62:10)

62:11 <0430> Myhlal <05797> ze <03588> yk <08085> ytems <02098> wz <08147> Myts <0430> Myhla <01696> rbd <0259> txa <62:12> (62:11)

62:12 <04639> whvemk <0376> syal <07999> Mlst <0859> hta <03588> yk <02617> dox <0136> ynda <0> Klw <62:13> (62:12)

62:1 (61:1) eiv to telov uper idiyoun qalmov tw dauid (61:2) ouci tw yew upotaghsetai h quch mou par autou gar to swthrion mou

62:2 (61:3) kai gar autov yeov mou kai swthr mou antilhmptwr mou ou mh saleuyw epi pleion

62:3 (61:4) ewv pote epitiyesye ep anyrwpon foneuete pantev wv toicw keklimenw kai fragmw wsmenw

62:4 (61:5) plhn thn timhn mou ebouleusanto apwsasyai edramon en qeudei tw stomati autwn eulogousan kai th kardia autwn kathrwnto diaqalma

62:5 (61:6) plhn tw yew upotaghyi h quch mou oti par autou h upomonh mou

62:6 (61:7) oti autov yeov mou kai swthr mou antilhmptwr mou ou mh metanasteusw

62:7 (61:8) epi tw yew to swthrion mou kai h doxa mou o yeov thv bohyeiav mou kai h elpiv mou epi tw yew

62:8 (61:9) elpisate ep auton pasa sunagwgh laou ekceete enwpion autou tav kardiav umwn o yeov bohyov hmwn diaqalma

62:9 (61:10) plhn mataioi oi uioi twn anyrwpwn qeudeiv oi uioi twn anyrwpwn en zugoiv tou adikhsai autoi ek mataiothtov epi to auto

62:10 (61:11) mh elpizete epi adikian kai epi arpagma mh epipoyeite ploutov ean reh mh prostiyesye kardian

62:11 (61:12) apax elalhsen o yeov duo tauta hkousa

62:12 (61:13) oti to kratov tou yeou kai soi kurie to eleov oti su apodwseiv ekastw kata ta erga autouTIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org