NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 55

55:1 <08467> ytnxtm <05956> Mlett <0408> law <08605> ytlpt <0430> Myhla <0238> hnyzah ((2)) <01732> dwdl <04905> lykvm <05058> tnygnb <05329> xunml (55:1)

55:2 <01949> hmyhaw <07879> yxyvb <07300> dyra <06030> ynnew <0> yl <07181> hbysqh <55:3> (55:2)

55:3 <07852> ynwmjvy <0639> Pabw <0205> Nwa <05921> yle <04131> wjymy <03588> yk <07563> esr <06125> tqe <06440> ynpm <0341> bywa <06963> lwqm <55:4> (55:3)

55:4 <05921> yle <05307> wlpn <04194> twm <0367> twmyaw <07130> ybrqb <02342> lyxy <03820> ybl <55:5> (55:4)

55:5 <06427> twulp <03680> ynoktw <0> yb <0935> aby <07461> derw <03374> hary <55:6> (55:5)

55:6 <07931> hnksaw <05774> hpwea <03123> hnwyk <083> rba <0> yl <05414> Nty <04310> ym <0559> rmaw <55:7> (55:6)

55:7 <05542> hlo <04057> rbdmb <03885> Nyla <05074> ddn <07368> qyxra <02009> hnh <55:8> (55:7)

55:8 <05591> reom <05584> heo <07307> xwrm <0> yl <04655> jlpm <02363> hsyxa <55:9> (55:8)

55:9 <05892> ryeb <07379> byrw <02555> omx <07200> ytyar <03588> yk <03956> Mnwsl <06385> glp <0136> ynda <01104> elb <55:10> (55:9)

55:10 <07130> hbrqb <05999> lmew <0205> Nwaw <02346> hytmwx <05921> le <05437> hbbwoy <03915> hlylw <03119> Mmwy <55:11> (55:10)

55:11 <04820> hmrmw <08496> Kt <07339> hbxrm <04185> symy <03808> alw <07130> hbrqb <01942> twwh <55:12> (55:11)

55:12 <04480> wnmm <05641> rtoaw <01431> lydgh <05921> yle <08130> yanvm <03808> al <05375> avaw <02778> ynprxy <0341> bywa <03808> al <03588> yk <55:13> (55:12)

55:13 <03045> yedymw <0441> ypwla <06187> ykrek <0582> swna <0859> htaw <55:14> (55:13)

55:14 <07285> sgrb <01980> Klhn <0430> Myhla <01004> tybb <05475> dwo <04985> qytmn <03162> wdxy <0834> rsa <55:15> (55:14)

55:15 <07130> Mbrqb <04033> Mrwgmb <07451> twer <03588> yk <02416> Myyx <07585> lwas <03381> wdry <05921> wmyle <03451> twm *ysy {twmysy} <55:16> (55:15)

55:16 <03467> yneyswy <03068> hwhyw <07121> arqa <0430> Myhla <0413> la <0589> yna <55:17> (55:16)

55:17 <06963> ylwq <08085> emsyw <01993> hmhaw <07878> hxyva <06672> Myrhuw <01242> rqbw <06153> bre <55:18> (55:17)

55:18 <05978> ydme <01961> wyh <07227> Mybrb <03588> yk <0> yl <07128> brqm <05315> yspn <07965> Mwlsb <06299> hdp <55:19> (55:18)

55:19 <0430> Myhla <03372> wary <03808> alw <0> wml <02487> twpylx <0369> Nya <0834> rsa <05542> hlo <06924> Mdq <03427> bsyw <06031> Mneyw <0410> la <08085> emsy <55:20> (55:19)

55:20 <01285> wtyrb <02490> llx <07965> wymlsb <03027> wydy <07971> xls <55:21> (55:20)

55:21 <06609> twxtp <01992> hmhw <08081> Nmsm <01697> wyrbd <07401> wkr <03820> wbl <07128> brqw <06310> wyp <04260> tamxm <02505> wqlx <55:22> (55:21)

55:22 <06662> qydul <04131> jwm <05769> Mlwel <05414> Nty <03808> al <03557> Klklky <01931> awhw <03053> Kbhy <03068> hwhy <05921> le <07993> Klsh <55:23> (55:22)

55:23 <0> Kb <0982> xjba <0589> ynaw <03117> Mhymy <02673> wuxy <03808> al <04820> hmrmw <01818> Mymd <0582> ysna <07845> txs <0875> rabl <03381> Mdrwt <0430> Myhla <0859> htaw <55:24> (55:23)

55:1 (54:1) eiv to telov en umnoiv sunesewv tw dauid (54:2) enwtisai o yeov thn proseuchn mou kai mh uperidhv thn dehsin mou

55:2 (54:3) proscev moi kai eisakouson mou eluphyhn en th adolescia mou kai etaracyhn

55:3 (54:4) apo fwnhv ecyrou kai apo yliqewv amartwlou oti exeklinan ep eme anomian kai en orgh enekotoun moi

55:4 (54:5) h kardia mou etaracyh en emoi kai deilia yanatou epepesen ep eme

55:5 (54:6) fobov kai tromov hlyen ep eme kai ekaluqen me skotov

55:6 (54:7) kai eipa tiv dwsei moi pterugav wsei peristerav kai petasyhsomai kai katapausw

55:7 (54:8) idou emakruna fugadeuwn kai hulisyhn en th erhmw diaqalma

55:8 (54:9) prosedecomhn ton swzonta me apo oligoquciav kai kataigidov

55:9 (54:10) katapontison kurie kai katadiele tav glwssav autwn oti eidon anomian kai antilogian en th polei

55:10 (54:11) hmerav kai nuktov kuklwsei authn epi ta teich authv anomia kai kopov en mesw authv kai adikia

55:11 (54:12) kai ouk exelipen ek twn plateiwn authv tokov kai dolov

55:12 (54:13) oti ei ecyrov wneidisen me uphnegka an kai ei o miswn me ep eme emegalorrhmonhsen ekrubhn an ap autou

55:13 (54:14) su de anyrwpe isoquce hgemwn mou kai gnwste mou

55:14 (54:15) ov epi to auto moi eglukanav edesmata en tw oikw tou yeou eporeuyhmen en omonoia

55:15 (54:16) elyetw yanatov ep autouv kai katabhtwsan eiv adou zwntev oti ponhriai en taiv paroikiaiv autwn en mesw autwn

55:16 (54:17) egw de prov ton yeon ekekraxa kai o kuriov eishkousen mou

55:17 (54:18) esperav kai prwi kai meshmbriav dihghsomai apaggelw kai eisakousetai thv fwnhv mou

55:18 (54:19) lutrwsetai en eirhnh thn quchn mou apo twn eggizontwn moi oti en polloiv hsan sun emoi

55:19 (54:20) eisakousetai o yeov kai tapeinwsei autouv o uparcwn pro twn aiwnwn diaqalma ou gar estin autoiv antallagma kai ouk efobhyhsan ton yeon

55:20 (54:21) exeteinen thn ceira autou en tw apodidonai ebebhlwsan thn diayhkhn autou

55:21 (54:22) diemerisyhsan apo orghv tou proswpou autou kai hggisen h kardia autou hpalunyhsan oi logoi autou uper elaion kai autoi eisin bolidev

55:22 (54:23) epirriqon epi kurion thn merimnan sou kai autov se diayreqei ou dwsei eiv ton aiwna salon tw dikaiw

55:23 (54:24) su de o yeov kataxeiv autouv eiv frear diafyorav andrev aimatwn kai doliothtov ou mh hmiseuswsin tav hmerav autwn egw de elpiw epi se kurieTIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org