NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 52

52:1 <03117> Mwyh <03605> lk <0410> la <02617> dox <01368> rwbgh <07451> herb <01984> llhtt <04100> hm ((3)) <0288> Klmyxa <01004> tyb <0413> la <01732> dwd <0935> ab <0> wl <0559> rmayw <07586> lwasl <05046> dgyw <0130> ymdah <01673> gawd <0935> awbb ((2)) <01732> dwdl <04905> lykvm <05329> xunml (52:1)

52:2 <07423> hymr <06213> hve <03913> sjlm <08593> retk <03956> Knwsl <02803> bsxt <01942> twwh <52:4> (52:2)

52:3 <05542> hlo <06664> qdu <01696> rbdm <08267> rqs <02896> bwjm <07451> er <0157> tbha <52:5> (52:3)

52:4 <04820> hmrm <03956> Nwsl <01105> elb <01697> yrbd <03605> lk <0157> tbha <52:6> (52:4)

52:5 <05542> hlo <02416> Myyx <0776> Uram <08327> Ksrsw <0168> lham <05255> Kxoyw <02846> Ktxy <05331> xunl <05422> Kuty <0410> la <01571> Mg <52:7> (52:5)

52:6 <07832> wqxvy <05921> wylew <03372> waryyw <06662> Myqydu <07200> waryw <52:8> (52:6)

52:7 <01942> wtwhb <05810> zey <06239> wrse <07230> brb <0982> xjbyw <04581> wzwem <0430> Myhla <07760> Myvy <03808> al <01397> rbgh <02009> hnh <52:9> (52:7)

52:8 <05703> dew <05769> Mlwe <0430> Myhla <02617> doxb <0982> ytxjb <0430> Myhla <01004> tybb <07488> Nner <02132> tyzk <0589> ynaw <52:10> (52:8)

52:9 <02623> Kydyox <05048> dgn <02896> bwj <03588> yk <08034> Kms <06960> hwqaw <06213> tyve <03588> yk <05769> Mlwel <03034> Kdwa <52:11> (52:9)

52:1 (51:1) eiv to telov sunesewv tw dauid (51:2) en tw elyein dwhk ton idoumaion kai anaggeilai tw saoul kai eipein autw hlyen dauid eiv ton oikon abimelec (51:3) ti egkauca en kakia o dunatov anomian olhn thn hmeran

52:2 (51:4) adikian elogisato h glwssa sou wsei xuron hkonhmenon epoihsav dolon

52:3 (51:5) hgaphsav kakian uper agaywsunhn adikian uper to lalhsai dikaiosunhn diaqalma

52:4 (51:6) hgaphsav panta ta rhmata katapontismou glwssan dolian

52:5 (51:7) dia touto o yeov kayelei se eiv telov ektilai se kai metanasteusai se apo skhnwmatov kai to rizwma sou ek ghv zwntwn diaqalma

52:6 (51:8) kai oqontai dikaioi kai fobhyhsontai kai ep auton gelasontai kai erousin

52:7 (51:9) idou anyrwpov ov ouk eyeto ton yeon bohyon autou all ephlpisen epi to plhyov tou ploutou autou kai edunamwyh epi th mataiothti autou

52:8 (51:10) egw de wsei elaia katakarpov en tw oikw tou yeou hlpisa epi to eleov tou yeou eiv ton aiwna kai eiv ton aiwna tou aiwnov

52:9 (51:11) exomologhsomai soi eiv ton aiwna oti epoihsav kai upomenw to onoma sou oti crhston enantion twn osiwn souTIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org