NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 51

51:1 <06588> yesp <04229> hxm <07356> Kymxr <07230> brk <02617> Kdoxk <0430> Myhla <02603> ynnx ((3)) <01339> ebs <0> tb <0413> la <0935> ab <0834> rsak <05030> aybnh <05416> Ntn <0413> wyla <0935> awbb ((2)) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05329> xunml (51:1)

51:2 <02891> ynrhj <02403> ytajxmw <05771> ynwem <03526> ynobk <07235> *brh {hbrh} <51:4> (51:2)

51:3 <08548> dymt <05048> ydgn <02403> ytajxw <03045> eda <0589> yna <06588> yesp <03588> yk <51:5> (51:3)

51:4 <08199> Kjpsb <02135> hkzt <01696> Krbdb <06663> qdut <04616> Neml <06213> ytyve <05869> Kynyeb <07451> erhw <02398> ytajx <0905> Kdbl <0> Kl <51:6> (51:4)

51:5 <0517> yma <03179> yntmxy <02399> ajxbw <02342> ytllwx <05771> Nwweb <02005> Nh <51:7> (51:5)

51:6 <03045> yneydwt <02451> hmkx <05640> Mtobw <02910> twxjb <02654> tupx <0571> tma <02005> Nh <51:8> (51:6)

51:7 <03835> Nybla <07950> glsmw <03526> ynobkt <02891> rhjaw <0231> bwzab <02398> ynajxt <51:9> (51:7)

51:8 <01794> tykd <06106> twmue <01523> hnlgt <08057> hxmvw <08342> Nwvv <08085> yneymst <51:10> (51:8)

51:9 <04229> hxm <05771> ytnwe <03605> lkw <02399> yajxm <06440> Kynp <05641> rtoh <51:11> (51:9)

51:10 <07130> ybrqb <02318> sdx <03559> Nwkn <07307> xwrw <0430> Myhla <0> yl <01254> arb <02889> rwhj <03820> bl <51:12> (51:10)

51:11 <04480> ynmm <03947> xqt <0408> la <06944> Ksdq <07307> xwrw <06440> Kynplm <07993> ynkylst <0408> la <51:13> (51:11)

51:12 <05564> ynkmot <05081> hbydn <07307> xwrw <03468> Kesy <08342> Nwvv <0> yl <07725> hbysh <51:14> (51:12)

51:13 <07725> wbwsy <0413> Kyla <02400> Myajxw <01870> Kykrd <06586> Myesp <03925> hdmla <51:15> (51:13)

51:14 <06666> Ktqdu <03956> ynwsl <07442> Nnrt <08668> ytewst <0430> yhla <0430> Myhla <01818> Mymdm <05337> ynlyuh <51:16> (51:14)

51:15 <08416> Ktlht <05046> dygy <06310> ypw <06605> xtpt <08193> ytpv <0136> ynda <51:17> (51:15)

51:16 <07521> hurt <03808> al <05930> hlwe <05414> hntaw <02077> xbz <02654> Upxt <03808> al <03588> yk <51:18> (51:16)

51:17 <0959> hzbt <03808> al <0430> Myhla <01794> hkdnw <07665> rbsn <03820> bl <07665> hrbsn <07307> xwr <0430> Myhla <02077> yxbz <51:19> (51:17)

51:18 <03389> Mlswry <02346> twmwx <01129> hnbt <06726> Nwyu <0853> ta <07522> Knwurb <03190> hbyjyh <51:20> (51:18)

51:19 <06499> Myrp <04196> Kxbzm <05921> le <05927> wley <0227> za <03632> lylkw <05930> hlwe <06664> qdu <02077> yxbz <02654> Upxt <0227> za <51:21> (51:19)

51:1 (50:1) eiv to telov qalmov tw dauid (50:2) en tw elyein prov auton nayan ton profhthn hnika eishlyen prov bhrsabee (50:3) elehson me o yeov kata to mega eleov sou kai kata to plhyov twn oiktirmwn sou exaleiqon to anomhma mou

51:2 (50:4) epi pleion plunon me apo thv anomiav mou kai apo thv amartiav mou kayarison me

51:3 (50:5) oti thn anomian mou egw ginwskw kai h amartia mou enwpion mou estin dia pantov

51:4 (50:6) soi monw hmarton kai to ponhron enwpion sou epoihsa opwv an dikaiwyhv en toiv logoiv sou kai nikhshv en tw krinesyai se

51:5 (50:7) idou gar en anomiaiv sunelhmfyhn kai en amartiaiv ekisshsen me h mhthr mou

51:6 (50:8) idou gar alhyeian hgaphsav ta adhla kai ta krufia thv sofiav sou edhlwsav moi

51:7 (50:9) rantieiv me usswpw kai kayarisyhsomai pluneiv me kai uper ciona leukanyhsomai

51:8 (50:10) akoutieiv me agalliasin kai eufrosunhn agalliasontai osta tetapeinwmena

51:9 (50:11) apostreqon to proswpon sou apo twn amartiwn mou kai pasav tav anomiav mou exaleiqon

51:10 (50:12) kardian kayaran ktison en emoi o yeov kai pneuma euyev egkainison en toiv egkatoiv mou

51:11 (50:13) mh aporriqhv me apo tou proswpou sou kai to pneuma to agion sou mh antanelhv ap emou

51:12 (50:14) apodov moi thn agalliasin tou swthriou sou kai pneumati hgemonikw sthrison me

51:13 (50:15) didaxw anomouv tav odouv sou kai asebeiv epi se epistreqousin

51:14 (50:16) rusai me ex aimatwn o yeov o yeov thv swthriav mou agalliasetai h glwssa mou thn dikaiosunhn sou

51:15 (50:17) kurie ta ceilh mou anoixeiv kai to stoma mou anaggelei thn ainesin sou

51:16 (50:18) oti ei hyelhsav yusian edwka an olokautwmata ouk eudokhseiv

51:17 (50:19) yusia tw yew pneuma suntetrimmenon kardian suntetrimmenhn kai tetapeinwmenhn o yeov ouk exouyenwsei

51:18 (50:20) agayunon kurie en th eudokia sou thn siwn kai oikodomhyhtw ta teich ierousalhm

51:19 (50:21) tote eudokhseiv yusian dikaiosunhv anaforan kai olokautwmata tote anoisousin epi to yusiasthrion sou moscouvTIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org