NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 5

5:1 <01901> ygygh <0995> hnyb <03068> hwhy <0238> hnyzah <0561> yrma ((2)) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05155> twlyxnh <0413> la <05329> xunml (5:1)

5:2 <06419> llpta <0413> Kyla <03588> yk <0430> yhlaw <04428> yklm <07773> yews <06963> lwql <07181> hbysqh <5:3> (5:2)

5:3 <06822> hpuaw <0> Kl <06186> Krea <01242> rqb <06963> ylwq <08085> emst <01242> rqb <03068> hwhy <5:4> (5:3)

5:4 <07451> er <01481> Krgy <03808> al <0859> hta <07562> esr <02655> Upx <0410> la <03808> al <03588> yk <5:5> (5:4)

5:5 <0205> Nwa <06466> ylep <03605> lk <08130> tanv <05869> Kynye <02962> dgnl <01984> Myllwh <03320> wbuyty <03808> al <5:6> (5:5)

5:6 <03068> hwhy <08581> bety <04820> hmrmw <01818> Mymd <0376> sya <03577> bzk <01696> yrbd <06> dbat <5:7> (5:6)

5:7 <03374> Ktaryb <06944> Ksdq <01964> lkyh <0413> la <07812> hwxtsa <01004> Ktyb <0935> awba <02617> Kdox <07230> brb <0589> ynaw <5:8> (5:7)

5:8 <01870> Kkrd <06440> ynpl <03474> *rsyh {rswh} <08324> yrrws <04616> Neml <06666> Ktqdub <05148> ynxn <03068> hwhy <5:9> (5:8)

5:9 <02505> Nwqylxy <03956> Mnwsl <01627> Mnwrg <06605> xwtp <06913> rbq <01942> twwh <07130> Mbrq <03559> hnwkn <06310> whypb <0369> Nya <03588> yk <5:10> (5:9)

5:10 <0> Kb <04784> wrm <03588> yk <05080> wmxydh <06588> Mhyesp <07230> brb <04156> Mhytwuemm <05307> wlpy <0430> Myhla <0816> Mmysah <5:11> (5:10)

5:11 <08034> Kms <0157> ybha <0> Kb <05970> wuleyw <05921> wmyle <05526> Kotw <07442> wnnry <05769> Mlwel <0> Kb <02620> yowx <03605> lk <08055> wxmvyw <5:12> (5:11)

5:12 <05849> wnrjet <07522> Nwur <06793> hnuk <03068> hwhy <06662> qydu <01288> Krbt <0859> hta <03588> yk <5:13> (5:12)

5:1 eiv to telov uper thv klhronomoushv qalmov tw dauid (5:2) ta rhmata mou enwtisai kurie sunev thv kraughv mou

5:2 (5:3) proscev th fwnh thv dehsewv mou o basileuv mou kai o yeov mou oti prov se proseuxomai kurie

5:3 (5:4) to prwi eisakoush thv fwnhv mou to prwi parasthsomai soi kai epoqomai

5:4 (5:5) oti ouci yeov yelwn anomian su ei oude paroikhsei soi ponhreuomenov

5:5 (5:6) ou diamenousin paranomoi katenanti twn ofyalmwn sou emishsav pantav touv ergazomenouv thn anomian

5:6 (5:7) apoleiv pantav touv lalountav to qeudov andra aimatwn kai dolion bdelussetai kuriov

5:7 (5:8) egw de en tw plhyei tou eleouv sou eiseleusomai eiv ton oikon sou proskunhsw prov naon agion sou en fobw sou

5:8 (5:9) kurie odhghson me en th dikaiosunh sou eneka twn ecyrwn mou kateuyunon enwpion mou thn odon sou

5:9 (5:10) oti ouk estin en tw stomati autwn alhyeia h kardia autwn mataia tafov anewgmenov o larugx autwn taiv glwssaiv autwn edoliousan

5:10 (5:11) krinon autouv o yeov apopesatwsan apo twn diabouliwn autwn kata to plhyov twn asebeiwn autwn exwson autouv oti parepikranan se kurie

5:11 (5:12) kai eufranyhtwsan pantev oi elpizontev epi se eiv aiwna agalliasontai kai kataskhnwseiv en autoiv kai kauchsontai en soi pantev oi agapwntev to onoma sou

5:12 (5:13) oti su euloghseiv dikaion kurie wv oplw eudokiav estefanwsav hmavTIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org