NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 49

49:1 <02465> dlx <03427> ybsy <03605> lk <0238> wnyzah <05971> Mymeh <03605> lk <02063> taz <08085> wems ((2)) <04210> rwmzm <07141> xrq <01121> ynbl <05329> xunml (49:1)

49:2 <034> Nwybaw <06223> ryse <03162> dxy <0376> sya <01121> ynb <01571> Mg <0120> Mda <01121> ynb <01571> Mg <49:3> (49:2)

49:3 <08394> twnwbt <03820> ybl <01900> twghw <02454> twmkx <01696> rbdy <06310> yp <49:4> (49:3)

49:4 <02420> ytdyx <03658> rwnkb <06605> xtpa <0241> ynza <04912> lsml <05186> hja <49:5> (49:4)

49:5 <05437> ynbwoy <06120> ybqe <05771> Nwe <07451> er <03117> ymyb <03372> arya <04100> hml <49:6> (49:5)

49:6 <01984> wllhty <06239> Mrse <07230> brbw <02428> Mlyx <05921> le <0982> Myxjbh <49:7> (49:6)

49:7 <03724> wrpk <0430> Myhlal <05414> Nty <03808> al <0376> sya <06299> hdpy <06299> hdp <03808> al <0251> xa <49:8> (49:7)

49:8 <05769> Mlwel <02308> ldxw <05315> Mspn <06306> Nwydp <03365> rqyw <49:9> (49:8)

49:9 <07845> txsh <07200> hary <03808> al <05331> xunl <05750> dwe <02421> yxyw <49:10> (49:9)

49:10 <02428> Mlyx <0312> Myrxal <05800> wbzew <06> wdbay <01198> rebw <03684> lyok <03162> dxy <04191> wtwmy <02450> Mymkx <07200> hary <03588> yk <49:11> (49:10)

49:11 <0127> twmda <05921> yle <08034> Mtwmsb <07121> warq <01755> rdw <01755> rdl <04908> Mtnksm <05769> Mlwel <01004> wmytb <07130> Mbrq <49:12> (49:11)

49:12 <01820> wmdn <0929> twmhbk <04911> lsmn <03885> Nyly <01077> lb <03366> rqyb <0120> Mdaw <49:13> (49:12)

49:13 <05542> hlo <07521> wury <06310> Mhypb <0310> Mhyrxaw <0> wml <03689> lok <01870> Mkrd <02088> hz <49:14> (49:13)

49:14 <0> wl <02073> lbzm <07585> lwas <01086> twlbl <06736> *Mrwuw {Mryuw} <01242> rqbl <03477> Myrsy <0> Mb <07287> wdryw <07462> Mery <04194> twm <08371> wts <07585> lwasl <06629> Nauk <49:15> (49:14)

49:15 <05542> hlo <03947> ynxqy <03588> yk <07585> lwas <03027> dym <05315> yspn <06299> hdpy <0430> Myhla <0389> Ka <49:16> (49:15)

49:16 <01004> wtyb <03519> dwbk <07235> hbry <03588> yk <0376> sya <06238> rsey <03588> yk <03372> aryt <0408> la <49:17> (49:16)

49:17 <03519> wdwbk <0310> wyrxa <03381> dry <03808> al <03605> lkh <03947> xqy <04194> wtwmb <03808> al <03588> yk <49:18> (49:17)

49:18 <0> Kl <03190> byjyt <03588> yk <03034> Kdwyw <01288> Krby <02416> wyyxb <05315> wspn <03588> yk <49:19> (49:18)

49:19 <0216> rwa <07200> wary <03808> al <05331> xun <05704> de <01> wytwba <01755> rwd <05704> de <0935> awbt <49:20> (49:19)

49:20 <01820> wmdn <0929> twmhbk <04911> lsmn <0995> Nyby <03808> alw <03366> rqyb <0120> Mda <49:21> (49:20)

49:1 (48:1) eiv to telov toiv uioiv kore qalmov (48:2) akousate tauta panta ta eynh enwtisasye pantev oi katoikountev thn oikoumenhn

49:2 (48:3) oi te ghgeneiv kai oi uioi twn anyrwpwn epi to auto plousiov kai penhv

49:3 (48:4) to stoma mou lalhsei sofian kai h meleth thv kardiav mou sunesin

49:4 (48:5) klinw eiv parabolhn to ouv mou anoixw en qalthriw to problhma mou

49:5 (48:6) ina ti foboumai en hmera ponhra h anomia thv pternhv mou kuklwsei me

49:6 (48:7) oi pepoiyotev epi th dunamei autwn kai epi tw plhyei tou ploutou autwn kaucwmenoi

49:7 (48:8) adelfov ou lutroutai lutrwsetai anyrwpov ou dwsei tw yew exilasma autou

49:8 (48:9) kai thn timhn thv lutrwsewv thv quchv autou

49:9 (48:10) kai ekopasen eiv ton aiwna kai zhsetai eiv telov oti ouk oqetai katafyoran otan idh sofouv apoynhskontav

49:10 (48:11) epi to auto afrwn kai anouv apolountai kai kataleiqousin allotrioiv ton plouton autwn

49:11 (48:12) kai oi tafoi autwn oikiai autwn eiv ton aiwna skhnwmata autwn eiv genean kai genean epekalesanto ta onomata autwn epi twn gaiwn autwn

49:12 (48:13) kai anyrwpov en timh wn ou sunhken parasuneblhyh toiv kthnesin toiv anohtoiv kai wmoiwyh autoiv

49:13 (48:14) auth h odov autwn skandalon autoiv kai meta tauta en tw stomati autwn eudokhsousin diaqalma

49:14 (48:15) wv probata en adh eyento yanatov poimainei autouv kai katakurieusousin autwn oi euyeiv to prwi kai h bohyeia autwn palaiwyhsetai en tw adh ek thv doxhv autwn

49:15 (48:16) plhn o yeov lutrwsetai thn quchn mou ek ceirov adou otan lambanh me diaqalma

49:16 (48:17) mh fobou otan plouthsh anyrwpov kai otan plhyunyh h doxa tou oikou autou

49:17 (48:18) oti ouk en tw apoynhskein auton lhmqetai ta panta oude sugkatabhsetai autw h doxa autou

49:18 (48:19) oti h quch autou en th zwh autou euloghyhsetai exomologhsetai soi otan agayunhv autw

49:19 (48:20) eiseleusetai ewv geneav paterwn autou ewv aiwnov ouk oqetai fwv

49:20 (48:21) anyrwpov en timh wn ou sunhken parasuneblhyh toiv kthnesin toiv anohtoiv kai wmoiwyh autoivTIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org