NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 43

43:1 <06403> ynjlpt <05766> hlwew <04820> hmrm <0376> syam <02623> dyox <03808> al <01471> ywgm <07379> ybyr <07378> hbyrw <0430> Myhla <08199> ynjps (43:1)

43:2 <0341> bywa <03906> Uxlb <01980> Klhta <06937> rdq <04100> hml <02186> yntxnz <04100> hml <04581> yzwem <0430> yhla <0859> hta <03588> yk (43:2)

43:3 <04908> Kytwnksm <0413> law <06944> Ksdq <02022> rh <0413> la <0935> ynwayby <05148> ynwxny <01992> hmh <0571> Ktmaw <0216> Krwa <07971> xls (43:3)

43:4 <0430> yhla <0430> Myhla <03658> rwnkb <03034> Kdwaw <01524> ylyg <08057> txmv <0410> la <0413> la <0430> Myhla <04196> xbzm <0413> la <0935> hawbaw (43:4)

43:5 <0430> yhlaw <06440> ynp <03444> tewsy <03034> wndwa <05750> dwe <03588> yk <0430> Myhlal <03176> ylyxwh <05921> yle <01993> ymht <04100> hmw <05315> yspn <07817> yxxwtst <04100> hm (43:5)

43:1 (42:1) qalmov tw dauid krinon me o yeov kai dikason thn dikhn mou ex eynouv ouc osiou apo anyrwpou adikou kai doliou rusai me

43:2 (42:2) oti su ei o yeov krataiwma mou ina ti apwsw me kai ina ti skuyrwpazwn poreuomai en tw ekylibein ton ecyron mou

43:3 (42:3) exaposteilon to fwv sou kai thn alhyeian sou auta me wdhghsan kai hgagon me eiv orov agion sou kai eiv ta skhnwmata sou

43:4 (42:4) kai eiseleusomai prov to yusiasthrion tou yeou prov ton yeon ton eufrainonta thn neothta mou exomologhsomai soi en kiyara o yeov o yeov mou

43:5 (42:5) ina ti perilupov ei quch kai ina ti suntarasseiv me elpison epi ton yeon oti exomologhsomai autw swthrion tou proswpou mou o yeov mouTIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org