NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 4

4:1 <08605> ytlpt <08085> emsw <02603> ynnx <0> yl <07337> tbxrh <06862> rub <06664> yqdu <0430> yhla <06030> ynne <07121> yarqb ((2)) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05058> twnygnb <05329> xunml (4:1)

4:2 <05542> hlo <03577> bzk <01245> wsqbt <07385> qyr <0157> Nwbhat <03639> hmlkl <03519> ydwbk <04100> hm <05704> de <0376> sya <01121> ynb <4:3> (4:2)

4:3 <0413> wyla <07121> yarqb <08085> emsy <03068> hwhy <0> wl <02623> dyox <03068> hwhy <06395> hlph <03588> yk <03045> wedw <4:4> (4:3)

4:4 <05542> hlo <01826> wmdw <04904> Mkbksm <05921> le <03824> Mkbblb <0559> wrma <02398> wajxt <0408> law <07264> wzgr <4:5> (4:4)

4:5 <03068> hwhy <0413> la <0982> wxjbw <06664> qdu <02077> yxbz <02076> wxbz <4:6> (4:5)

4:6 <03068> hwhy <06440> Kynp <0216> rwa <05921> wnyle <05375> hon <02896> bwj <07200> wnary <04310> ym <0559> Myrma <07227> Mybr <4:7> (4:6)

4:7 <07231> wbr <08492> Mswrytw <01715> Mngd <06256> tem <03820> yblb <08057> hxmv <05414> httn <4:8> (4:7)

4:8 <03427> ynbyswt <0983> xjbl <0910> ddbl <03068> hwhy <0859> hta <03588> yk <03462> Nsyaw <07901> hbksa <03162> wdxy <07965> Mwlsb <4:9> (4:8)

4:1 eiv to telov en qalmoiv wdh tw dauid (4:2) en tw epikaleisyai me eishkousen mou o yeov thv dikaiosunhv mou en yliqei eplatunav moi oiktirhson me kai eisakouson thv proseuchv mou

4:2 (4:3) uioi anyrwpwn ewv pote barukardioi ina ti agapate mataiothta kai zhteite qeudov diaqalma

4:3 (4:4) kai gnwte oti eyaumastwsen kuriov ton osion autou kuriov eisakousetai mou en tw kekragenai me prov auton

4:4 (4:5) orgizesye kai mh amartanete legete en taiv kardiaiv umwn kai epi taiv koitaiv umwn katanughte diaqalma

4:5 (4:6) yusate yusian dikaiosunhv kai elpisate epi kurion

4:6 (4:7) polloi legousin tiv deixei hmin ta agaya eshmeiwyh ef hmav to fwv tou proswpou sou kurie

4:7 (4:8) edwkav eufrosunhn eiv thn kardian mou apo kairou sitou kai oinou kai elaiou autwn eplhyunyhsan

4:8 (4:9) en eirhnh epi to auto koimhyhsomai kai upnwsw oti su kurie kata monav ep elpidi katwkisav meTIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org