NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 37

37:1 <05766> hlwe <06213> yveb <07065> anqt <0408> la <07489> Myermb <02734> rxtt <0408> la <01732> dwdl (37:1)

37:2 <05034> Nwlwby <01877> asd <03418> qrykw <05243> wlmy <04120> hrhm <02682> ryuxk <03588> yk (37:2)

37:3 <0530> hnwma <07462> herw <0776> Ura <07931> Nks <02896> bwj <06213> hvew <03068> hwhyb <0982> xjb (37:3)

37:4 <03820> Kbl <04862> tlasm <0> Kl <05414> Ntyw <03068> hwhy <05921> le <06026> gnethw (37:4)

37:5 <06213> hvey <01931> awhw <05921> wyle <0982> xjbw <01870> Kkrd <03068> hwhy <05921> le <01556> lwg (37:5)

37:6 <06672> Myrhuk <04941> Kjpsmw <06664> Kqdu <0216> rwak <03318> ayuwhw (37:6)

37:7 <04209> twmzm <06213> hve <0376> syab <01870> wkrd <06743> xylumb <02734> rxtt <0408> la <0> wl <02342> llwxthw <03068> hwhyl <01826> Mwd (37:7)

37:8 <07489> erhl <0389> Ka <02734> rxtt <0408> la <02534> hmx <05800> bzew <0639> Pam <07503> Prh (37:8)

37:9 <0776> Ura <03423> wsryy <01992> hmh <03068> hwhy <06960> ywqw <03772> Nwtrky <07489> Myerm <03588> yk (37:9)

37:10 <0369> wnnyaw <04725> wmwqm <05921> le <0995> tnnwbthw <07563> esr <0369> Nyaw <04592> jem <05750> dwew (37:10)

37:11 <07965> Mwls <07230> br <05921> le <06026> wgnethw <0776> Ura <03423> wsryy <06035> Mywnew (37:11)

37:12 <08127> wyns <05921> wyle <02786> qrxw <06662> qydul <07563> esr <02161> Mmz (37:12)

37:13 <03117> wmwy <0935> aby <03588> yk <07200> har <03588> yk <0> wl <07832> qxvy <0136> ynda (37:13)

37:14 <01870> Krd <03477> yrsy <02873> xwbjl <034> Nwybaw <06041> yne <05307> lyphl <07198> Mtsq <01869> wkrdw <07563> Myesr <06605> wxtp <02719> brx (37:14)

37:15 <07665> hnrbst <07198> Mtwtsqw <03820> Mblb <0935> awbt <02719> Mbrx (37:15)

37:16 <07227> Mybr <07563> Myesr <01995> Nwmhm <06662> qydul <04592> jem <02896> bwj (37:16)

37:17 <03068> hwhy <06662> Myqydu <05564> Kmwow <07665> hnrbst <07563> Myesr <02220> twewrz <03588> yk (37:17)

37:18 <01961> hyht <05769> Mlwel <05159> Mtlxnw <08549> Mmymt <03117> ymy <03068> hwhy <03045> edwy (37:18)

37:19 <07646> webvy <07459> Nwber <03117> ymybw <07451> her <06256> teb <0954> wsby <03808> al (37:19)

37:20 <03615> wlk <06227> Nseb <03615> wlk <03733> Myrk <03368> rqyk <03068> hwhy <0341> ybyaw <06> wdbay <07563> Myesr <03588> yk (37:20)

37:21 <05414> Ntwnw <02603> Nnwx <06662> qyduw <07999> Mlsy <03808> alw <07563> esr <03867> hwl (37:21)

37:22 <03772> wtrky <07043> wyllqmw <0776> Ura <03423> wsryy <01288> wykrbm <03588> yk (37:22)

37:23 <02654> Upxy <01870> wkrdw <03559> wnnwk <01397> rbg <04703> ydeum <03068> hwhym (37:23)

37:24 <03027> wdy <05564> Kmwo <03068> hwhy <03588> yk <02904> ljwy <03808> al <05307> lpy <03588> yk (37:24)

37:25 <03899> Mxl <01245> sqbm <02233> werzw <05800> bzen <06662> qydu <07200> ytyar <03808> alw <02204> ytnqz <01571> Mg <01961> ytyyh <05288> ren (37:25)

37:26 <01293> hkrbl <02233> werzw <03867> hwlmw <02603> Nnwx <03117> Mwyh <03605> lk (37:26)

37:27 <05769> Mlwel <07931> Nksw <02896> bwj <06213> hvew <07451> erm <05493> rwo (37:27)

37:28 <03772> trkn <07563> Myesr <02233> erzw <08104> wrmsn <05769> Mlwel <02623> wydyox <0853> ta <05800> bzey <03808> alw <04941> jpsm <0157> bha <03068> hwhy <03588> yk (37:28)

37:29 <05921> hyle <05703> del <07931> wnksyw <0776> Ura <03423> wsryy <06662> Myqydu (37:29)

37:30 <04941> jpsm <01696> rbdt <03956> wnwslw <02451> hmkx <01897> hghy <06662> qydu <06310> yp (37:30)

37:31 <0838> wyrsa <04571> demt <03808> al <03820> wblb <0430> wyhla <08451> trwt (37:31)

37:32 <04191> wtymhl <01245> sqbmw <06662> qydul <07563> esr <06822> hpwu (37:32)

37:33 <08199> wjpshb <07561> wneysry <03808> alw <03027> wdyb <05800> wnbzey <03808> al <03068> hwhy (37:33)

37:34 <07200> hart <07563> Myesr <03772> trkhb <0776> Ura <03423> tsrl <07311> Kmmwryw <01870> wkrd <08104> rmsw <03068> hwhy <0413> la <06960> hwq (37:34)

37:35 <07488> Nner <0249> xrzak <06168> hretmw <06184> Uyre <07563> esr <07200> ytyar (37:35)

37:36 <04672> aumn <03808> alw <01245> whsqbaw <0369> wnnya <02009> hnhw <05674> rbeyw (37:36)

37:37 <07965> Mwls <0376> syal <0319> tyrxa <03588> yk <03477> rsy <07200> harw <08535> Mt <08104> rms (37:37)

37:38 <03772> htrkn <07563> Myesr <0319> tyrxa <03162> wdxy <08045> wdmsn <06586> Myespw (37:38)

37:39 <06869> hru <06256> teb <04581> Mzwem <03068> hwhym <06662> Myqydu <08668> tewstw (37:39)

37:40 <0> wb <02620> wox <03588> yk <03467> Meyswyw <07563> Myesrm <06403> Mjlpy <06403> Mjlpyw <03068> hwhy <05826> Mrzeyw (37:40)

37:1 (36:1) tou dauid mh parazhlou en ponhreuomenoiv mhde zhlou touv poiountav thn anomian

37:2 (36:2) oti wsei cortov tacu apoxhranyhsontai kai wsei lacana clohv tacu apopesountai

37:3 (36:3) elpison epi kurion kai poiei crhstothta kai kataskhnou thn ghn kai poimanyhsh epi tw ploutw authv

37:4 (36:4) katatrufhson tou kuriou kai dwsei soi ta aithmata thv kardiav sou

37:5 (36:5) apokaluqon prov kurion thn odon sou kai elpison ep auton kai autov poihsei

37:6 (36:6) kai exoisei wv fwv thn dikaiosunhn sou kai to krima sou wv meshmbrian

37:7 (36:7) upotaghyi tw kuriw kai iketeuson auton mh parazhlou en tw kateuodoumenw en th odw autou en anyrwpw poiounti paranomiav

37:8 (36:8) pausai apo orghv kai egkatalipe yumon mh parazhlou wste ponhreuesyai

37:9 (36:9) oti oi ponhreuomenoi exoleyreuyhsontai oi de upomenontev ton kurion autoi klhronomhsousin ghn

37:10 (36:10) kai eti oligon kai ou mh uparxh o amartwlov kai zhthseiv ton topon autou kai ou mh eurhv

37:11 (36:11) oi de praeiv klhronomhsousin ghn kai katatrufhsousin epi plhyei eirhnhv

37:12 (36:12) parathrhsetai o amartwlov ton dikaion kai bruxei ep auton touv odontav autou

37:13 (36:13) o de kuriov ekgelasetai auton oti problepei oti hxei h hmera autou

37:14 (36:14) romfaian espasanto oi amartwloi eneteinan toxon autwn tou katabalein ptwcon kai penhta tou sfaxai touv euyeiv th kardia

37:15 (36:15) h romfaia autwn eiselyoi eiv thn kardian autwn kai ta toxa autwn suntribeihsan

37:16 (36:16) kreisson oligon tw dikaiw uper plouton amartwlwn polun

37:17 (36:17) oti bracionev amartwlwn suntribhsontai uposthrizei de touv dikaiouv kuriov

37:18 (36:18) ginwskei kuriov tav odouv twn amwmwn kai h klhronomia autwn eiv ton aiwna estai

37:19 (36:19) ou kataiscunyhsontai en kairw ponhrw kai en hmeraiv limou cortasyhsontai

37:20 (36:20) oti oi amartwloi apolountai oi de ecyroi tou kuriou ama tw doxasyhnai autouv kai uqwyhnai eklipontev wsei kapnov exelipon

37:21 (36:21) daneizetai o amartwlov kai ouk apoteisei o de dikaiov oiktirei kai didoi

37:22 (36:22) oti oi eulogountev auton klhronomhsousi ghn oi de katarwmenoi auton exoleyreuyhsontai

37:23 (36:23) para kuriou ta diabhmata anyrwpou kateuyunetai kai thn odon autou yelhsei

37:24 (36:24) otan pesh ou kataracyhsetai oti kuriov antisthrizei ceira autou

37:25 (36:25) newterov egenomhn kai gar eghrasa kai ouk eidon dikaion egkataleleimmenon oude to sperma autou zhtoun artouv

37:26 (36:26) olhn thn hmeran elea kai daneizei kai to sperma autou eiv eulogian estai

37:27 (36:27) ekklinon apo kakou kai poihson agayon kai kataskhnou eiv aiwna aiwnov

37:28 (36:28) oti kuriov agapa krisin kai ouk egkataleiqei touv osiouv autou eiv ton aiwna fulacyhsontai anomoi de ekdiwcyhsontai kai sperma asebwn exoleyreuyhsetai

37:29 (36:29) dikaioi de klhronomhsousi ghn kai kataskhnwsousin eiv aiwna aiwnov ep authv

37:30 (36:30) stoma dikaiou melethsei sofian kai h glwssa autou lalhsei krisin

37:31 (36:31) o nomov tou yeou autou en kardia autou kai ouc uposkelisyhsetai ta diabhmata autou

37:32 (36:32) katanoei o amartwlov ton dikaion kai zhtei tou yanatwsai auton

37:33 (36:33) o de kuriov ou mh egkataliph auton eiv tav ceirav autou oude mh katadikashtai auton otan krinhtai autw

37:34 (36:34) upomeinon ton kurion kai fulaxon thn odon autou kai uqwsei se tou kataklhronomhsai ghn en tw exoleyreuesyai amartwlouv oqh

37:35 (36:35) eidon asebh uperuqoumenon kai epairomenon wv tav kedrouv tou libanou

37:36 (36:36) kai parhlyon kai idou ouk hn kai ezhthsa auton kai ouc eureyh o topov autou

37:37 (36:37) fulasse akakian kai ide euyuthta oti estin egkataleimma anyrwpw eirhnikw

37:38 (36:38) oi de paranomoi exoleyreuyhsontai epi to auto ta egkataleimmata twn asebwn exoleyreuyhsontai

37:39 (36:39) swthria de twn dikaiwn para kuriou kai uperaspisthv autwn estin en kairw yliqewv

37:40 (36:40) kai bohyhsei autoiv kuriov kai rusetai autouv kai exeleitai autouv ex amartwlwn kai swsei autouv oti hlpisan ep autonTIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org