NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 3

3:1 <05921> yle <06965> Mymq <07227> Mybr <06862> yru <07231> wbr <04100> hm <03068> hwhy ((2)) <01121> wnb <053> Mwlsba <06440> ynpm <01272> wxrbb <01732> dwdl <04210> rwmzm (3:1)

3:2 <05542> hlo <0430> Myhlab <0> wl <03444> htewsy <0369> Nya <05315> yspnl <0559> Myrma <07227> Mybr <3:3> (3:2)

3:3 <07218> ysar <07311> Myrmw <03519> ydwbk <01157> ydeb <04043> Ngm <03068> hwhy <0859> htaw <3:4> (3:3)

3:4 <05542> hlo <06944> wsdq <02022> rhm <06030> ynneyw <07121> arqa <03069> hwhy <0413> la <06963> ylwq <3:5> (3:4)

3:5 <05564> ynkmoy <03068> hwhy <03588> yk <06974> ytwuyqh <03462> hnsyaw <07901> ytbks <0589> yna <3:6> (3:5)

3:6 <05921> yle <07896> wts <05439> bybo <0834> rsa <05971> Me <07233> twbbrm <03372> arya <03808> al <3:7> (3:6)

3:7 <07665> trbs <07563> Myesr <08127> yns <03895> yxl <0341> ybya <03605> lk <0853> ta <05221> tykh <03588> yk <0430> yhla <03467> yneyswh <03068> hwhy <06965> hmwq <3:8> (3:7)

3:8 <05542> hlo <01293> Ktkrb <05971> Kme <05921> le <03444> hewsyh <03068> hwhyl <3:9> (3:8)

3:1 qalmov tw dauid opote apedidrasken apo proswpou abessalwm tou uiou autou (3:2) kurie ti eplhyunyhsan oi ylibontev me polloi epanistantai ep eme

3:2 (3:3) polloi legousin th quch mou ouk estin swthria autw en tw yew autou diaqalma

3:3 (3:4) su de kurie antilhmptwr mou ei doxa mou kai uqwn thn kefalhn mou

3:4 (3:5) fwnh mou prov kurion ekekraxa kai ephkousen mou ex orouv agiou autou diaqalma

3:5 (3:6) egw ekoimhyhn kai upnwsa exhgeryhn oti kuriov antilhmqetai mou

3:6 (3:7) ou fobhyhsomai apo muriadwn laou twn kuklw sunepitiyemenwn moi

3:7 (3:8) anasta kurie swson me o yeov mou oti su epataxav pantav touv ecyrainontav moi mataiwv odontav amartwlwn sunetriqav

3:8 (3:9) tou kuriou h swthria kai epi ton laon sou h eulogia souTIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org