NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 2

2:1 <07385> qyr <01897> wghy <03816> Mymalw <01471> Mywg <07283> wsgr <04100> hml (2:1)

2:2 <04899> wxysm <05921> lew <03068> hwhy <05921> le <03162> dxy <03245> wdown <07336> Mynzwrw <0776> Ura <04428> yklm <03320> wbuyty (2:2)

2:3 <05688> wmytbe <04480> wnmm <07993> hkylsnw <04147> wmytwrowm <0853> ta <05423> hqtnn (2:3)

2:4 <0> wml <03932> gely <0136> ynda <07832> qxvy <08064> Mymsb <03427> bswy (2:4)

2:5 <0926> wmlhby <02740> wnwrxbw <0639> wpab <0413> wmyla <01696> rbdy <0227> za (2:5)

2:6 <06944> ysdq <02022> rh <06726> Nwyu <05921> le <04428> yklm <05258> ytkon <0589> ynaw (2:6)

2:7 <03205> Kytdly <03117> Mwyh <0589> yna <0859> hta <01121> ynb <0413> yla <0559> rma <03069> hwhy <02706> qx <0413> la <05608> hrpoa (2:7)

2:8 <0776> Ura <0657> yopa <0272> Ktzxaw <05159> Ktlxn <01471> Mywg <05414> hntaw <04480> ynmm <07592> las (2:8)

2:9 <05310> Mupnt <03335> ruwy <03627> ylkk <01270> lzrb <07626> jbsb <07489> Mert (2:9)

2:10 <0776> Ura <08199> yjps <03256> wrowh <07919> wlykvh <04428> Myklm <06258> htew (2:10)

2:11 <07461> hderb <01523> wlygw <03374> haryb <03068> hwhy <0853> ta <05647> wdbe (2:11)

2:12 <0> wb <02620> yowx <03605> lk <0835> yrsa <0639> wpa <04592> jemk <01197> reby <03588> yk <01870> Krd <06> wdbatw <0599> Pnay <06435> Np <01248> rb <05401> wqsn (2:12)

2:1 ina ti efruaxan eynh kai laoi emelethsan kena

2:2 paresthsan oi basileiv thv ghv kai oi arcontev sunhcyhsan epi to auto kata tou kuriou kai kata tou cristou autou diaqalma

2:3 diarrhxwmen touv desmouv autwn kai aporriqwmen af hmwn ton zugon autwn

2:4 o katoikwn en ouranoiv ekgelasetai autouv kai o kuriov ekmukthriei autouv

2:5 tote lalhsei prov autouv en orgh autou kai en tw yumw autou taraxei autouv

2:6 egw de katestayhn basileuv up autou epi siwn orov to agion autou

2:7 diaggellwn to prostagma kuriou kuriov eipen prov me uiov mou ei su egw shmeron gegennhka se

2:8 aithsai par emou kai dwsw soi eynh thn klhronomian sou kai thn katascesin sou ta perata thv ghv

2:9 poimaneiv autouv en rabdw sidhra wv skeuov keramewv suntriqeiv autouv

2:10 kai nun basileiv sunete paideuyhte pantev oi krinontev thn ghn

2:11 douleusate tw kuriw en fobw kai agalliasye autw en tromw

2:12 draxasye paideiav mhpote orgisyh kuriov kai apoleisye ex odou dikaiav otan ekkauyh en tacei o yumov autou makarioi pantev oi pepoiyotev ep autwTIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org