NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 19

19:1 <07549> eyqrh <05046> dygm <03027> wydy <04639> hvemw <0410> la <03519> dwbk <05608> Myrpom <08064> Mymsh ((2)) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05329> xunml (19:1)

19:2 <01847> ted <02331> hwxy <03915> hlyll <03915> hlylw <0562> rma <05042> eyby <03117> Mwyl <03117> Mwy <19:3> (19:2)

19:3 <06963> Mlwq <08085> emsn <01097> ylb <01697> Myrbd <0369> Nyaw <0562> rma <0369> Nya <19:4> (19:3)

19:4 <0> Mhb <0168> lha <07760> Mv <08121> smsl <04405> Mhylm <08398> lbt <07097> huqbw <06957> Mwq <03318> auy <0776> Urah <03605> lkb <19:5> (19:4)

19:5 <0734> xra <07323> Uwrl <01368> rwbgk <07797> vyvy <02646> wtpxm <03318> auy <02860> Ntxk <01931> awhw <19:6> (19:5)

19:6 <02535> wtmxm <05641> rton <0369> Nyaw <07098> Mtwuq <05921> le <08622> wtpwqtw <04161> wauwm <08064> Mymsh <07097> huqm <19:7> (19:6)

19:7 <06612> ytp <02449> tmykxm <0539> hnman <03068> hwhy <05715> twde <05315> spn <07725> tbysm <08549> hmymt <03068> hwhy <08451> trwt <19:8> (19:7)

19:8 <05869> Mynye <0215> tryam <01249> hrb <03068> hwhy <04687> twum <03820> bl <08055> yxmvm <03477> Myrsy <03068> hwhy <06490> ydwqp <19:9> (19:8)

19:9 <03162> wdxy <06663> wqdu <0571> tma <03068> hwhy <04941> yjpsm <05703> del <05975> tdmwe <02889> hrwhj <03068> hwhy <03374> tary <19:10> (19:9)

19:10 <06688> Mypwu <05317> tpnw <01706> sbdm <04966> Myqwtmw <07227> br <06337> zpmw <02091> bhzm <02530> Mydmxnh <19:11> (19:10)

19:11 <07227> br <06118> bqe <08104> Mrmsb <0> Mhb <02094> rhzn <05650> Kdbe <01571> Mg <19:12> (19:11)

19:12 <05352> ynqn <05641> twrtonm <0995> Nyby <04310> ym <07691> twaygs <19:13> (19:12)

19:13 <07227> br <06588> espm <05352> ytyqnw <08552> Mtya <0227> za <0> yb <04910> wlsmy <0408> la <05650> Kdbe <02820> Kvx <02086> Mydzm <01571> Mg <19:14> (19:13)

19:14 <01350> ylagw <06697> yrwu <03068> hwhy <06440> Kynpl <03820> ybl <01902> Nwyghw <06310> yp <0561> yrma <07522> Nwurl <01961> wyhy <19:15> (19:14)

19:1 (18:1) eiv to telov qalmov tw dauid (18:2) oi ouranoi dihgountai doxan yeou poihsin de ceirwn autou anaggellei to sterewma

19:2 (18:3) hmera th hmera ereugetai rhma kai nux nukti anaggellei gnwsin

19:3 (18:4) ouk eisin laliai oude logoi wn ouci akouontai ai fwnai autwn

19:4 (18:5) eiv pasan thn ghn exhlyen o fyoggov autwn kai eiv ta perata thv oikoumenhv ta rhmata autwn en tw hliw eyeto to skhnwma autou

19:5 (18:6) kai autov wv numfiov ekporeuomenov ek pastou autou agalliasetai wv gigav dramein odon autou

19:6 (18:7) ap akrou tou ouranou h exodov autou kai to katanthma autou ewv akrou tou ouranou kai ouk estin ov apokrubhsetai thn yermhn autou

19:7 (18:8) o nomov tou kuriou amwmov epistrefwn qucav h marturia kuriou pisth sofizousa nhpia

19:8 (18:9) ta dikaiwmata kuriou euyeia eufrainonta kardian h entolh kuriou thlaughv fwtizousa ofyalmouv

19:9 (18:10) o fobov kuriou agnov diamenwn eiv aiwna aiwnov ta krimata kuriou alhyina dedikaiwmena epi to auto

19:10 (18:11) epiyumhta uper crusion kai liyon timion polun kai glukutera uper meli kai khrion

19:11 (18:12) kai gar o doulov sou fulassei auta en tw fulassein auta antapodosiv pollh

19:12 (18:13) paraptwmata tiv sunhsei ek twn krufiwn mou kayarison me

19:13 (18:14) kai apo allotriwn feisai tou doulou sou ean mh mou katakurieuswsin tote amwmov esomai kai kayarisyhsomai apo amartiav megalhv

19:14 (18:15) kai esontai eiv eudokian ta logia tou stomatov mou kai h meleth thv kardiav mou enwpion sou dia pantov kurie bohye mou kai lutrwta mouTIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org