NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 144

144:1 <04421> hmxlml <0676> ytwebua <07128> brql <03027> ydy <03925> dmlmh <06697> yrwu <03068> hwhy <01288> Kwrb <01732> dwdl (144:1)

144:2 <08478> ytxt <05971> yme <07286> ddwrh <02620> ytyox <0> wbw <04043> yngm <0> yl <06403> yjlpmw <04869> ybgvm <04686> ytdwumw <02617> ydox (144:2)

144:3 <02803> whbsxtw <0376> swna <01121> Nb <03045> whedtw <0120> Mda <04100> hm <03069> hwhy (144:3)

144:4 <05674> rbwe <06738> luk <03117> wymy <01819> hmd <01892> lbhl <0120> Mda (144:4)

144:5 <06225> wnseyw <02022> Myrhb <05060> eg <03381> drtw <08064> Kyms <05186> jh <03068> hwhy (144:5)

144:6 <02000> Mmhtw <02671> Kyux <07971> xls <06327> Muyptw <01300> qrb <01299> qwrb (144:6)

144:7 <05236> rkn <01121> ynb <03027> dym <07227> Mybr <04325> Mymm <05337> ynlyuhw <06475> ynup <04791> Mwrmm <03027> Kydy <07971> xls (144:7)

144:8 <08267> rqs <03225> Nymy <03225> Mnymyw <07723> aws <01696> rbd <06310> Mhyp <0834> rsa (144:8)

144:9 <0> Kl <02167> hrmza <06218> rwve <05035> lbnb <0> Kl <07892> hrysa <02319> sdx <07891> rys <0430> Myhla (144:9)

144:10 <07451> her <02719> brxm <05650> wdbe <01732> dwd <0853> ta <06475> huwph <04428> Myklml <08668> hewst <05414> Ntwnh (144:10)

144:11 <08267> rqs <03225> Nymy <03225> Mnymyw <07723> aws <01696> rbd <06310> Mhyp <0834> rsa <05236> rkn <01121> ynb <03027> dym <05337> ynlyuhw <06475> ynup (144:11)

144:12 <01964> lkyh <08403> tynbt <02404> twbjxm <02106> tywzk <01323> wnytwnb <05271> Mhyrwenb <01431> Myldgm <05195> Myejnk <01121> wnynb <0834> rsa (144:12)

144:13 <02351> wnytwuwxb <07231> twbbrm <0503> twpylam <06629> wnnwau <02177> Nz <0413> la <02177> Nzm <06329> Myqypm <04392> Myalm <04200> wnywzm (144:13)

144:14 <07339> wnytbxrb <06682> hxwu <0369> Nyaw <03318> tauwy <0369> Nyaw <06556> Urp <0369> Nya <05445> Mylbom <0441> wnypwla (144:14)

144:15 <0430> wyhla <03068> hwhys <05971> Meh <0835> yrsa <0> wl <03602> hkks <05971> Meh <0835> yrsa (144:15)

144:1 (143:1) tw dauid prov ton goliad euloghtov kuriov o yeov mou o didaskwn tav ceirav mou eiv parataxin touv daktulouv mou eiv polemon

144:2 (143:2) eleov mou kai katafugh mou antilhmptwr mou kai rusthv mou uperaspisthv mou kai ep autw hlpisa o upotasswn ton laon mou up eme

144:3 (143:3) kurie ti estin anyrwpov oti egnwsyhv autw h uiov anyrwpou oti logizh auton

144:4 (143:4) anyrwpov mataiothti wmoiwyh ai hmerai autou wsei skia paragousin

144:5 (143:5) kurie klinon ouranouv sou kai katabhyi aqai twn orewn kai kapnisyhsontai

144:6 (143:6) astraqon astraphn kai skorpieiv autouv exaposteilon ta belh sou kai suntaraxeiv autouv

144:7 (143:7) exaposteilon thn ceira sou ex uqouv exelou me kai rusai me ex udatwn pollwn ek ceirov uiwn allotriwn

144:8 (143:8) wn to stoma elalhsen mataiothta kai h dexia autwn dexia adikiav

144:9 (143:9) o yeov wdhn kainhn asomai soi en qalthriw dekacordw qalw soi

144:10 (143:10) tw didonti thn swthrian toiv basileusin tw lutroumenw dauid ton doulon autou ek romfaiav ponhrav

144:11 (143:11) rusai me kai exelou me ek ceirov uiwn allotriwn wn to stoma elalhsen mataiothta kai h dexia autwn dexia adikiav

144:12 (143:12) wn oi uioi wv neofuta hdrummena en th neothti autwn ai yugaterev autwn kekallwpismenai perikekosmhmenai wv omoiwma naou

144:13 (143:13) ta tamieia autwn plhrh exereugomena ek toutou eiv touto ta probata autwn polutoka plhyunonta en taiv exodoiv autwn

144:14 (143:14) oi boev autwn paceiv ouk estin kataptwma fragmou oude diexodov oude kraugh en taiv plateiaiv autwn

144:15 (143:15) emakarisan ton laon w tauta estin makariov o laov ou kuriov o yeov autouTIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org