NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 139

139:1 <03045> edtw <02713> yntrqx <03068> hwhy <04210> rwmzm <01732> dwdl <05329> xunml (139:1)

139:2 <07350> qwxrm <07454> yerl <0995> htnb <06965> ymwqw <03427> ytbs <03045> tedy <0859> hta (139:2)

139:3 <05532> htnkoh <01870> ykrd <03605> lkw <02219> tyrz <07252> yebrw <0734> yxra (139:3)

139:4 <03605> hlk <03045> tedy <03068> hwhy <02005> Nh <03956> ynwslb <04405> hlm <0369> Nya <03588> yk (139:4)

139:5 <03709> hkpk <05921> yle <07896> tstw <06696> yntru <06924> Mdqw <0268> rwxa (139:5)

139:6 <0> hl <03201> lkwa <03808> al <07682> hbgvn <04480> ynmm <01847> ted <06383> *haylp {hyalp} (139:6)

139:7 <01272> xrba <06440> Kynpm <0575> hnaw <07307> Kxwrm <01980> Kla <0575> hna (139:7)

139:8 <02005> Knh <07585> lwas <03331> heyuaw <0859> hta <08033> Ms <08064> Myms <05266> qoa <0518> Ma (139:8)

139:9 <03220> My <0319> tyrxab <07931> hnksa <07837> rxs <03671> ypnk <05375> ava (139:9)

139:10 <03225> Knymy <0270> ynzxatw <05148> ynxnt <03027> Kdy <08033> Ms <01571> Mg (139:10)

139:11 <01157> yndeb <0216> rwa <03915> hlylw <07779> ynpwsy <02822> Ksx <0389> Ka <0559> rmaw (139:11)

139:12 <0219> hrwak <02825> hkysxk <0215> ryay <03117> Mwyk <03915> hlylw <04480> Kmm <02821> Kysxy <03808> al <02822> Ksx <01571> Mg (139:12)

139:13 <0517> yma <0990> Njbb <05526> ynkot <03629> ytylk <07069> tynq <0859> hta <03588> yk (139:13)

139:14 <03966> dam <03045> tedy <05315> yspnw <04639> Kyvem <06381> Myalpn <06395> ytylpn <03372> twarwn <03588> yk <05921> le <03034> Kdwa (139:14)

139:15 <0776> Ura <08482> twytxtb <07551> ytmqr <05643> rtob <06213> ytyve <0834> rsa <04480> Kmm <06108> ymue <03582> dxkn <03808> al (139:15)

139:16 <0> Mhb <0259> dxa <03808> *wlw {alw} <03335> wruy <03117> Mymy <03789> wbtky <03605> Mlk <05612> Krpo <05921> lew <05869> Kynye <07200> war <01564> ymlg (139:16)

139:17 <07218> Mhysar <06105> wmue <04100> hm <0410> la <07454> Kyer <03365> wrqy <04100> hm <0> ylw (139:17)

139:18 <05973> Kme <05750> ydwew <06974> ytuyqh <07235> Nwbry <02344> lwxm <05608> Mrpoa (139:18)

139:19 <04480> ynm <05493> wrwo <01818> Mymd <0582> ysnaw <07563> esr <0433> hwla <06991> ljqt <0518> Ma (139:19)

139:20 <06145> Kyre <07723> awsl <05375> avn <04209> hmzml <0559> Krmay <0834> rsa (139:20)

139:21 <06962> jjwqta <08618> Kymmwqtbw <08130> anva <03068> hwhy <08130> Kyanvm <03808> awlh (139:21)

139:22 <0> yl <01961> wyh <0341> Mybywal <08130> Mytanv <08135> hanv <08503> tylkt (139:22)

139:23 <08312> yperv <03045> edw <0974> ynnxb <03824> ybbl <03045> edw <0410> la <02713> ynrqx (139:23)

139:24 <05769> Mlwe <01870> Krdb <05148> ynxnw <0> yb <06090> bue <01870> Krd <0518> Ma <07200> harw (139:24)

139:1 (138:1) eiv to telov qalmov tw dauid kurie edokimasav me kai egnwv me

139:2 (138:2) su egnwv thn kayedran mou kai thn egersin mou su sunhkav touv dialogismouv mou apo makroyen

139:3 (138:3) thn tribon mou kai thn scoinon mou su exicniasav kai pasav tav odouv mou proeidev

139:4 (138:4) oti ouk estin logov en glwssh mou

139:5 (138:5) idou kurie su egnwv panta ta escata kai ta arcaia su eplasav me kai eyhkav ep eme thn ceira sou

139:6 (138:6) eyaumastwyh h gnwsiv sou ex emou ekrataiwyh ou mh dunwmai prov authn

139:7 (138:7) pou poreuyw apo tou pneumatov sou kai apo tou proswpou sou pou fugw

139:8 (138:8) ean anabw eiv ton ouranon su ei ekei ean katabw eiv ton adhn parei

139:9 (138:9) ean analaboimi tav pterugav mou kat oryron kai kataskhnwsw eiv ta escata thv yalasshv

139:10 (138:10) kai gar ekei h ceir sou odhghsei me kai kayexei me h dexia sou

139:11 (138:11) kai eipa ara skotov katapathsei me kai nux fwtismov en th trufh mou

139:12 (138:12) oti skotov ou skotisyhsetai apo sou kai nux wv hmera fwtisyhsetai wv to skotov authv outwv kai to fwv authv

139:13 (138:13) oti su ekthsw touv nefrouv mou kurie antelabou mou ek gastrov mhtrov mou

139:14 (138:14) exomologhsomai soi oti foberwv eyaumastwyhn yaumasia ta erga sou kai h quch mou ginwskei sfodra

139:15 (138:15) ouk ekrubh to ostoun mou apo sou o epoihsav en krufh kai h upostasiv mou en toiv katwtatoiv thv ghv

139:16 (138:16) to akatergaston mou eidosan oi ofyalmoi sou kai epi to biblion sou pantev grafhsontai hmerav plasyhsontai kai ouyeiv en autoiv

139:17 (138:17) emoi de lian etimhyhsan oi filoi sou o yeov lian ekrataiwyhsan ai arcai autwn

139:18 (138:18) exariymhsomai autouv kai uper ammon plhyunyhsontai exhgeryhn kai eti eimi meta sou

139:19 (138:19) ean apokteinhv amartwlouv o yeov andrev aimatwn ekklinate ap emou

139:20 (138:20) oti ereiv eiv dialogismon lhmqontai eiv mataiothta tav poleiv sou

139:21 (138:21) ouci touv misountav se kurie emishsa kai epi toiv ecyroiv sou exethkomhn

139:22 (138:22) teleion misov emisoun autouv eiv ecyrouv egenonto moi

139:23 (138:23) dokimason me o yeov kai gnwyi thn kardian mou etason me kai gnwyi tav tribouv mou

139:24 (138:24) kai ide ei odov anomiav en emoi kai odhghson me en odw aiwniaTIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org