NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 132

132:1 <06031> wtwne <03605> lk <0854> ta <01732> dwdl <03068> hwhy <02142> rwkz <04609> twlemh <07892> rys (132:1)

132:2 <03290> bqey <046> rybal <05087> rdn <03068> hwhyl <07650> ebsn <0834> rsa (132:2)

132:3 <03326> yewuy <06210> vre <05921> le <05927> hlea <0518> Ma <01004> ytyb <0168> lhab <0935> aba <0518> Ma (132:3)

132:4 <08572> hmwnt <06079> ypepel <05869> ynyel <08153> tns <05414> Nta <0518> Ma (132:4)

132:5 <03290> bqey <046> rybal <04908> twnksm <03068> hwhyl <04725> Mwqm <04672> auma <05704> de (132:5)

132:6 <03293> rey <07704> ydvb <04672> hwnaum <0672> htrpab <08085> hwnems <02009> hnh (132:6)

132:7 <07272> wylgr <01916> Mdhl <07812> hwxtsn <04908> wytwnksml <0935> hawbn (132:7)

132:8 <05797> Kze <0727> Nwraw <0859> hta <04496> Ktxwnml <03068> hwhy <06965> hmwq (132:8)

132:9 <07442> wnnry <02623> Kydyoxw <06664> qdu <03847> wsbly <03548> Kynhk (132:9)

132:10 <04899> Kxysm <06440> ynp <07725> bst <0408> la <05650> Kdbe <01732> dwd <05668> rwbeb (132:10)

132:11 <0> Kl <03678> aokl <07896> tysa <0990> Knjb <06529> yrpm <04480> hnmm <07725> bwsy <03808> al <0571> tma <01732> dwdl <03068> hwhy <07650> ebsn (132:11)

132:12 <0> Kl <03678> aokl <03427> wbsy <05703> de <05703> yde <01121> Mhynb <01571> Mg <03925> Mdmla <02090> wz <05713> ytdew <01285> ytyrb <01121> Kynb <08104> wrmsy <0518> Ma (132:12)

132:13 <0> wl <04186> bswml <0183> hwa <06726> Nwyub <03068> hwhy <0977> rxb <03588> yk (132:13)

132:14 <0183> hytwa <03588> yk <03427> bsa <06311> hp <05703> de <05703> yde <04496> ytxwnm <02063> taz (132:14)

132:15 <03899> Mxl <07646> eybva <034> hynwyba <01288> Krba <01288> Krb <06718> hdyu (132:15)

132:16 <07442> wnnry <07442> Nnr <02623> hydyoxw <03468> esy <03847> sybla <03548> hynhkw (132:16)

132:17 <04899> yxysml <05216> rn <06186> ytkre <01732> dwdl <07161> Nrq <06779> xymua <08033> Ms (132:17)

132:18 <05145> wrzn <06692> Uyuy <05921> wylew <01322> tsb <03847> sybla <0341> wybywa (132:18)

132:1 (131:1) wdh twn anabaymwn mnhsyhti kurie tou dauid kai pashv thv prauthtov autou

132:2 (131:2) wv wmosen tw kuriw huxato tw yew iakwb

132:3 (131:3) ei eiseleusomai eiv skhnwma oikou mou ei anabhsomai epi klinhv strwmnhv mou

132:4 (131:4) ei dwsw upnon toiv ofyalmoiv mou kai toiv blefaroiv mou nustagmon kai anapausin toiv krotafoiv mou

132:5 (131:5) ewv ou eurw topon tw kuriw skhnwma tw yew iakwb

132:6 (131:6) idou hkousamen authn en efraya euromen authn en toiv pedioiv tou drumou

132:7 (131:7) eiseleusomeya eiv ta skhnwmata autou proskunhsomen eiv ton topon ou esthsan oi podev autou

132:8 (131:8) anasthyi kurie eiv thn anapausin sou su kai h kibwtov tou agiasmatov sou

132:9 (131:9) oi iereiv sou endusontai dikaiosunhn kai oi osioi sou agalliasontai

132:10 (131:10) eneken dauid tou doulou sou mh apostreqhv to proswpon tou cristou sou

132:11 (131:11) wmosen kuriov tw dauid alhyeian kai ou mh ayethsei authn ek karpou thv koiliav sou yhsomai epi ton yronon sou

132:12 (131:12) ean fulaxwntai oi uioi sou thn diayhkhn mou kai ta marturia mou tauta a didaxw autouv kai oi uioi autwn ewv tou aiwnov kayiountai epi tou yronou sou

132:13 (131:13) oti exelexato kuriov thn siwn hretisato authn eiv katoikian eautw

132:14 (131:14) auth h katapausiv mou eiv aiwna aiwnov wde katoikhsw oti hretisamhn authn

132:15 (131:15) thn yhran authv eulogwn euloghsw touv ptwcouv authv cortasw artwn

132:16 (131:16) touv iereiv authv endusw swthrian kai oi osioi authv agalliasei agalliasontai

132:17 (131:17) ekei exanatelw kerav tw dauid htoimasa lucnon tw cristw mou

132:18 (131:18) touv ecyrouv autou endusw aiscunhn epi de auton exanyhsei to agiasma mouTIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org