NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 12

12:1 <0120> Mda <01121> ynbm <0539> Mynwma <06461> wop <03588> yk <02623> dyox <01584> rmg <03588> yk <03068> hwhy <03467> heyswh ((2)) <01732> dwdl <04210> rwmzm <08067> tynymsh <05921> le <05329> xunml (12:1)

12:2 <01696> wrbdy <03820> blw <03820> blb <02513> twqlx <08193> tpv <07453> wher <0854> ta <0376> sya <01696> wrbdy <07723> aws <12:3> (12:2)

12:3 <01419> twldg <01696> trbdm <03956> Nwsl <02513> twqlx <08193> ytpv <03605> lk <03068> hwhy <03772> trky <12:4> (12:3)

12:4 <0> wnl <0113> Nwda <04310> ym <0853> wnta <08193> wnytpv <01396> rybgn <03956> wnnsll <0559> wrma <0834> rsa <12:5> (12:4)

12:5 <0> wl <06315> xypy <03468> esyb <07896> tysa <03068> hwhy <0559> rmay <06965> Mwqa <06258> hte <034> Mynwyba <0603> tqnam <06041> Myyne <07701> dsm <12:6> (12:5)

12:6 <07659> Mytebs <02212> qqzm <0776> Ural <05948> lyleb <06884> Pwru <03701> Pok <02889> twrhj <0565> twrma <03068> hwhy <0565> twrma <12:7> (12:6)

12:7 <05769> Mlwel <02098> wz <01755> rwdh <04480> Nm <05341> wnrut <08104> Mrmst <03068> hwhy <0859> hta <12:8> (12:7)

12:8 <0120> Mda <01121> ynbl <02149> twlz <07311> Mrk <01980> Nwklhty <07563> Myesr <05439> bybo <12:9> (12:8)

12:1 (11:1) eiv to telov uper thv ogdohv qalmov tw dauid (11:2) swson me kurie oti ekleloipen osiov oti wligwyhsan ai alhyeiai apo twn uiwn twn anyrwpwn

12:2 (11:3) mataia elalhsen ekastov prov ton plhsion autou ceilh dolia en kardia kai en kardia elalhsan

12:3 (11:4) exoleyreusai kuriov panta ta ceilh ta dolia kai glwssan megalorhmona

12:4 (11:5) touv eipontav thn glwssan hmwn megalunoumen ta ceilh hmwn par hmwn estin tiv hmwn kuriov estin

12:5 (11:6) apo thv talaipwriav twn ptwcwn kai apo tou stenagmou twn penhtwn nun anasthsomai legei kuriov yhsomai en swthria parrhsiasomai en autw

12:6 (11:7) ta logia kuriou logia agna argurion pepurwmenon dokimion th gh kekayarismenon eptaplasiwv

12:7 (11:8) su kurie fulaxeiv hmav kai diathrhseiv hmav apo thv geneav tauthv kai eiv ton aiwna

12:8 (11:9) kuklw oi asebeiv peripatousin kata to uqov sou epoluwrhsav touv uiouv twn anyrwpwnTIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org