NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 109

109:1 <02790> srxt <0408> la <08416> ytlht <0430> yhla <04210> rwmzm <01732> dwdl <05329> xunml (109:1)

109:2 <08267> rqs <03956> Nwsl <0854> yta <01696> wrbd <06605> wxtp <05921> yle <04820> hmrm <06310> ypw <07563> esr <06310> yp <03588> yk (109:2)

109:3 <02600> Mnx <03898> ynwmxlyw <05437> ynwbbo <08135> hanv <01697> yrbdw (109:3)

109:4 <08605> hlpt <0589> ynaw <07853> ynwnjvy <0160> ytbha <08478> txt (109:4)

109:5 <0160> ytbha <08478> txt <08135> hanvw <02896> hbwj <08478> txt <07451> her <05921> yle <07760> wmyvyw (109:5)

109:6 <03225> wnymy <05921> le <05975> dmey <07854> Njvw <07563> esr <05921> wyle <06485> dqph (109:6)

109:7 <02401> hajxl <01961> hyht <08605> wtlptw <07563> esr <03318> auy <08199> wjpshb (109:7)

109:8 <0312> rxa <03947> xqy <06486> wtdqp <04592> Myjem <03117> wymy <01961> wyhy (109:8)

109:9 <0490> hnmla <0802> wtsaw <03490> Mymwty <01121> wynb <01961> wyhy (109:9)

109:10 <02723> Mhytwbrxm <01875> wsrdw <07592> wlasw <01121> wynb <05128> wewny <05128> ewnw (109:10)

109:11 <03018> weygy <02114> Myrz <0962> wzbyw <0> wl <0834> rsa <03605> lkl <05383> hswn <05367> sqny (109:11)

109:12 <03490> wymwtyl <02603> Nnwx <01961> yhy <0408> law <02617> dox <04900> Ksm <0> wl <01961> yhy <0408> la (109:12)

109:13 <08034> Mms <04229> xmy <0312> rxa <01755> rwdb <03772> tyrkhl <0319> wtyrxa <01961> yhy (109:13)

109:14 <04229> xmt <0408> la <0517> wma <02403> tajxw <03068> hwhy <0413> la <01> wytba <05771> Nwe <02142> rkzy (109:14)

109:15 <02143> Mrkz <0776> Uram <03772> trkyw <08548> dymt <03068> hwhy <05048> dgn <01961> wyhy (109:15)

109:16 <04191> ttwml <03824> bbl <05218> haknw <034> Nwybaw <06041> yne <0376> sya <07291> Pdryw <02617> dox <06213> twve <02142> rkz <03808> al <0834> rsa <03282> Ney (109:16)

109:17 <04480> wnmm <07368> qxrtw <01293> hkrbb <02654> Upx <03808> alw <0935> whawbtw <07045> hllq <0157> bhayw (109:17)

109:18 <06106> wytwmueb <08081> Nmskw <07130> wbrqb <04325> Mymk <0935> abtw <04055> wdmk <07045> hllq <03847> sblyw (109:18)

109:19 <02296> hrgxy <08548> dymt <04206> xzmlw <05844> hjey <0899> dgbk <0> wl <01961> yht (109:19)

109:20 <05315> yspn <05921> le <07451> er <01696> Myrbdhw <03068> hwhy <0853> tam <07853> ynjv <06468> tlep <02063> taz (109:20)

109:21 <05337> ynlyuh <02617> Kdox <02896> bwj <03588> yk <08034> Kms <04616> Neml <0854> yta <06213> hve <0136> ynda <03069> hwhy <0859> htaw (109:21)

109:22 <07130> ybrqb <02490> llx <03820> yblw <0595> ykna <034> Nwybaw <06041> yne <03588> yk (109:22)

109:23 <0697> hbrak <05287> ytrenn <01980> ytklhn <05186> wtwjnk <06738> luk (109:23)

109:24 <08081> Nmsm <03584> sxk <01320> yrvbw <06685> Mwum <03782> wlsk <01290> ykrb (109:24)

109:25 <07218> Msar <05128> Nweyny <07200> ynwary <01992> Mhl <02781> hprx <01961> ytyyh <0589> ynaw (109:25)

109:26 <02617> Kdoxk <03467> yneyswh <0430> yhla <03068> hwhy <05826> ynrze (109:26)

109:27 <06213> htyve <03068> hwhy <0859> hta <02063> taz <03027> Kdy <03588> yk <03045> wedyw (109:27)

109:28 <08055> xmvy <05650> Kdbew <0954> wsbyw <06965> wmq <01288> Krbt <0859> htaw <01992> hmh <07043> wllqy (109:28)

109:29 <01322> Mtsb <04598> lyemk <05844> wjeyw <03639> hmlk <07853> ynjwv <03847> wsbly (109:29)

109:30 <01984> wnllha <07227> Mybr <08432> Kwtbw <06310> ypb <03966> dam <03068> hwhy <03034> hdwa (109:30)

109:31 <05315> wspn <08199> yjpsm <03467> eyswhl <034> Nwyba <03225> Nymyl <05975> dmey <03588> yk (109:31)

109:1 (108:1) eiv to telov tw dauid qalmov o yeov thn ainesin mou mh parasiwphshv

109:2 (108:2) oti stoma amartwlou kai stoma doliou ep eme hnoicyh elalhsan kat emou glwssh dolia

109:3 (108:3) kai logoiv misouv ekuklwsan me kai epolemhsan me dwrean

109:4 (108:4) anti tou agapan me endieballon me egw de proseucomhn

109:5 (108:5) kai eyento kat emou kaka anti agaywn kai misov anti thv agaphsewv mou

109:6 (108:6) katasthson ep auton amartwlon kai diabolov sthtw ek dexiwn autou

109:7 (108:7) en tw krinesyai auton exelyoi katadedikasmenov kai h proseuch autou genesyw eiv amartian

109:8 (108:8) genhyhtwsan ai hmerai autou oligai kai thn episkophn autou laboi eterov

109:9 (108:9) genhyhtwsan oi uioi autou orfanoi kai h gunh autou chra

109:10 (108:10) saleuomenoi metanasthtwsan oi uioi autou kai epaithsatwsan ekblhyhtwsan ek twn oikopedwn autwn

109:11 (108:11) exereunhsatw daneisthv panta osa uparcei autw diarpasatwsan allotrioi touv ponouv autou

109:12 (108:12) mh uparxatw autw antilhmptwr mhde genhyhtw oiktirmwn toiv orfanoiv autou

109:13 (108:13) genhyhtw ta tekna autou eiv exoleyreusin en genea mia exaleifyhtw to onoma autou

109:14 (108:14) anamnhsyeih h anomia twn paterwn autou enanti kuriou kai h amartia thv mhtrov autou mh exaleifyeih

109:15 (108:15) genhyhtwsan enanti kuriou dia pantov kai exoleyreuyeih ek ghv to mnhmosunon autwn

109:16 (108:16) any wn ouk emnhsyh tou poihsai eleov kai katediwxen anyrwpon penhta kai ptwcon kai katanenugmenon th kardia tou yanatwsai

109:17 (108:17) kai hgaphsen kataran kai hxei autw kai ouk hyelhsen eulogian kai makrunyhsetai ap autou

109:18 (108:18) kai enedusato kataran wv imation kai eishlyen wv udwr eiv ta egkata autou kai wsei elaion en toiv osteoiv autou

109:19 (108:19) genhyhtw autw wv imation o periballetai kai wsei zwnh hn dia pantov perizwnnutai

109:20 (108:20) touto to ergon twn endiaballontwn me para kuriou kai twn lalountwn ponhra kata thv quchv mou

109:21 (108:21) kai su kurie kurie poihson met emou eleov eneken tou onomatov sou oti crhston to eleov sou

109:22 (108:22) rusai me oti ptwcov kai penhv egw eimi kai h kardia mou tetaraktai entov mou

109:23 (108:23) wsei skia en tw ekklinai authn antanhreyhn exetinacyhn wsei akridev

109:24 (108:24) ta gonata mou hsyenhsan apo nhsteiav kai h sarx mou hlloiwyh di elaion

109:25 (108:25) kai egw egenhyhn oneidov autoiv eidosan me esaleusan kefalav autwn

109:26 (108:26) bohyhson moi kurie o yeov mou swson me kata to eleov sou

109:27 (108:27) kai gnwtwsan oti h ceir sou auth kai su kurie epoihsav authn

109:28 (108:28) katarasontai autoi kai su euloghseiv oi epanistanomenoi moi aiscunyhtwsan o de doulov sou eufranyhsetai

109:29 (108:29) endusasywsan oi endiaballontev me entrophn kai peribalesywsan wsei diploida aiscunhn autwn

109:30 (108:30) exomologhsomai tw kuriw sfodra en tw stomati mou kai en mesw pollwn ainesw auton

109:31 (108:31) oti paresth ek dexiwn penhtov tou swsai ek twn katadiwkontwn thn quchn mouTIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org