NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 108

108:1 <03519> ydwbk <0637> Pa <02167> hrmzaw <07891> hrysa <0430> Myhla <03820> ybl <03559> Nwkn ((2)) <01732> dwdl <04210> rwmzm <07892> rys (108:1)

108:2 <07837> rxs <05782> hryea <03658> rwnkw <05035> lbnh <05782> hrwe <108:3> (108:2)

108:3 <03816> Myma <01077> lb <02167> Krmzaw <03068> hwhy <05971> Mymeb <03034> Kdwa <108:4> (108:3)

108:4 <0571> Ktma <07834> Myqxs <05704> dew <02617> Kdox <08064> Myms <05921> lem <01419> lwdg <03588> yk <108:5> (108:4)

108:5 <03519> Kdwbk <0776> Urah <03605> lk <05921> lew <0430> Myhla <08064> Myms <05921> le <07311> hmwr <108:6> (108:5)

108:6 <06030> ynnew <03225> Knymy <03467> heyswh <03039> Kydydy <02502> Nwulxy <04616> Neml <108:7> (108:6)

108:7 <04058> ddma <05523> twko <06010> qmew <07927> Mks <02505> hqlxa <05937> hzlea <06944> wsdqb <01696> rbd <0430> Myhla <108:8> (108:7)

108:8 <02710> yqqxm <03063> hdwhy <07218> ysar <04581> zwem <0669> Myrpaw <04519> hsnm <0> yl <01568> delg <0> yl <108:9> (108:8)

108:9 <07321> eewrta <06429> tslp <05921> yle <05275> ylen <07993> Kylsa <0123> Mwda <05921> le <07366> yuxr <05518> ryo <04124> bawm <108:10> (108:9)

108:10 <0123> Mwda <05704> de <05148> ynxn <04310> ym <04013> rubm <05892> rye <02986> ynlby <04310> ym <108:11> (108:10)

108:11 <06635> wnytabub <0430> Myhla <03318> aut <03808> alw <02186> wntxnz <0430> Myhla <03808> alh <108:12> (108:11)

108:12 <0120> Mda <08668> tewst <07723> awsw <06862> rum <05833> trze <0> wnl <03051> hbh <108:13> (108:12)

108:13 <06862> wnyru <0947> owby <01931> awhw <02428> lyx <06213> hven <0430> Myhlab <108:14> (108:13)

108:1 (107:1) wdh qalmou tw dauid (107:2) etoimh h kardia mou o yeov etoimh h kardia mou asomai kai qalw en th doxh mou

108:2 (107:3) exegeryhti qalthrion kai kiyara exegeryhsomai oryrou

108:3 (107:4) exomologhsomai soi en laoiv kurie kai qalw soi en eynesin

108:4 (107:5) oti mega epanw twn ouranwn to eleov sou kai ewv twn nefelwn h alhyeia sou

108:5 (107:6) uqwyhti epi touv ouranouv o yeov kai epi pasan thn ghn h doxa sou

108:6 (107:7) opwv an rusywsin oi agaphtoi sou swson th dexia sou kai epakouson mou

108:7 (107:8) o yeov elalhsen en tw agiw autou uqwyhsomai kai diameriw sikima kai thn koilada twn skhnwn diametrhsw

108:8 (107:9) emov estin galaad kai emov estin manassh kai efraim antilhmqiv thv kefalhv mou ioudav basileuv mou

108:9 (107:10) mwab lebhv thv elpidov mou epi thn idoumaian ektenw to upodhma mou emoi allofuloi upetaghsan

108:10 (107:11) tiv apaxei me eiv polin periochv tiv odhghsei me ewv thv idoumaiav

108:11 (107:12) ouci su o yeov o apwsamenov hmav kai ouk exeleush o yeov en taiv dunamesin hmwn

108:12 (107:13) dov hmin bohyeian ek yliqewv kai mataia swthria anyrwpou

108:13 (107:14) en tw yew poihsomen dunamin kai autov exoudenwsei touv ecyrouv hmwnTIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org