NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 107

107:1 <02617> wdox <05769> Mlwel <03588> yk <02896> bwj <03588> yk <03068> hwhyl <03034> wdh (107:1)

107:2 <06862> ru <03027> dym <01350> Mlag <0834> rsa <03068> hwhy <01350> ylwag <0559> wrmay (107:2)

107:3 <03220> Mymw <06828> Nwpum <04628> bremmw <04217> xrzmm <06908> Mubq <0776> twuramw (107:3)

107:4 <04672> waum <03808> al <04186> bswm <05892> rye <01870> Krd <03452> Nwmysyb <04057> rbdmb <08582> wet (107:4)

107:5 <05848> Pjett <0> Mhb <05315> Mspn <06771> Myamu <01571> Mg <07457> Myber (107:5)

107:6 <05337> Mlyuy <04691> Mhytwqwumm <01992> Mhl <06862> rub <03069> hwhy <0413> la <06817> wqeuyw (107:6)

107:7 <04186> bswm <05892> rye <0413> la <01980> tkll <03477> hrsy <01870> Krdb <01869> Mkyrdyw (107:7)

107:8 <0120> Mda <01121> ynbl <06381> wytwalpnw <02617> wdox <03068> hwhyl <03034> wdwy (107:8)

107:9 <02896> bwj <04390> alm <07457> hber <05315> spnw <08264> hqqs <05315> spn <07646> eybvh <03588> yk (107:9)

107:10 <01270> lzrbw <06040> yne <0615> yryoa <06757> twmluw <02822> Ksx <03427> ybsy (107:10)

107:11 <05006> wuan <05945> Nwyle <06098> tuew <0410> la <0561> yrma <04784> wrmh <03588> yk (107:11)

107:12 <05826> rze <0369> Nyaw <03782> wlsk <03820> Mbl <05999> lmeb <03665> enkyw (107:12)

107:13 <03467> Meyswy <04691> Mhytwqumm <01992> Mhl <06862> rub <03069> hwhy <0413> la <02199> wqezyw (107:13)

107:14 <05423> qtny <04147> Mhytwrowmw <06757> twmluw <02822> Ksxm <03318> Mayuwy (107:14)

107:15 <0120> Mda <01121> ynbl <06381> wytwalpnw <02617> wdox <03068> hwhyl <03034> wdwy (107:15)

107:16 <01438> edg <01270> lzrb <01280> yxyrbw <05178> tsxn <01817> twtld <07665> rbs <03588> yk (107:16)

107:17 <06031> wnety <05771> Mhytnwemw <06588> Mesp <01870> Krdm <0191> Mylwa (107:17)

107:18 <04194> twm <08179> yres <05704> de <05060> weygyw <05315> Mspn <08581> bett <0400> lka <03605> lk (107:18)

107:19 <03467> Meyswy <04691> Mhytwqumm <01992> Mhl <06862> rub <03069> hwhy <0413> la <02199> wqezyw (107:19)

107:20 <07825> Mtwtyxsm <04422> jlmyw <07495> Mapryw <01697> wrbd <07971> xlsy (107:20)

107:21 <0120> Mda <01121> ynbl <06381> wytwalpnw <02617> wdox <03068> hwhyl <03034> wdwy (107:21)

107:22 <07440> hnrb <04639> wyvem <05608> wrpoyw <08426> hdwt <02077> yxbz <02076> wxbzyw (107:22)

107:23 <07227> Mybr <04325> Mymb <04399> hkalm <06213> yve <0591> twynab <03220> Myh <03381> ydrwy (107:23)

107:24 <04688> hlwumb <06381> wytwalpnw <03068> hwhy <04639> yvem <07200> war <01992> hmh (107:24)

107:25 <01530> wylg <07311> Mmwrtw <05591> hreo <07307> xwr <05975> dmeyw <0559> rmayw (107:25)

107:26 <04127> ggwmtt <07451> herb <05315> Mspn <08415> twmwht <03381> wdry <08064> Myms <05927> wley (107:26)

107:27 <01104> elbtt <02451> Mtmkx <03605> lkw <07910> rwksk <05128> wewnyw <02287> wgwxy (107:27)

107:28 <03318> Mayuwy <04691> Mhytqwummw <01992> Mhl <06862> rub <03069> hwhy <0413> la <06817> wqeuyw (107:28)

107:29 <01530> Mhylg <02814> wsxyw <01827> hmmdl <05591> hreo <06965> Mqy (107:29)

107:30 <02656> Mupx <04231> zwxm <0413> la <05148> Mxnyw <08367> wqtsy <03588> yk <08055> wxmvyw (107:30)

107:31 <0120> Mda <01121> ynbl <06381> wytwalpnw <02617> wdox <03068> hwhyl <03034> wdwy (107:31)

107:32 <01984> whwllhy <02205> Mynqz <04186> bswmbw <05971> Me <06951> lhqb <07311> whwmmryw (107:32)

107:33 <06774> Nwamul <04325> Mym <04161> yaumw <04057> rbdml <05104> twrhn <07760> Mvy (107:33)

107:34 <0> hb <03427> ybsy <07451> term <04420> hxlml <06529> yrp <0776> Ura (107:34)

107:35 <04325> Mym <04161> yauml <06723> hyu <0776> Uraw <04325> Mym <098> Mgal <04057> rbdm <07760> Mvy (107:35)

107:36 <04186> bswm <05892> rye <03559> wnnwkyw <07457> Myber <08033> Ms <03427> bswyw (107:36)

107:37 <08393> hawbt <06529> yrp <06213> wveyw <03754> Mymrk <05193> wejyw <07704> twdv <02232> werzyw (107:37)

107:38 <04591> jyemy <03808> al <0929> Mtmhbw <03966> dam <07235> wbryw <01288> Mkrbyw (107:38)

107:39 <03015> Nwgyw <07451> her <06115> ruem <07817> wxsyw <04591> wjemyw (107:39)

107:40 <01870> Krd <03808> al <08414> whtb <08582> Metyw <05081> Mybydn <05921> le <0937> zwb <08210> Kps (107:40)

107:41 <04940> twxpsm <06629> Nauk <07760> Mvyw <06040> ynwem <034> Nwyba <07682> bgvyw (107:41)

107:42 <06310> hyp <07092> hupq <05766> hlwe <03605> lkw <08055> wxmvyw <03477> Myrsy <07200> wary (107:42)

107:43 <03068> hwhy <02617> ydox <0995> wnnwbtyw <0428> hla <08104> rmsyw <02450> Mkx <04310> ym (107:43)

107:1 (106:1) allhlouia exomologeisye tw kuriw oti crhstov oti eiv ton aiwna to eleov autou

107:2 (106:2) eipatwsan oi lelutrwmenoi upo kuriou ouv elutrwsato ek ceirov ecyrou

107:3 (106:3) ek twn cwrwn sunhgagen autouv apo anatolwn kai dusmwn kai borra kai yalasshv

107:4 (106:4) eplanhyhsan en th erhmw en anudrw odon polewv katoikhthriou ouc euron

107:5 (106:5) peinwntev kai diqwntev h quch autwn en autoiv exelipen

107:6 (106:6) kai ekekraxan prov kurion en tw ylibesyai autouv kai ek twn anagkwn autwn errusato autouv

107:7 (106:7) kai wdhghsen autouv eiv odon euyeian tou poreuyhnai eiv polin katoikhthriou

107:8 (106:8) exomologhsasywsan tw kuriw ta eleh autou kai ta yaumasia autou toiv uioiv twn anyrwpwn

107:9 (106:9) oti ecortasen quchn kenhn kai quchn peinwsan eneplhsen agaywn

107:10 (106:10) kayhmenouv en skotei kai skia yanatou pepedhmenouv en ptwceia kai sidhrw

107:11 (106:11) oti parepikranan ta logia tou yeou kai thn boulhn tou uqistou parwxunan

107:12 (106:12) kai etapeinwyh en kopoiv h kardia autwn hsyenhsan kai ouk hn o bohywn

107:13 (106:13) kai ekekraxan prov kurion en tw ylibesyai autouv kai ek twn anagkwn autwn eswsen autouv

107:14 (106:14) kai exhgagen autouv ek skotouv kai skiav yanatou kai touv desmouv autwn dierrhxen

107:15 (106:15) exomologhsasywsan tw kuriw ta eleh autou kai ta yaumasia autou toiv uioiv twn anyrwpwn

107:16 (106:16) oti sunetriqen pulav calkav kai moclouv sidhrouv suneklasen

107:17 (106:17) antelabeto autwn ex odou anomiav autwn dia gar tav anomiav autwn etapeinwyhsan

107:18 (106:18) pan brwma ebdeluxato h quch autwn kai hggisan ewv twn pulwn tou yanatou

107:19 (106:19) kai ekekraxan prov kurion en tw ylibesyai autouv kai ek twn anagkwn autwn eswsen autouv

107:20 (106:20) apesteilen ton logon autou kai iasato autouv kai errusato autouv ek twn diafyorwn autwn

107:21 (106:21) exomologhsasywsan tw kuriw ta eleh autou kai ta yaumasia autou toiv uioiv twn anyrwpwn

107:22 (106:22) kai yusatwsan yusian ainesewv kai exaggeilatwsan ta erga autou en agalliasei

107:23 (106:23) oi katabainontev eiv thn yalassan en ploioiv poiountev ergasian en udasi polloiv

107:24 (106:24) autoi eidosan ta erga kuriou kai ta yaumasia autou en tw buyw

107:25 (106:25) eipen kai esth pneuma kataigidov kai uqwyh ta kumata authv

107:26 (106:26) anabainousin ewv twn ouranwn kai katabainousin ewv twn abusswn h quch autwn en kakoiv ethketo

107:27 (106:27) etaracyhsan esaleuyhsan wv o meyuwn kai pasa h sofia autwn katepoyh

107:28 (106:28) kai ekekraxan prov kurion en tw ylibesyai autouv kai ek twn anagkwn autwn exhgagen autouv

107:29 (106:29) kai epetaxen th kataigidi kai esth eiv auran kai esighsan ta kumata authv

107:30 (106:30) kai eufranyhsan oti hsucasan kai wdhghsen autouv epi limena yelhmatov autwn

107:31 (106:31) exomologhsasywsan tw kuriw ta eleh autou kai ta yaumasia autou toiv uioiv twn anyrwpwn

107:32 (106:32) uqwsatwsan auton en ekklhsia laou kai en kayedra presbuterwn ainesatwsan auton

107:33 (106:33) eyeto potamouv eiv erhmon kai diexodouv udatwn eiv diqan

107:34 (106:34) ghn karpoforon eiv almhn apo kakiav twn katoikountwn en auth

107:35 (106:35) eyeto erhmon eiv limnav udatwn kai ghn anudron eiv diexodouv udatwn

107:36 (106:36) kai katwkisen ekei peinwntav kai sunesthsanto polin katoikesiav

107:37 (106:37) kai espeiran agrouv kai efuteusan ampelwnav kai epoihsan karpon genhmatov

107:38 (106:38) kai euloghsen autouv kai eplhyunyhsan sfodra kai ta kthnh autwn ouk esmikrunen

107:39 (106:39) kai wligwyhsan kai ekakwyhsan apo yliqewv kakwn kai odunhv

107:40 (106:40) execuyh exoudenwsiv ep arcontav kai eplanhsen autouv en abatw kai ouc odw

107:41 (106:41) kai ebohyhsen penhti ek ptwceiav kai eyeto wv probata patriav

107:42 (106:42) oqontai euyeiv kai eufranyhsontai kai pasa anomia emfraxei to stoma authv

107:43 (106:43) tiv sofov kai fulaxei tauta kai sunhsousin ta eleh tou kuriouTIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org