NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Proverbs 9

9:1 <07651> hebs <05982> hydwme <02672> hbux <01004> htyb <01129> htnb <02454> twmkx (9:1)

9:2 <07979> hnxls <06186> hkre <0637> Pa <03196> hnyy <04537> hkom <02874> hxbj <02873> hxbj (9:2)

9:3 <07176> trq <04791> ymrm <01610> ypg <05921> le <07121> arqt <05291> hytren <07971> hxls (9:3)

9:4 <0> wl <0559> hrma <03820> bl <02638> rox <02008> hnh <05493> roy <06612> ytp <04310> ym (9:4)

9:5 <04537> ytkom <03196> Nyyb <08354> wtsw <03899> ymxlb <03898> wmxl <01980> wkl (9:5)

9:6 <0998> hnyb <01870> Krdb <0833> wrsaw <02421> wyxw <06612> Myatp <05800> wbze (9:6)

9:7 <03971> wmwm <07563> esrl <03198> xykwmw <07036> Nwlq <0> wl <03947> xql <03887> Ul <03256> roy (9:7)

9:8 <0157> Kbhayw <02450> Mkxl <03198> xkwh <08130> Kanvy <06435> Np <03887> Ul <03198> xkwt <0408> la (9:8)

9:9 P <03948> xql <03254> Powyw <06662> qydul <03045> edwh <05750> dwe <02449> Mkxyw <02450> Mkxl <05414> Nt (9:9)

9:10 <0998> hnyb <06918> Mysdq <01847> tedw <03069> hwhy <03374> tary <02451> hmkx <08462> tlxt (9:10)

9:11 <02416> Myyx <08141> twns <0> Kl <03254> wpyowyw <03117> Kymy <07235> wbry <0> yb <03588> yk (9:11)

9:12 <05375> avt <0905> Kdbl <03887> tulw <0> Kl <02449> tmkx <02449> tmkx <0518> Ma (9:12)

9:13 <04100> hm <03045> hedy <01077> lbw <06615> twytp <01993> hymh <03687> twlyok <0802> tsa (9:13)

9:14 <07176> trq <04791> ymrm <03678> aok <05921> le <01004> htyb <06607> xtpl <03427> hbsyw (9:14)

9:15 <0734> Mtwxra <03474> Myrsymh <01870> Krd <05674> yrbel <07121> arql (9:15)

9:16 <0> wl <0559> hrmaw <03820> bl <02638> roxw <02008> hnh <05493> roy <06612> ytp <04310> ym (9:16)

9:17 <05276> Meny <05643> Myrto <03899> Mxlw <04985> wqtmy <01589> Mybwng <04325> Mym (9:17)

9:18 P <07121> hyarq <07585> lwas <06012> yqmeb <08033> Ms <07496> Myapr <03588> yk <03045> edy <03808> alw (9:18)

9:1 h sofia wkodomhsen eauth oikon kai uphreisen stulouv epta

9:2 esfaxen ta eauthv yumata ekerasen eiv krathra ton eauthv oinon kai htoimasato thn eauthv trapezan

9:3 apesteilen touv eauthv doulouv sugkalousa meta uqhlou khrugmatov epi krathra legousa

9:4 ov estin afrwn ekklinatw prov me kai toiv endeesi frenwn eipen

9:5 elyate fagete twn emwn artwn kai piete oinon on ekerasa umin

9:6 apoleipete afrosunhn kai zhsesye kai zhthsate fronhsin ina biwshte kai katorywsate en gnwsei sunesin

9:7 o paideuwn kakouv lhmqetai eautw atimian elegcwn de ton asebh mwmhsetai eauton

9:8 mh elegce kakouv ina mh miswsin se elegce sofon kai agaphsei se

9:9 didou sofw aformhn kai sofwterov estai gnwrize dikaiw kai prosyhsei tou decesyai

9:10 arch sofiav fobov kuriou kai boulh agiwn sunesiv (9:10a) to gar gnwnai nomon dianoiav estin agayhv

9:11 toutw gar tw tropw polun zhseiv cronon kai prosteyhsetai soi eth zwhv sou

9:12 uie ean sofov genh seautw sofov esh kai toiv plhsion ean de kakov apobhv monov anantlhseiv kaka (9:12a) ov ereidetai epi qeudesin outov poimanei anemouv o d autov diwxetai ornea petomena (9:12b) apelipen gar odouv tou eautou ampelwnov touv de axonav tou idiou gewrgiou peplanhtai (9:12c) diaporeuetai de di anudrou erhmou kai ghn diatetagmenhn en diqwdesin sunagei de cersin akarpian

9:13 gunh afrwn kai yraseia endehv qwmou ginetai h ouk epistatai aiscunhn

9:14 ekayisen epi yuraiv tou eauthv oikou epi difrou emfanwv en plateiaiv

9:15 proskaloumenh touv pariontav kai kateuyunontav en taiv odoiv autwn

9:16 ov estin umwn afronestatov ekklinatw prov me endeesi de fronhsewv parakeleuomai legousa

9:17 artwn krufiwn hdewv aqasye kai udatov klophv glukerou

9:18 o de ouk oiden oti ghgeneiv par auth olluntai kai epi peteuron adou sunanta (9:18a) alla apophdhson mh egcronishv en tw topw mhde episthshv to son omma prov authn (9:18b) outwv gar diabhsh udwr allotrion kai uperbhsh potamon allotrion (9:18c) apo de udatov allotriou aposcou kai apo phghv allotriav mh pihv (9:18d) ina polun zhshv cronon prosteyh de soi eth zwhvTIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org