NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Proverbs 8

8:1 <06963> hlwq <05414> Ntt <08394> hnwbtw <07121> arqt <02451> hmkx <03808> alh (8:1)

8:2 <05324> hbun <05410> twbytn <01004> tyb <01870> Krd <05921> yle <04791> Mymwrm <07218> sarb (8:2)

8:3 <07442> hnrt <06607> Myxtp <03996> awbm <07176> trq <06310> ypl <08179> Myres <03027> dyl (8:3)

8:4 <0120> Mda <01121> ynb <0413> la <06963> ylwqw <07121> arqa <0376> Mysya <0413> Mkyla (8:4)

8:5 <03820> bl <0995> wnybh <03684> Mylyokw <06195> hmre <06612> Myatp <0995> wnybh (8:5)

8:6 <04339> Myrsym <08193> ytpv <04669> xtpmw <01696> rbda <05057> Mydygn <03588> yk <08085> wems (8:6)

8:7 <07562> esr <08193> ytpv <08441> tbewtw <02441> ykx <01897> hghy <0571> tma <03588> yk (8:7)

8:8 <06141> sqew <06617> ltpn <0> Mhb <0369> Nya <06310> yp <0561> yrma <03605> lk <06664> qdub (8:8)

8:9 <01847> ted <04672> yauml <03477> Myrsyw <0995> Nybml <05228> Myxkn <03605> Mlk (8:9)

8:10 <0977> rxbn <02742> Uwrxm <01847> tedw <03701> Pok <0408> law <04148> yrowm <03947> wxq (8:10)

8:11 <0> hb <07737> wwsy <03808> al <02656> Myupx <03605> lkw <06443> Mynynpm <02451> hmkx <02896> hbwj <03588> yk (8:11)

8:12 <04672> auma <04209> twmzm <01847> tedw <06195> hmre <07931> ytnks <02451> hmkx <0589> yna (8:12)

8:13 <08130> ytanv <08419> twkpht <06310> ypw <07451> er <01870> Krdw <01347> Nwagw <01344> hag <07451> er <08130> tanv <03068> hwhy <03374> tary (8:13)

8:14 <01369> hrwbg <0> yl <0998> hnyb <0589> yna <08454> hyswtw <06098> hue <0> yl (8:14)

8:15 <06664> qdu <02710> wqqxy <07336> Mynzwrw <04427> wklmy <04428> Myklm <0> yb (8:15)

8:16 <0776> qdu <08199> yjps <03605> lk <05081> Mybydnw <08323> wrvy <08269> Myrv <0> yb (8:16)

8:17 <04672> ynnaumy <07836> yrxsmw <0157> bha <0157> *ybha {hybha} <0589> yna (8:17)

8:18 <06666> hqduw <06276> qte <01952> Nwh <0854> yta <03519> dwbkw <06239> rse (8:18)

8:19 <0977> rxbn <03701> Pokm <08393> ytawbtw <06337> zpmw <02742> Uwrxm <06529> yyrp <02896> bwj (8:19)

8:20 <04941> jpsm <05410> twbytn <08432> Kwtb <01980> Klha <06666> hqdu <0734> xrab (8:20)

8:21 P <04390> alma <0214> Mhytruaw <03426> sy <0157> ybha <05157> lyxnhl (8:21)

8:22 <0227> zam <04659> wylepm <06924> Mdq <01870> wkrd <07225> tysar <07069> ynnq <03068> hwhy (8:22)

8:23 <0776> Ura <06924> ymdqm <07218> sarm <05258> ytkon <05769> Mlwem (8:23)

8:24 <04325> Mym <03513> ydbkn <04599> twnyem <0369> Nyab <02342> ytllwx <08415> twmht <0369> Nyab (8:24)

8:25 <02342> ytllwx <01389> twebg <06440> ynpl <02883> webjh <02022> Myrh <02962> Mrjb (8:25)

8:26 <08398> lbt <06083> twrpe <07218> sarw <02351> twuwxw <0776> Ura <06213> hve <03808> al <05704> de (8:26)

8:27 <08415> Mwht <06440> ynp <05921> le <02329> gwx <02710> wqwxb <0589> yna <08033> Ms <08064> Myms <03559> wnykhb (8:27)

8:28 <08415> Mwht <05869> twnye <05810> zwzeb <04605> lemm <07834> Myqxs <0553> wumab (8:28)

8:29 <0776> Ura <04144> ydowm <02710> wqwxb <06310> wyp <05674> wrbey <03808> al <04325> Mymw <02706> wqx <03220> Myl <07760> wmwvb (8:29)

8:30 <06256> te <03605> lkb <06440> wynpl <07832> tqxvm <03117> Mwy <03117> Mwy <08191> Myeses <01961> hyhaw <0525> Nwma <0681> wlua <01961> hyhaw (8:30)

8:31 P <0120> Mda <01121> ynb <0854> ta <08191> yesesw <0776> wura <08398> lbtb <07832> tqxvm (8:31)

8:32 <08104> wrmsy <01870> ykrd <0835> yrsaw <0> yl <08085> wems <01121> Mynb <06258> htew (8:32)

8:33 <06544> werpt <0408> law <02449> wmkxw <04148> rowm <08085> wems (8:33)

8:34 <06607> yxtp <04201> tzwzm <08104> rmsl <03117> Mwy <03117> Mwy <01817> yttld <05921> le <08245> dqsl <0> yl <08085> ems <0120> Mda <0835> yrsa (8:34)

8:35 <03068> hwhym <07522> Nwur <06329> qpyw <02416> Myyx <04672> *aum {yaum} <04672> yaum <03588> yk (8:35)

8:36 P <04194> twm <0157> wbha <08130> yanvm <03605> lk <05315> wspn <02554> omx <02398> yajxw (8:36)

8:1 su thn sofian khruxeiv ina fronhsiv soi upakoush

8:2 epi gar twn uqhlwn akrwn estin ana meson de twn tribwn esthken

8:3 para gar pulaiv dunastwn paredreuei en de eisodoiv umneitai

8:4 umav w anyrwpoi parakalw kai proiemai emhn fwnhn uioiv anyrwpwn

8:5 nohsate akakoi panourgian oi de apaideutoi enyesye kardian

8:6 eisakousate mou semna gar erw kai anoisw apo ceilewn orya

8:7 oti alhyeian melethsei o farugx mou ebdelugmena de enantion emou ceilh qeudh

8:8 meta dikaiosunhv panta ta rhmata tou stomatov mou ouden en autoiv skolion oude straggalwdev

8:9 panta enwpia toiv suniousin kai orya toiv euriskousi gnwsin

8:10 labete paideian kai mh argurion kai gnwsin uper crusion dedokimasmenon anyaireisye de aisyhsin crusiou kayarou

8:11 kreisswn gar sofia liywn polutelwn pan de timion ouk axion authv estin

8:12 egw h sofia kateskhnwsa boulhn kai gnwsin kai ennoian egw epekalesamhn

8:13 fobov kuriou misei adikian ubrin te kai uperhfanian kai odouv ponhrwn memishka de egw diestrammenav odouv kakwn

8:14 emh boulh kai asfaleia emh fronhsiv emh de iscuv

8:15 di emou basileiv basileuousin kai oi dunastai grafousin dikaiosunhn

8:16 di emou megistanev megalunontai kai turannoi di emou kratousi ghv

8:17 egw touv eme filountav agapw oi de eme zhtountev eurhsousin

8:18 ploutov kai doxa emoi uparcei kai kthsiv pollwn kai dikaiosunh

8:19 beltion eme karpizesyai uper crusion kai liyon timion ta de ema genhmata kreissw arguriou eklektou

8:20 en odoiv dikaiosunhv peripatw kai ana meson tribwn dikaiwmatov anastrefomai

8:21 ina merisw toiv eme agapwsin uparxin kai touv yhsaurouv autwn emplhsw agaywn (8:21a) ean anaggeilw umin ta kay hmeran ginomena mnhmoneusw ta ex aiwnov ariymhsai

8:22 kuriov ektisen me archn odwn autou eiv erga autou

8:23 pro tou aiwnov eyemeliwsen me en arch

8:24 pro tou thn ghn poihsai kai pro tou tav abussouv poihsai pro tou proelyein tav phgav twn udatwn

8:25 pro tou orh edrasyhnai pro de pantwn bounwn genna me

8:26 kuriov epoihsen cwrav kai aoikhtouv kai akra oikoumena thv up ouranon

8:27 hnika htoimazen ton ouranon sumparhmhn autw kai ote afwrizen ton eautou yronon ep anemwn

8:28 hnika iscura epoiei ta anw nefh kai wv asfaleiv etiyei phgav thv up ouranon

8:29 kai iscura epoiei ta yemelia thv ghv

8:30 hmhn par autw armozousa egw hmhn h prosecairen kay hmeran de eufrainomhn en proswpw autou en panti kairw

8:31 ote eufraineto thn oikoumenhn suntelesav kai eneufraineto en uioiv anyrwpwn

8:32 nun oun uie akoue mou

8:33

8:34 makariov anhr ov eisakousetai mou kai anyrwpov ov tav emav odouv fulaxei agrupnwn ep emaiv yuraiv kay hmeran thrwn staymouv emwn eisodwn

8:35 ai gar exodoi mou exodoi zwhv kai etoimazetai yelhsiv para kuriou

8:36 oi de eiv eme amartanontev asebousin tav eautwn qucav kai oi misountev me agapwsin yanatonTIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org