NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Proverbs 7

7:1 <0854> Kta <06845> Nput <04687> ytwumw <0561> yrma <08104> rms <01121> ynb (7:1)

7:2 <05869> Kynye <0380> Nwsyak <08451> ytrwtw <02421> hyxw <04687> ytwum <08104> rms (7:2)

7:3 <03820> Kbl <03871> xwl <05921> le <03789> Mbtk <0676> Kytebua <05921> le <07194> Mrsq (7:3)

7:4 <07121> arqt <0998> hnybl <04129> edmw <0859> ta <0269> ytxa <02451> hmkxl <0559> rma (7:4)

7:5 <02505> hqylxh <0561> hyrma <05237> hyrknm <02114> hrz <0802> hsam <08104> Krmsl (7:5)

7:6 <08259> ytpqsn <0822> ybnsa <01157> deb <01004> ytyb <02474> Nwlxb <03588> yk (7:6)

7:7 <03820> bl <02638> rox <05288> ren <01121> Mynbb <0995> hnyba <06612> Myatpb <07200> araw (7:7)

7:8 <06805> deuy <01004> htyb <01870> Krdw <06438> hnp <0681> lua <07784> qwsb <05674> rbe (7:8)

7:9 <0653> hlpaw <03915> hlyl <0380> Nwsyab <03117> Mwy <06153> breb <05399> Psnb (7:9)

7:10 <03820> bl <05341> trunw <02181> hnwz <07897> tys <07125> wtarql <0802> hsa <02009> hnhw (7:10)

7:11 <07272> hylgr <07931> wnksy <03808> al <01004> htybb <05637> trrow <01931> ayh <01993> hymh (7:11)

7:12 <0693> brat <06438> hnp <03605> lk <0681> luaw <07339> twbxrb <06471> Mep <02351> Uwxb <06471> Mep (7:12)

7:13 <0> wl <0559> rmatw <06440> hynp <05810> hzeh <0> wl <05401> hqsnw <0> wb <02388> hqyzxhw (7:13)

7:14 <05088> yrdn <07999> ytmls <03117> Mwyh <05921> yle <08002> Mymls <02077> yxbz (7:14)

7:15 <04672> Kaumaw <06440> Kynp <07836> rxsl <07125> Ktarql <03318> ytauy <03651> Nk <05921> le (7:15)

7:16 <04714> Myrum <0330> Nwja <02405> twbjx <06210> yvre <07234> ytdbr <04765> Mydbrm (7:16)

7:17 <07076> Nwmnqw <0174> Mylha <04753> rm <04904> ybksm <05130> ytpn (7:17)

7:18 <0159> Mybhab <05965> holetn <01242> rqbh <05704> de <01730> Mydd <07301> hwrn <01980> hkl (7:18)

7:19 <07350> qwxrm <01870> Krdb <01980> Klh <01004> wtybb <0376> syah <0369> Nya <03588> yk (7:19)

7:20 <01004> wtyb <0935> aby <03677> aokh <03117> Mwyl <03027> wdyb <03947> xql <03701> Pokh <06872> rwru (7:20)

7:21 <05080> wnxydt <08193> hytpv <02506> qlxb <03948> hxql <07230> brb <05186> wtjh (7:21)

7:22 <0191> lywa <04148> rowm <0413> la <05914> okekw <0935> awby <02874> xbj <0413> la <07794> rwsk <06597> Matp <0310> hyrxa <01980> Klwh (7:22)

7:23 P <01931> awh <05315> wspnb <03588> yk <03045> edy <03808> alw <06341> xp <0413> la <06833> rwpu <04116> rhmk <03516> wdbk <02671> Ux <06398> xlpy <05704> de (7:23)

7:24 <06310> yp <0561> yrmal <07181> wbysqhw <0> yl <08085> wems <01121> Mynb <06258> htew (7:24)

7:25 <05410> hytwbytnb <08582> ett <0408> la <03820> Kbl <01870> hykrd <0413> la <07847> jvy <0408> la (7:25)

7:26 <02026> hygrh <03605> lk <06099> Mymuew <05307> hlyph <02491> Myllx <07227> Mybr <03588> yk (7:26)

7:27 P <04194> twm <02315> yrdx <0413> la <03381> twdry <01004> htyb <07585> lwas <01870> ykrd (7:27)

7:1 uie fulasse emouv logouv tav de emav entolav kruqon para seautw (7:1a) uie tima ton kurion kai iscuseiv plhn de autou mh fobou allon

7:2 fulaxon emav entolav kai biwseiv touv de emouv logouv wsper korav ommatwn

7:3 periyou de autouv soiv daktuloiv epigraqon de epi to platov thv kardiav sou

7:4 eipon thn sofian shn adelfhn einai thn de fronhsin gnwrimon peripoihsai seautw

7:5 ina se thrhsh apo gunaikov allotriav kai ponhrav ean se logoiv toiv prov carin embalhtai

7:6 apo gar yuridov ek tou oikou authv eiv tav plateiav parakuptousa

7:7 on an idh twn afronwn teknwn neanian endeh frenwn

7:8 paraporeuomenon para gwnian en diodoiv oikwn authv

7:9 kai lalounta en skotei esperinw hnika an hsucia nukterinh h kai gnofwdhv

7:10 h de gunh sunanta autw eidov ecousa pornikon h poiei newn exiptasyai kardiav

7:11 anepterwmenh de estin kai aswtov en oikw de ouc hsucazousin oi podev authv

7:12 cronon gar tina exw rembetai cronon de en plateiaiv para pasan gwnian enedreuei

7:13 eita epilabomenh efilhsen auton anaidei de proswpw proseipen autw

7:14 yusia eirhnikh moi estin shmeron apodidwmi tav eucav mou

7:15 eneka toutou exhlyon eiv sunanthsin soi poyousa to son proswpon eurhka se

7:16 keiriaiv tetaka thn klinhn mou amfitapoiv de estrwka toiv ap aiguptou

7:17 dierragka thn koithn mou krokw ton de oikon mou kinnamwmw

7:18 elye kai apolauswmen filiav ewv oryrou deuro kai egkulisywmen erwti

7:19 ou gar parestin o anhr mou en oikw peporeutai de odon makran

7:20 endesmon arguriou labwn en ceiri autou di hmerwn pollwn epanhxei eiv ton oikon autou

7:21 apeplanhsen de auton pollh omilia brocoiv te toiv apo ceilewn exwkeilen auton

7:22 o de ephkolouyhsen auth kepfwyeiv wsper de bouv epi sfaghn agetai kai wsper kuwn epi desmouv

7:23 h wv elafov toxeumati peplhgwv eiv to hpar speudei de wsper orneon eiv pagida ouk eidwv oti peri quchv trecei

7:24 nun oun uie akoue mou kai prosece rhmasin stomatov mou

7:25 mh ekklinatw eiv tav odouv authv h kardia sou

7:26 pollouv gar trwsasa katabeblhken kai anariymhtoi eisin ouv pefoneuken

7:27 odoi adou o oikov authv katagousai eiv ta tamieia tou yanatouTIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org