NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Proverbs 6

6:1 <03709> Kypk <02114> rzl <08628> teqt <07453> Kerl <06148> tbre <0518> Ma <01121> ynb (6:1)

6:2 <06310> Kyp <0561> yrmab <03920> tdkln <06310> Kyp <0561> yrmab <03369> tsqwn (6:2)

6:3 <07453> Kyer <07292> bhrw <07511> oprth <01980> Kl <07453> Ker <03709> Pkb <0935> tab <03588> yk <05337> lunhw <01121> ynb <0645> awpa <02063> taz <06213> hve (6:3)

6:4 <06079> Kypepel <08572> hmwntw <05869> Kynyel <08142> hns <05414> Ntt <0408> la (6:4)

6:5 P <03353> swqy <03027> dym <06833> rwpukw <03027> dym <06643> ybuk <05337> lunh (6:5)

6:6 <02449> Mkxw <01870> hykrd <07200> har <06102> lue <05244> hlmn <0413> la <01980> Kl (6:6)

6:7 <04910> lsmw <07860> rjs <07101> Nyuq <0> hl <0369> Nya <0834> rsa (6:7)

6:8 <03978> hlkam <07105> ryuqb <0103> hrga <03899> hmxl <07019> Uyqb <03559> Nykt (6:8)

6:9 <08142> Ktnsm <06965> Mwqt <04970> ytm <07901> bkst <06102> lue <04970> ytm <05704> de (6:9)

6:10 <07901> bksl <03027> Mydy <02264> qbx <04592> jem <08572> twmwnt <04592> jem <08142> twns <04592> jem (6:10)

6:11 P <04043> Ngm <0376> syak <04270> Kroxmw <07389> Ksar <01980> Klhmk <0935> abw (6:11)

6:12 <06310> hp <06143> twsqe <01980> Klwh <0205> Nwa <0376> sya <01100> leylb <0120> Mda (6:12)

6:13 <0676> wytebuab <03384> hrm <07272> *wlgrb <04448> llm <05869> *wynyeb <07169> Urq (6:13)

6:14 <07971> xlsy <04066> *Mynydm {Myndm} <06256> te <03605> lkb <07451> er <02790> srx <03820> wblb <08419> twkpht (6:14)

6:15 P <04832> aprm <0369> Nyaw <07665> rbsy <06621> etp <0343> wdya <0935> awby <06597> Matp <03651> Nk <05921> le (6:15)

6:16 <05315> wspn <08441> *tbewt {twbewt} <07651> ebsw <03068> hwhy <08130> anv <02007> hnh <08337> ss (6:16)

6:17 <05355> yqn <01818> Md <08210> twkps <03027> Mydyw <08267> rqs <03956> Nwsl <07311> twmr <05869> Mynye (6:17)

6:18 <07451> herl <07323> Uwrl <04116> twrhmm <07272> Mylgr <0205> Nwa <04284> twbsxm <02790> srx <03820> bl (6:18)

6:19 P <0251> Myxa <0996> Nyb <04090> Myndm <07971> xlsmw <08267> rqs <05707> de <03577> Mybzk <06315> xypy (6:19)

6:20 <0517> Kma <08451> trwt <05203> sjt <0408> law <01> Kyba <04687> twum <01121> ynb <05341> run (6:20)

6:21 <01621> Ktrgrg <05921> le <06029> Mdne <08548> dymt <03820> Kbl <05921> le <07194> Mrsq (6:21)

6:22 <07878> Kxyvt <01931> ayh <06974> twuyqhw <05921> Kyle <08104> rmst <07901> Kbksb <0853> Kta <05148> hxnt <01980> Kklhthb (6:22)

6:23 <04148> rowm <08433> twxkwt <02416> Myyx <01870> Krdw <0216> rwa <08451> hrwtw <04687> hwum <05216> rn <03588> yk (6:23)

6:24 <05237> hyrkn <03956> Nwsl <02513> tqlxm <07451> er <0802> tsam <08104> Krmsl (6:24)

6:25 <06079> hypepeb <03947> Kxqt <0408> law <03824> Kbblb <03308> hypy <02530> dmxt <0408> la (6:25)

6:26 P <06679> dwut <03368> hrqy <05315> spn <0376> sya <0802> tsaw <03899> Mxl <03603> rkk <05704> de <02181> hnwz <0802> hsa <01157> deb <03588> yk (6:26)

6:27 <08313> hnprvt <03808> al <0899> wydgbw <02436> wqyxb <0784> sa <0376> sya <02846> htxyh (6:27)

6:28 <03554> hnywkt <03808> al <07272> wylgrw <01513> Mylxgh <05921> le <0376> sya <01980> Klhy <0518> Ma (6:28)

6:29 <0> hb <05060> egnh <03605> lk <05352> hqny <03808> al <07453> wher <0802> tsa <0413> la <0935> abh <03651> Nk (6:29)

6:30 <07456> bery <03588> yk <05315> wspn <04390> alml <01589> bwngy <03588> yk <01590> bngl <0936> wzwby <03808> al (6:30)

6:31 <05414> Nty <01004> wtyb <01952> Nwh <03605> lk <0853> ta <07659> Mytebs <07999> Mlsy <04672> aumnw (6:31)

6:32 <06213> hnvey <01931> awh <05315> wspn <07843> tyxsm <03820> bl <02638> rox <0802> hsa <05003> Pan (6:32)

6:33 <04229> hxmt <03808> al <02781> wtprxw <04672> aumy <07036> Nwlqw <05061> egn (6:33)

6:34 <05359> Mqn <03117> Mwyb <02550> lwmxy <03808> alw <01397> rbg <02534> tmx <07068> hanq <03588> yk (6:34)

6:35 P <07810> dxs <07235> hbrt <03588> yk <014> hbay <03808> alw <03724> rpk <03605> lk <06440> ynp <05375> avy <03808> al (6:35)

6:1 uie ean egguhsh son filon paradwseiv shn ceira ecyrw

6:2 pagiv gar iscura andri ta idia ceilh kai alisketai ceilesin idiou stomatov

6:3 poiei uie a egw soi entellomai kai swzou hkeiv gar eiv ceirav kakwn dia son filon iyi mh ekluomenov paroxune de kai ton filon sou on eneguhsw

6:4 mh dwv upnon soiv ommasin mhde epinustaxhv soiv blefaroiv

6:5 ina swzh wsper dorkav ek brocwn kai wsper orneon ek pagidov

6:6 iyi prov ton murmhka w oknhre kai zhlwson idwn tav odouv autou kai genou ekeinou sofwterov

6:7 ekeinw gar gewrgiou mh uparcontov mhde ton anagkazonta ecwn mhde upo despothn wn

6:8 etoimazetai yerouv thn trofhn pollhn te en tw amhtw poieitai thn parayesin (6:8a) h poreuyhti prov thn melissan kai maye wv ergativ estin thn te ergasian wv semnhn poieitai (6:8b) hv touv ponouv basileiv kai idiwtai prov ugieian prosferontai poyeinh de estin pasin kai epidoxov (6:8c) kaiper ousa th rwmh asyenhv thn sofian timhsasa prohcyh

6:9 ewv tinov oknhre katakeisai pote de ex upnou egeryhsh

6:10 oligon men upnoiv oligon de kayhsai mikron de nustazeiv oligon de enagkalizh cersin sthyh

6:11 eit emparaginetai soi wsper kakov odoiporov h penia kai h endeia wsper agayov dromeuv (6:11a) ean de aoknov hv hxei wsper phgh o amhtov sou h de endeia wsper kakov dromeuv apautomolhsei

6:12 anhr afrwn kai paranomov poreuetai odouv ouk agayav

6:13 o d autov enneuei ofyalmw shmainei de podi didaskei de enneumasin daktulwn

6:14 diestrammenh de kardia tektainetai kaka en panti kairw o toioutov taracav sunisthsin polei

6:15 dia touto exapinhv ercetai h apwleia autou diakoph kai suntribh aniatov

6:16 oti cairei pasin oiv misei o kuriov suntribetai de di akayarsian quchv

6:17 ofyalmov ubristou glwssa adikov ceirev ekceousai aima dikaiou

6:18 kai kardia tektainomenh logismouv kakouv kai podev epispeudontev kakopoiein

6:19 ekkaiei qeudh martuv adikov kai epipempei kriseiv ana meson adelfwn

6:20 uie fulasse nomouv patrov sou kai mh apwsh yesmouv mhtrov sou

6:21 afaqai de autouv epi sh quch dia pantov kai egkloiwsai epi sw trachlw

6:22 hnika an peripathv epagou authn kai meta sou estw wv d an kayeudhv fulassetw se ina egeiromenw sullalh soi

6:23 oti lucnov entolh nomou kai fwv kai odov zwhv elegcov kai paideia

6:24 tou diafulassein se apo gunaikov upandrou kai apo diabolhv glwsshv allotriav

6:25 mh se nikhsh kallouv epiyumia mhde agreuyhv soiv ofyalmoiv mhde sunarpasyhv apo twn authv blefarwn

6:26 timh gar pornhv osh kai enov artou gunh de andrwn timiav qucav agreuei

6:27 apodhsei tiv pur en kolpw ta de imatia ou katakausei

6:28 h peripathsei tiv ep anyrakwn purov touv de podav ou katakausei

6:29 outwv o eiselywn prov gunaika upandron ouk aywwyhsetai oude pav o aptomenov authv

6:30 ou yaumaston ean alw tiv kleptwn kleptei gar ina emplhsh thn quchn peinwn

6:31 ean de alw apoteisei eptaplasia kai panta ta uparconta autou douv rusetai eauton

6:32 o de moicov di endeian frenwn apwleian th quch autou peripoieitai

6:33 odunav te kai atimiav upoferei to de oneidov autou ouk exaleifyhsetai eiv ton aiwna

6:34 mestov gar zhlou yumov androv authv ou feisetai en hmera krisewv

6:35 ouk antallaxetai oudenov lutrou thn ecyran oude mh dialuyh pollwn dwrwnTIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org